Treci la conținut Treci la subsol

3 iulie

3 iulie, 2024

Miercuri, 3 iulie 2024 – Psalmul 67:1-7

Ca și psalmul precedent, Psalmul 67 este anonim. El este un psalm de laudă și binecuvântare.

Cel mai probabil, Psalmul 67 era citit la serviciile divine de închinare, mai ales cu prilejul adunării recoltei. Acest lucru reiese din referința la binecuvântarea aaronică din primul verset “Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui” (vers. 1).

Dumnezeu să aibă milă de noi” Mila lui Dumnezeu pentru noi și mila noastră pentru oameni:

Mila este înțelegerea fricii, durerii și amărăciunii altora. Mila este compasiunea în acțiune. Mila este superioară compasiunii sub condiția să fie însoțită de fapte. Sentimentul de milă nu ajută prea mult dacă lipsește acțiunea. Mila lui Dumnezeu față de noi se manifestă prin bunătate, dragoste, îndurare, purtare de grijă, iertare…

Psalmul 67 arată manifestarea milei divine în viețile oamenilor prin împlinirea nevoilor lor.

În rugăciunea care urmează să ne rugăm lui Dumnezeu pentru milă. O milă care să se manifeste prin fapte în raport cu membrii familiei restrânse și extinse. Biblia ne învață că “mila biruiește judecata” (Iacov 2:13). Asta înseamnă că îi vom ierta mai ușor pe cei care ne greșesc.

Vom fi mai sensibili cu nevoile lor. Vom fi mai toleranți cu slăbiciunile lor. Așa cum Dumnezeu are milă de noi, așa avem și noi grijă de cei din jurul nostru.

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, July 3, 2024 – Psalm 67:1-7

Like the preceding psalm, Psalm 67 is anonymous. It is a psalm of praise and blessing.

Most likely, Psalm 67 was read at divine worship services, especially during the harvest gathering. This is evident from the reference to the Aaronic blessing in the first verse: “May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us” (v. 1).

May God be gracious to us

God's mercy for us and our mercy for people:

Mercy is understanding the fear, pain, and bitterness of others. Mercy is compassion in action. Mercy is superior to compassion on the condition that it is accompanied by deeds. The feeling of mercy does not help much if action is lacking. God's mercy towards us is manifested through kindness, love, patience, care, forgiveness…

Psalm 67 shows the manifestation of divine mercy in people's lives by fulfilling their needs.

In the prayer that follows, let us pray to God for mercy. A mercy that manifests itself through deeds in relation to the members of the immediate and extended family. The Bible teaches us that “mercy triumphs over judgment” (James 2:13). This means that we will more easily forgive those who wrong us.

We will be more sensitive to their needs. We will be more tolerant of their weaknesses. Just as God has mercy on us, so we care for those around us.