Treci la conținut Treci la subsol

13 iunie

13 iunie, 2024

Joi, 13 iunie 2024, Psalm 47:1-9

Psalmul de față este o continuare a temei psalmului 46 și a fost inclus în categoria psalmilor întronării deoarece sărbătorește domnia eternă și universală a Creatorului.

Totuși, psalmul este un psalm profetic și teologic care vorbește despre puterea lui Dumnezeu și despre întâmpinarea cu bucurie a domniei lui Dumnezeu peste toate națiunile pământului.

Psalmul 47 este folosit în iudaismul târziu, în sinagogile moderne, cu ocazia sărbătoririi Anului Nou.

Există două interpretări de baza ale psalmului 47:

1. Interpretarea istorică, care atribuie scrierea lui cu ocazia unei mari bucurii:

(a)   o mare biruință asupra vrăjmașilor poporului Israel.

(b)  aducerea chivotului la Ierusalim. În împrejurarea aceea, David s-a bucurat și a jucat înaintea Domnului „din răsputeri” (2 Samuel 6:14, 2 Cronici 20:26-28).

(c)   finalizarea construirii Templului după încetarea robiei babiloniene.

2. Interpretarea escatologică, care vede în acest psalm o expunere a suveranității lui Dumnezeu la sfârșitul timpului, după încheierea planului de mântuire și a istoriei păcatului.

Din punct de vedere a subiectului, psalmul poate fi împărțit în două părți:

1. Proclamarea regelui (vers. 1-4). El se constituie într-un imn de bucurie și laudă care celebrează regalitatea Dumnezeului Preaînalt (vers. 2, 8) și proclamă măreția și sfințenia lui Dumnezeu.

,,Bateţi din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte (vers. 1-4)

2. Domnia regelui (vers. 5-9)

,,Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă! Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt. 9Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.” (vers. 5-9)

Să privim cu bucurie la beneficiile poporului lui Dumnezeu enumerate în acest psalm:

1.     Biruință (vers. 3)

2.     Moștenire (vers. 4)

3.     Slavă (vers. 4)

4.     Prezența Domnului (vers. 5)

De asemenea, să conștientizăm responsabilitatea care ne revine. De patru ori se repetă cuvântul CÂNTAȚI. Deci cântați, cântați, cântați, cântați! În rugăciunea pe care urmează să o facem înaintea feței lui Dumnezeu să ne dea o inimă bună.

Apoi să ne angajăm în fața Domnului ca de fiecare dată când vom cânta cu biserica, ne vom concentra cu toată atenția la ce cântăm și vom cânta cu entuziasm și bucurie.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, June 13, 2024, Psalm 47:1-9

 

The present psalm is a continuation of the theme of Psalm 46 and has been included in the category of enthronement psalms because it celebrates the eternal and universal reign of the Creator.

 

However, the psalm is also a prophetic and theological psalm that speaks about the power of God and the joyful reception of God's reign over all the nations of the earth.

 

Psalm 47 is used in Judaism, in modern synagogues, on the New Year celebration.

 

There are two basic interpretations of Psalm 47:

  1. The historical interpretation, which attributes its writing to an occasion of great joy:

(a)   a great victory over the enemies of the people of Israel.

(b)  bringing the ark to Jerusalem. On that occasion, David rejoiced and danced before the Lord “with all his might” (2 Samuel 6:14, 2 Chronicles 20:26-28).

(c)   the completion of the Temple's construction after the end of the Babylonian captivity.

  1. The eschatological interpretation, which sees in this psalm an exposition of God's sovereignty at the end of time, after the completion of the plan of salvation and the history of sin.

In terms of subject matter, the psalm can be divided into two parts:

  1. Proclamation of the King (verses 1-4). It constitutes a hymn of joy and praise that celebrates the kingship of the Most High God (verses 2, 8) and proclaims the greatness and holiness of God.

“Clap your hands, all you nations; shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom he loved.” (verses 1-4, NIV)

  1. The Reign of the King (verses 5-9)

“God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises; sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth; sing to him a psalm of praise. God reigns over the nations; God is seated on his holy throne. The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham, for the kings of the earth belong to God; he is greatly exalted.” (verses 5-9, NIV)

Let us joyfully look at the benefits God's people have that listed in this psalm:

  1. Victory (verse 3)
  2. Inheritance (verse 4)
  3. Glory (verse 4)
  4. The Presence of the Lord (verse 5)

Let us also be aware of the responsibility that falls upon us. The word SING is repeated four times. So sing, sing, sing, sing! As we come in prayer before the Lord today, let us ask Him to give us a good heart.


Then let us commit before the Lord that every time we sing with the church, we will focus all our attention on what we are singing and sing with enthusiasm and joy.