Treci la conținut Treci la subsol

1 iulie

1 iulie, 2024

Luni, 1 iulie, 2024, Psalm 65:1-13

Psalmul de astăzi este un imn de laudă închinat lui Dumnezeu. Se pare că a fost scris într-o perioadă în care regele David se bucura de succes și liniște sufletească. În urma acestei mari izbăviri naționale urma să aibă loc marea sărbătoare a primelor roade.

În psalmul 65 întâlnim trei mari motive de laudă ale lui David la adresa lui Dumnezeu:

  1. Însușirile morale ale lui Dumnezeu (vers. 1-5)

(a)   Tu asculţi rugăciunea” (vers. 2)

(b)  Tu vei ierta fărădelegile noastre” (vers. 3).

(c)   Tu ne asculţi prin minuni” (vers. 5).

În bunătatea Sa, Dumnezeu ne ascultă, ne iartă și face minuni pentru noi.

  1. Puterea lui Dumnezeu, manifestată în Creație (vers. 6-8)

(a)   El întăreşte munţii prin tăria Lui” (vers. 6)

(b)  El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva popoarelor” (vers. 7)

(c)   Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat” (vers. 8)

În autoritatea Sa, Dumnezeu controlează natura, munții, oceanele și fenomenele naturii.

  1. Recolta bogată (vers. 9-13)

(a)   Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri…” (vers. 9)

(b)  Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul” (vers. 11)

(c)   Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie. Păşunile se acoperă de oi şi văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă” (vers. 12-13)

David a scris această cântare de laudă pentru Dumnezeu și i-a dat-o mai marelui cântăreților ca să fie cântată în Casa lui Dumnezeu. În felul acesta oamenii vor conștientiza mai bine cât de mari sunt bunătatea, puterea și stăpânirea Creatorului.

Rugăciunea noastră din această dimineață va enumera lucrurile pe care le-a făcut Domnul pentru binele nostru. Aceasta va fi cântarea noastră de laudă pentru Dumnezeul nostru Cel Atotputernic!

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, July 1, 2024, Psalm 65:1-13

Today's psalm is a hymn of praise dedicated to God. It seems to have been written during a period when King David was enjoying success and inner peace. Following this great national deliverance, the great festival of the first fruits was to take place.

In Psalm 65, we find three great reasons for David's praise to God:

1.     God’s moral attributes (verses 1-5)

(a)   You who answer prayer” (verse 2)

(b)  You forgive our transgressions” (verse 3)

(c)   You answer us with awesome deeds” (verse 5)

In His goodness, God listens to us, forgives us, and performs miracles for us.

  1. The power of God, manifested in Creation (verses 6-8)

(a)   Who formed the mountains by your power” (verse 6)

(b)  Who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations” (verse 7)

(c)   You call forth songs of joy from the ends of the earth” (verse 8)

In His authority, God controls nature, mountains, oceans, and natural phenomena.

  1. The abundant harvest (verses 9-13)

(a)   You care for the land and water it; you enrich it abundantly” (verse 9)

(b)  You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance” (verse 11)

(c)   The grasslands of the wilderness overflow; the hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks and the valleys are mantled with grain; they shout for joy and sing” (verses 12-13)

David wrote this song of praise for God and gave it to the chief musician to be sung in the House of God. In this way, people would become more aware of the greatness of the Creator's goodness, power, and sovereignty.

Our prayer this morning will list the things the Lord has done for our good. This will be our song of praise for our Almighty God!