Treci la conținut Treci la subsol

24 iunie

24 iunie, 2024

Luni, 24 iunie 2024, Psalm 58:1-11

În acest psalm, David demască nedreptatea, abuzurile, aroganța și coruptibilitatea judecătorilor timpului său. În ciuda acestui subiect sensibil, în prolog este precizat faptul că acest psalm a fost adresat mai-marelui cântăreților cu scopul să fie inclus în reportul corului Casei Domnului.

Psalmul de față este împărțit în trei părți importante:

1. Denunțarea judecătorilor nedrepți (vers. 1-5). Judecătorul nedrept și corupția din tribunale este unul dintre subiectele care provoacă multă suferință oamenilor. ,,Oare tăcând faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor? Dimpotrivă, în inimă săvârşiţi nelegiuiri; în ţară puneţi în cumpănă silnicia mâinilor voastre” (vers. 1-2).

Mântuitorul a readus în actualitate acest subiect dureros atunci când a spus pilda judecătorului nedrept: El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina.” (Luca 18:2)

2. Pedeapsa judecătorilor nedrepți (vers. 6-9). Ne surpinde limbajul dur folosit de regele David: ,,omul după inima lui Dumnezeu”. Însă privind lucrurile din perspectiva dreptății divine, răul trebuie oprit și răufăcătorii trebuie pedepsiți.

,,Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!” (vers. 6).

3. Fericirea oamenilor neprihăniți (vers. 10-11),,Și atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!” (vers. 11) Oamenii neprihăniți au promisiunea Scripturilor că-L vor vedea pe Dumnezeu: ,,Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)

„Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:6-8)

Dumnezeu ne cere să fim drepți, iubitori și buni, indiferent cum sunt ceilalți oameni. Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne dea putere să nu reacționăm cu răutate la răutate. De ce ar fi răutatea reacției noastre mai bună decât răutatea acțiunii celui ce ne face un rău? De asemenea, ne vom ruga să nu fim coruptibili, nedrepți și abuzivi. Dimpotrivă, Dumnezeu să ne ajute să fim buni, miloși și plini de dragoste.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, June 24, 2024 – Psalm 58:1-11

In this psalm, David exposes the injustice, abuses, arrogance, and corruptibility of the judges of his time. Despite this sensitive subject, the prologue specifies that this psalm was addressed to the chief musician with the purpose of being included in the report of the choir of the House of the Lord.

This psalm is divided into three important parts:

  1. Denouncing the unjust judges (verses 1-5). The unjust judge and the corruption in the courts are subjects that cause much suffering to people. “Do you rulers indeed speak justly? Do you judge people with equity? No, in your heart you devise injustice, and your hands mete out violence on the earth” (verses 1-2).

The Savior brought this painful subject to light again when He told the parable of the unjust judge: “He said: ‘In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought.’” (Luke 18:2)

  1. The punishment of unjust judges (verses 6-9). We are surprised by the harsh language used by King David: “a man after God's own heart.” However, looking at things from the perspective of divine justice, evil must be stopped and evildoers must be punished.

Break the teeth in their mouths, O God; Lord, tear out the fangs of those lions!” (verse 6).

  1. The happiness of the righteous (verses 10-11). “Then people will say, ‘Surely the righteous still are rewarded; surely there is a God who judges the earth.’” (verse 11) The righteous have the promise of the Scriptures that they will see God: “Blessed are the pure in heart, for they will see God.” (Matthew 5:8)

The Lord continued, ‘Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?’” (Luke 18:6-8)

God asks us to be just, loving, and kind, regardless of how other people are. We will pray to God to give us the strength not to respond to evil with evil. Why would the evil of our reaction be better than the evil of the action of the one who wrongs us? We will also pray not to be corruptible, unjust, and abusive. On the contrary, may God help us to be good, merciful, and full of love.