Treci la conținut Treci la subsol

23 iunie

23 iunie, 2024

Duminică, 23 iunie 2024, Psalm 57:1-11

Datorită asemănării lor tematice, psalmii 56 și 57 au fost supranumiți „Psalmi gemeni”. Există mai multe asemănări care au condus la această asociere:

1.     Ambii psalmi încep cu invocarea îndurării lui Dumnezeu: „Ai milă de mine, Dumnezeule!”

2.     Cei doi psalmi sunt alcătuiți din două părți distincte: prima parte este o rugăciune de izbăvire, în timp ce a doua parte este o laudă la adresa lui Dumnezeu pentru izbăvirea primită.

3.     În ambii psalmi există câte un refren la sfârșitul fiecărei părți.

4.     Atât psalmul 56, cât și psalmul 57 au fost scriși în perioade de criză din viața lui regelui David.

5.     Întâlnim în ambii psalmi aceeași încredere deplină în Dumnezeu, o încredere care învinge orice teamă.

Psalmul 57 preia lucrurile de acolo unde au fost lăsate în psalmul 26.

Izbăvit de Dumnezeu din capcana în care singur intrase în țara filistenilor, la Nob, David fuge de Saul și de data aceasta se ascunde într-o peșteră. Probabil a fost peștera En-Ghedi de lângă Marea Moartă (1 Samuel 24:1-3) sau peștera Adulam (1 Samuel 22:1).

Psalmul 57 are două părți:

1.     Nevoia disperată de ajutor (vers. 1-5): ,,Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare pânㆠvor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine” (vers. 1-2).

2.     Bucuria victoriei (vers. 6-11): ,,Ei întinseseră un laţ sub paşii mei; sufletul mi se încovoia şi-mi săpaseră o groapă înainte: dar au căzut ei în ea. Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri.” (vers. 6, 10)

Să ne rugăm Domnului să ne mărească credința pentru a ne încrede pe deplin în el în orice situație.

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, June 23, 2024 – Psalm 57:1-11

Due to their thematic similarities, Psalms 56 and 57 have been nicknamed “Twin Psalms.” There are several similarities that have led to this association:

1.     Both psalms begin with invoking God's mercy: “Have mercy on me, O God!”

2.     Both psalms are composed of two distinct parts: the first part is a prayer for deliverance, while the second part is a praise to God for the deliverance received.

3.     In both psalms, there is a refrain at the end of each part.

4.     Both Psalm 56 and Psalm 57 were written during times of crisis in King David's life.

5.     In both psalms, we encounter the same complete trust in God, a trust that overcomes any fear.

Psalm 57 picks up where things were left off in Psalm 56.

Delivered by God from the trap he had fallen into in the land of the Philistines, at Nob, David flees from Saul and this time hides in a cave. It was likely the cave of En-Gedi near the Dead Sea (1 Samuel 24:1-3) or the cave of Adullam (1 Samuel 22:1).

Psalm 57 has two parts:

1.     The desperate need for help (verses 1-5): “Have mercy on me, O God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God, who vindicates me.” (verses 1-2).

2.     The joy of victory (verses 6-11): “They spread a net for my feet—I was bowed down in distress. They dug a pit in my path—but they have fallen into it themselves. I will praise you, Lord, among the nations; I will sing of you among the peoples.” (verses 6, 10)

Let us pray to the Lord to increase our faith so that we may fully trust in Him in any situation.