Treci la conținut Treci la subsol

4 iulie

4 iulie, 2024

Joi, 4 iulie 2024, Psalmul 68:1-35

Psalmul 68 este o evocare a istoriei sacre, o prezentare a modului în care Dumnezeu și-a condus poporul de la ieșirea din prizonieratul egiptean până în vremea regelui David.

Psalmistul descrie momentele importante din istoria evreilor: călătoria lor prin pustiu, cucerirea Canaanului, biruința împotriva dușmanilor și întemeierea Ierusalimului ca centru religios al națiunii.

Psalmul de astăzi are o anumită notă de obscuritate deoarece nu prezintă suficiente repere și indicatori de timp care să ne ajute să identificăm în mod concret și precis evenimentele istorice la care face referire.

Prin acest sumar al istoriei evreilor, psalmistul ne încurajează să ne încredem în Dumnezeu, a cărui îndurare s-a manifestat în întreaga istorie a poporului Israel.

Psalmul are două mari părți:

  1. Trecutul glorios al evreilor (vers. 1-18).

Istoria evreilor este scrisă de Dumnezeu în ciuda păcatelor și eșecurilor lor.

Dumnezeule, când ai ieşit Tu în fruntea poporului şi când mergeai în pustie, (Oprire) s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, şi ai întărit moştenirea Ta, sleită de puteri. Poporul Tău şi-a aşezat locuinţa în ţara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătiseşi pentru cei nenorociţi” (vers. 7-10).

  1. Viitorul lor asigurat de Dumnezeu (vers. 19-35).

Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră! (Oprire). Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc în păcat” (vers. 19-21).

Scopul acestui psalm este să pună în evidență faptul că Dumnezeu a purtat de grijă poporului până la sfârșit.

Urmează să ne rugăm și vom cere Domnului puterea să rămânem credincioși, sfârșind cu bine călătoria spre Împărăția cerurilor.

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, July 4, 2024 – Psalm 68:1-35

Psalm 68 is an evocation of sacred history, exhibiting how God led His people from the exodus from Egyptian captivity to the time of King David.

The psalmist describes important moments in the history of the Jews: their journey through the wilderness, the conquest of Canaan, the victories over their enemies, and the establishment of Jerusalem as the religious center of the nation.

Today's psalm has a certain note of obscurity because it does not provide enough landmarks and time indicators to help us specifically and accurately identify the historical events it refers to.

Through this summary of Jewish history, the psalmist encourages us to trust in God, whose mercy was manifested throughout the history of the people of Israel.

The psalm has two main parts:

1.     The glorious past of the Jews (verses 1-18). The history of the Jews is written by God despite their sins and failures. “O God, when you went out before your people, when you marched through the wilderness, (Selah) the earth shook, the heavens poured down rain, before God, the One of Sinai, before God, the God of Israel. You gave abundant showers, O God; you refreshed your weary inheritance. Your people settled in it, and from your bounty, O God, you provided for the poor” (verses 7-10).

2.     Their future secured by God (verses 19-35). “Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. (Selah) Our God is a God who saves; from the Sovereign Lord comes escape from death. Surely God will crush the heads of His enemies, the hairy crowns of those who go on in their sins” (verses 19-21).

The purpose of this psalm is to highlight that God cares for His people to the end.

In our prayer today, let us ask the Lord for the strength to remain faithful, ending the journey to the Kingdom of Heaven well.