Treci la conținut Treci la subsol

9 iulie

9 iulie, 2024

Marți, 9 iulie, 2024 – Psalm 73:1-28

Cu acest psalm al lui Asaf intrăm în cea de-a treia carte a Psaltirii. Asaf a scris 12 psalmi, Psalmul 50 și 73-83. El se trăgea din familia Gherșom, fiind unul dintre cei trei mari cântăreți pe care regele David i-a rânduit să slujească în casa lui Dumnezeu (1 Cronici 16:5).

Psalmul 73 este asemănător cu Psalmul 37, zugrăvind conflictul interior al omului care vede că în această viață cei răi prosperă, în timp ce oamenii drepți au parte de tot felul de necazuri.

Spre deosebire de Psalmul 37, Psalmul 73 merge dincolo de prezentarea problemei, aducând și soluția ei: adevărata fericire a copiilor lui Dumnezeu va fi doar în prezența Domnului.

Deși era un om sfânt și un încercat slujitor al Domnului, Asaf își permite să verbalizeze două dintre nedumeririle din inima lui:

  1. De ce oamenii răi au succes?
  2. De ce oamenii buni trec prin suferință?

„Mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi” (vers. 3).

O privire nepotrivită într-o direcție nepotrivită.

La aceste întrebări s-au dat mai multe răspunsuri:

  1. Răspunsul din Psalmul 37 este „așteaptă”. Așteaptă să vezi că succesul omului rău este de scurtă durată.
  2. Răspunsul din Psalmul 49 este „veghează”. Veghează ca să nu fii atras de ispita materialismului, crezând că banii aduc fericirea.
  3. În Psalmul 73 răspunsul este „închinarea”. Închină-te lui Dumnezeu și închină-te în prezența lui Dumnezeu.

Ceea ce vedem și auzim ne influențează gândurile, sentimentele și trăirile sufletești.

Să ne rugăm Domnului pentru înțelepciunea și puterea de a nu ne compara cu cei din jur. Să ne îndreptăm privirea spre cer și spre chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. În felul acesta ne vom concentra atenția asupra slujirii noastre, nicidecum asupra succesului oamenilor de lângă noi.

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, July 9, 2024, Psalm 73:1-28

With this psalm of Asaph, we enter the third book of the Psalter. Asaph wrote 12 psalms, Psalm 50 and 73-83. He was from the family of Gershon and was one of the three great singers whom King David appointed to serve in the house of God (1 Chronicles 16:5).

Psalm 73 is similar to Psalm 37, depicting the inner conflict of a man who sees that in this life the wicked prosper, while the righteous face all kinds of troubles.

Unlike Psalm 37, Psalm 73 goes beyond presenting the problem – it also brings the solution: the true happiness of God's children will be only in the presence of the Lord.

Although he was a holy man and a tried servant of the Lord, Asaph allows himself to verbalize two of the perplexities in his heart:

  1. Why do the wicked succeed?
  2. Why do good people suffer?

I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked” (verse 3, NIV).

An inappropriate look in an inappropriate direction.

Several answers have been given to these questions:

  1. The answer from Psalm 37 is “wait.” Wait to see that the success of the wicked is short-lived.
  2. The answer from Psalm 49 is “watch.” Watch so that you are not drawn into the temptation of materialism, believing that money brings happiness.
  3. In Psalm 73, the answer is “worship.” Worship God and worship in the presence of God.

What we see and hear influences our thoughts, feelings, and spiritual experiences.

Let us pray to the Lord for the wisdom and strength to not compare ourselves with those around us. Let us turn our gaze towards heaven and the calling that God has given us. In this way, we will focus our attention on our own ministry, not on the success of the people around us.