Treci la conținut Treci la subsol

8 iulie

8 iulie, 2024

Luni, 8 iulie 2024, Psalm 72:1-20

Deși nu este menționat, foarte probabil că acest psalm a fost scris de David la bătrânețe pentru tânărul său fiu, Solomon. Încercările lui David în interiorul familiei au fost multe și grele, însă acum, la bătrânețe, aceste experiențe îl sleiau de puteri.

În această perioadă, Adonia, fiul cel mai mare al regelui David, a pus la cale o lovitură de stat pentru a pune mâna pe tron: „Adonia, fiul Haghitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” Şi şi-a pregătit care şi călăreţi şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui“ (1 Împărați 1:5).

Prins cu treburile împărăției, David nu investise suficient de mult în educația lui Adonia și acum culegea roadele amare ale răzvrătirii fiului său: „Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui zicând: „Pentru ce faci aşa?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip şi se născuse după Absalom“ (1 Împărați 1:6).

Ca și Absalom, un alt fiu al lui David, Adonia a folosit metoda clasică, încercând să atragă de partea lui reprezentanții armatei și ai preoției: „El a vorbit cu Ioab, fiul Ţeruiei, şi cu preotul Abiatar, şi aceştia au trecut de partea lui. Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, prorocul Natan, Şimei, Rei şi vitejii lui David n-au fost cu Adonia“ (1 Împărați 1:7-8).

În providența Sa, Dumnezeu a purtat de grijă și Solomon a ajuns împărat.

Psalmul de față este asemenea unui manual de instruire pentru noul rege, însă este plin de aluzii la Împărăția milenială. Deși Solomon a fost hăruit de Dumnezeu cu multă înțelepciune și bogăție, numai Mântuitorul Isus Cristos poate împlini toate profețiile scrise în acest psalm.

,,Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!” (vers. 17-19)

În rugăciunea care urmează, ne vom ruga pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Aceasta este misiunea Bisericii! Dumnezeu să continue să călăuzească poporul Său!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, July 8, 2024 – Psalm 72:1-20

Although not mentioned, it is very likely that this psalm was written by David in his old age for his young son, Solomon. David's trials within his family were many and difficult, but now, in his old age, these experiences were draining his strength.

During this period, Adonijah, King David’s eldest son, orchestrated a coup to seize the throne: “Now Adonijah, whose mother was Haggith, put himself forward and said, 'I will be king.' So he got chariots and horses ready, with fifty men to run ahead of him.” (1 Kings 1:5)

Caught up with the affairs of the kingdom, David had not invested enough in Adonijah's upbringing and was now reaping the bitter fruits of his son's rebellion: “His father had never rebuked him by asking, 'Why do you behave as you do?' He was also very handsome and was born next after Absalom.” (1 Kings 1:6)

Like Absalom, another of David’s sons, Adonijah used the classic method of trying to win over the representatives of the army and the priesthood: “Adonijah conferred with Joab son of Zeruiah and with Abiathar the priest, and they gave him their support. But Zadok the priest, Benaiah son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei and Rei, and David's special guard did not join Adonijah.” (1 Kings 1:7-8, NIV)

In His providence, God ensured that Solomon became king.

This psalm is like an instruction manual for the new king, but it is full of allusions to the Millennial Kingdom. Although God endowed Solomon with much wisdom and wealth, only the Savior Jesus Christ can fulfill all the prophecies written in this psalm.

May his name endure forever; may it continue as long as the sun. Then all nations will be blessed through him, and they will call him blessed. Praise be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Praise be to his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory. Amen and Amen.” (verses 17-19, NIV)

In the following prayer, we will pray for the expansion of God's Kingdom. This is the mission of the Church! May God continue to guide His people!