Treci la conținut Treci la subsol

9 septembrie

9 septembrie, 2023

Sâmbătă, 9 septembrie 2023, 1 Samuel 13:1-23 – Domnia lui Saul

 

Unul dintre scopurile așezării unui rege peste Israel era formarea unei armate permanente. Grupul de 3000 de bărbați selectați de Saul reprezenta, cel mai probabil, o elită de soldați care serveau drept gardă regală și nu se referea la totalul voluntarilor disponibili pentru război. 2000 de soldați erau sub comanda directă a lui Saul și 1000 sub comanda lui Ionatan.

 

După bătălia de la Gheba, armata filisteană a împins trupele israeliene până la Ghilgal (3-7). Un mare dezavantaj pe care-l aveau evreii în raport cu filistenii era faptul că ei nu aveau meșteri în prelucrarea fierului așa cum aveau filistenii. Biblia remarcă faptul că doar Saul și Ionatan aveau arme de fier (vers. 22).

 

Saul l-a așteptat la Ghilgal pe Samuel pentru a aduce jertfe, după cum îi spusese cu doi înainte (10:8). Samuel a întârziat și după șapte zile de așteptare Saul a adus jertfe, deși nu era preot. Samuel a ajuns, l-a mustrat pe Saul pentru că și-a permis să aducă jertfa și i-a spus: ,,Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum, domnia ta nu va dăinui…” (vers. 13-14a).

 

După cum levitul Uza a fost pedepsit pentru că a mutat chivotul Domnului într-un mod nepermis, tot așa regele Saul a adus jertfe fără să fie preot (Levitic 6:8-13). Exigența lui Dumnezeu în prezența acestor abateri trebuie interpretată în lumina sfințeniei Sale.

 

Am ajuns la timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne dă victorie asupra dușmanilor care deseori au mai multe resurse decât noi. Apoi, continuând rugăciunea, vom cere Domnului harul de a ne purta cu înțelepciune cu lucrurile sfinte: (1) Casa lui Dumnezeu și uneltele ei, (2) Cartea lui Dumnezeu, legile și rânduielile ei, (3) Oamenii lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Saturday, September 9, 2023: 1 Samuel 13:1-23 – Saul's Reign

 

One of the purposes of appointing a king over Israel was to establish a standing army. The group of 3,000 men selected by Saul probably represented an elite group of soldiers serving as the royal guard and did not refer to the total volunteers available for war. 2,000 soldiers were under Saul's direct command, and 1,000 under Jonathan's.

 

After the battle of Geba, the Philistine army pushed the Israeli troops to Gilgal (3-7). A significant disadvantage the Israelites had in comparison to the Philistines was their lack of blacksmiths experienced in ironwork; the Philistines had these. The Bible notes that only Saul and Jonathan had iron weapons (verse 22).

 

Saul waited for Samuel at Gilgal to offer sacrifices, as he had been told two years before (10:8). Samuel was late, and after seven days of waiting, Saul offered the sacrifices, even though he was not a priest. Upon arriving, Samuel reprimanded Saul for assuming the job of offering the sacrifice and said, “You acted foolishly and did not keep the command the Lord your God gave you. The Lord would have established your reign over Israel forever, but now, your reign will not endure...” (verses 13-14a).

 

Just as the Levite Uzzah was punished for moving the Ark of the Lord in an unauthorized manner, King Saul offered sacrifices without being a priest (Leviticus 6:8-13). God's stringency in these deviations should be interpreted in light of His holiness.

 

It is now time for prayer, and we will thank God for granting us victory over enemies who often have more resources than we do. As we continue our prayer, we will ask the Lord for the grace to treat sacred things wisely: (1) God's house and its tools, (2) God's Book, its laws, and its provisions, and (3) God's people.