Treci la conținut Treci la subsol

8 septembrie

8 septembrie, 2023

Vineri, 8 septembrie 2023: 1 Samuel 12:1-25 – Curăția de inima a lui Samuel

 

Samuel are intenția să prevină eventuale viitoare acuzații atunci când cere poporului o declarație verbală despre integritatea sa în probleme de guvernare. Acest proces legal a fost constituit din trei pârți:

1)    enumerarea martorilor – unsul (regele) și poporul;

2)    Samuel cere confirmarea martorilor cu privire la integritatea sa;

3)    martorii confirmă

 

Acest tipar a fost folosit și în cartea Rut 4:4, 11 și Iosua 24:22. Samuel clarifică faptul că poporul a cerut și a primit un rege, contrar voii și scopului lui Dumnezeu (vers. 12b, 17). Dorința lor de a avea un împărat era greșită, fiindcă era prematură și bazată pe motivații greșite. Apoi profetul face o sumară trecere în revistă a experiențelor în care Dumnezeu S-a luptat pentru ei, biruind dușmanii care încercau să-i distrugă. De asemenea, Samuel remarcă neascultările lor repetate în timpul judecătorilor (8-12a). Poporul s-a pocăit, și-a asumat păcatele făcute și a cerut îndurarea Domnului. Samuel le promite că se va ruga pentru ei, însă îi asigură de faptul că ascultarea lor va fi binecuvântată și neascultarea va fi pedepsită de Dumnezeu.

 

Un nou moment de rugăciune pe care-l începem cu mulțumire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că, în ciuda păcatelor, slăbiciunilor și alunecărilor noastre, El a fost bun și credincios, acționând după îndurarea Sa, nu după absența meritele noastre. Apoi vom cere Domnului să ne dea putere și înțelepciune pentru sfințire și slujire. Acest echilibru pune în evidență grija pentru sfințirea personală și pentru slujirea aproapelui.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, September 8, 2023: 1 Samuel 12:1-25 – Samuel's Purity of Heart

 

Samuel intends to preempt any future accusations when he asks the people for a verbal statement about his integrity in governance matters. This legal process consisted of three parts:

1)    enumeration of the witnesses – the anointed (king) and the people

2)    Samuel seeks witness confirmation regarding his integrity

3)    the witnesses confirm

 

This pattern was also used in the book of Ruth 4:4, 11 and Joshua 24:22. Samuel clarifies that the people asked for and received a king, contrary to God's will and purpose (verses 12b, 17). Their desire to have a king was wrong, as it was premature and based on incorrect motivations. Then the prophet briefly reviews experiences in which God fought for them, defeating enemies trying to destroy them. Samuel also notes their repeated disobedience during the time of the judges (8-12a). The people repented, acknowledged their sins, and sought the Lord's mercy. Samuel promises to pray for them, but he assures them that their obedience will be blessed, and disobedience will be punished by God.

 

It is a new moment of prayer that we begin with gratitude. We thank God because, despite our sins, weaknesses, and slips, He has been good and faithful, acting according to His mercy, not based on our lack of merits. Then we will ask the Lord to give us strength and wisdom for sanctification and service. This balance highlights the care for personal sanctification and serving one's neighbor.