Treci la conținut Treci la subsol

30 iunie

29 iunie, 2024

Duminică, 30 iunie, 2024, Psalmul 64:1-10

În psalmul de față, David demască și atacă vorbirea de rău. Cel mai probabil, David se referea la episodul dureros al răscoalei fiului său Absalom.

Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi! Ei îşi ascut limba ca o sabie, îşi aruncă vorbele lor amare ca nişte săgeţi, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat; trag asupra lui pe neaşteptate, fără nici o frică.” (vers. 3-4).

Vorbirea de rău poate fi definită ca insultă, bârfă, calomnie, defăimare sau înșelăciune. A noua poruncă din Decalog condamnă păcatul vorbirii de rău: „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.” (Deuteronom 5:20).

De cele mai multe ori, bârfa este generată de invidie, competiție, gelozie, nemulțumire, nedreptate sau răutate. Pentru a evita acuzațiile răuvoitoare sau false, la proces era nevoie de mărturia mai multor martori (Numeri 35:30; Deuteronom 17:6; 19:15-21).

Când David a devenit ginerele împăratului Saul a stârnit invidia multor bărbați tineri. Când David a fost apreciat public de popor pentru vitejia lui în luptă, Saul a fost cuprins de invidie. În versetele 3-6, David explică procesul josnic al vorbirii de rău. O mare parte din păcatele oamenilor sunt făcute prin vorbire.

Este timpul potrivit în această rugăciune să ne analizăm viața și calitatea vorbirii. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte de păcatul vorbirii de rău și să ne ajute să-i iertăm pe cei care ne-au vorbit de rău. Să ne aducem aminte întotdeauna că vorbirea ne-a fost dată să binecuvântăm, nicidecum să blestemăm.

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, June 30, 2024 – Psalm 64:1-10

In this psalm, David exposes and attacks slander. It is likely that David was referring to the painful episode of his son Absalom's rebellion.

Protect me from the conspiracy of the wicked, from the noisy crowd of evildoers! They sharpen their tongues like swords and aim cruel words like deadly arrows. They shoot from ambush at the innocent; they shoot suddenly, without fear.” (verses 3-4).

Slander can be defined as insult, gossip, calumny, defamation, or deceit. The ninth commandment in the Decalogue condemns the sin of slander: “You shall not give false testimony against your neighbor.” (Deuteronomy 5:20).

Most of the time, gossip is generated by envy, competition, jealousy, dissatisfaction, injustice, or malice. To avoid malicious or false accusations, the testimony of multiple witnesses was required in a trial (Numbers 35:30; Deuteronomy 17:6; 19:15-21).

When David became the son-in-law of King Saul, he aroused the envy of many young men. When David was publicly praised by the people for his bravery in battle, Saul was seized with envy. In verses 3-6, David explains the vile process of slander. A multitude of human sins are committed through speech.

It is a fitting time in this prayer to analyze our lives and the quality of our speech. Let us pray to God to forgive us for the sin of slander and to help us forgive those who have slandered us. Let us always remember that our speech was given to bless, not to curse.