Treci la conținut Treci la subsol

7 septembrie

7 septembrie, 2023

Joi, 7 septembrie 2023: 1 Samuel 11:1-15 – Prima victorie a lui Saul

 

Domnia lui Saul a început cu un examen greu. Iabesul din Galaad, un ținut din partea de est a Canaanului, învecinat cu Marea Galileii, a fost atacat de amoriți. Biblia îi descrie pe amorții ca pe un popor trans-iordanian, înrudit cu evreii prin Lot, nepotul lui Avraam. Grija sporită a lui Saul față de Iabesul din Galaad s-ar putea să aibă legătură cu originea lui Saul. El era beniamit.

 

Războiul civil care a avut loc între seminția lui Beniamin și celelalte seminții a condus la decimarea seminției beniamite. Au mai rămas în viață doar 600 de supraviețuitori (Judecători 19-21). Pentru a împiedica dispariția acestei seminții din Israel, conducătorii evrei au hotărât să aducă fete fecioare din cetățile care nu au trimis soldați la luptă împotriva beniamiților. Printre aceste cetăți era și Iabesul din Galaad. 400 de fete au fost prinse și trimise celor 600 de supraviețuitori beniamiți pentru perpetuarea seminției beniamite.

 

Fie Saul, fie familia lui, fiind din seminția lui Beniamin, se trageau din Iabesul din Galaad. Saul a strâns o armată de 330.000 de bărbați și i-a învins pe amoniți. În urma acestei victorii răsunătoare, Saul a fost privit ca un erou național și domnia lui s-a consolidat în fața națiunii.

 

Samuel a convocat o adunare generală la Ghilgal și acolo poporul l-a confirmat pe Saul ca împărat. A fost o sărbătoare de mare bucurie și s-au adus jertfe în cinstea Domnului (vers. 15).

 

În rugăciunea acestei dimineți vom mulțumi Părintelui ceresc pentru că are întotdeauna o soluție la probleme noastre. ,,Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul” (Psalm 121:1-2). Așa cum a scăpat pe locuitorii Iabesului din Galaad, o cetate mică și fragilă, așa ne-a scăpat Domnul și pe noi din multe necazuri. Nu vom aștepta Ziua Mulțumirii pentru a mulțumi, ci vom face lucrul acesta acum, chiar acum! Apoi ne vom ruga Domnului să ne dea un duh de bucurie, o stare de bucurie care să ne împodobească sărbătorile și viața, fiecare zi din viață. Bucuria trece dincolo de afișarea ei pe față; ea aduce confort sufletesc, echilibru emoțional și pace.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, September 7, 2023: 1 Samuel 11:1-15 – Saul’s First Victory

Saul’s reign began with a tough test. Jabesh Gilead, a land in the eastern part of Canaan, bordering the Sea of Galilee, was attacked by the Ammonites. The Bible describes the Ammonites as a Transjordanian people, related to the Jews through Lot, Abraham’s nephew. Saul’s particular concern for Jabesh Gilead might be linked to his origin. He was a Benjaminite.

The civil war between the tribe of Benjamin and the other tribes resulted in the decimation of the Benjaminite tribe. Only 600 survivors remained (Judges 19-21). To prevent this tribe’s disappearance from Israel, Jewish leaders decided to bring virgin girls from cities that hadn’t send soldiers to fight against the Benjaminites. Among these cities was Jabesh Gilead. 400 girls were captured and sent to the 600 surviving Benjaminites to perpetuate the Benjaminite lineage.

Saul or his family originated from Jabesh-gilead since he was a member of the Benjaminite tribe,. Saul gathered an army of 330,000 men and defeated the Ammonites. Following this resounding victory, Saul was seen as a national hero, and his reign solidified in the eyes of the nation.

Samuel convened a general assembly at Gilgal, and there the people confirmed Saul as king. It was a celebration of great joy, and sacrifices were made in honor of the Lord (verse 15).

In this morning’s prayer, we will thank the Heavenly Father because He always has a solution to our problems. “I lift up my eyes to the hills… where does my help come from? My help comes from the Lord, who made heaven and earth” (Psalm 121:1-2). Just as He rescued the inhabitants of Jabesh Gilead, a small and fragile city, the Lord has also rescued us from many troubles. We won’t wait for Thanksgiving to give thanks – we will do it now, right now! We will then pray for the Lord to give us a spirit of joy, a state of joy that adorns our holidays and life, every day of life. Joy goes beyond its display on the face; it brings comfort to our soul, emotional balance, and peace.