Treci la conținut Treci la subsol

9 noiembrie

9 noiembrie, 2023

Joi, 9 noiembrie 2023, 1 Regi 19:1-21 – Fuga lui Ilie in pustie

 

Ahab i-a spus Izabelei despre faptul că Ilie a umilit sistemul păgân al religiei ei și că i-a omorât pe toți cei 450 de proroci ai lui Baal. Izabela s-a înfuriat și a jurat că-l va omorî pe Ilie. În mod neînțeles, cel puțin ciudat, Ilie s-a speriat și a fugit să-și scape viață. A fugit până în Beer Șeba, o cetate mică din Iuda. Și-a lăsat slujitorul acolo și a continuat să meargă drum de o zi în pustie. Era speriat, descurajat și, în loc să privească la Domnul, a privit la împrejurările în care se afla. Era atât de descurajat încât și-a dorit să moară, menționând că nici el și nici părinții lui n-au reușit să elimine închinarea păgână și închinătorii lui Baal. Greu de crezut, greu de explicat starea lui Ilie.

 

În starea aceasta a adormit într-o peșteră a lanțului muntos al Sinaiului. Dumnezeu, care este credincios, a trimis un înger să-l trezească și să-i aducă mâncare: o turtă caldă și apă. După ce a mâncat, a adormit din nou. Îngerul i-a adus din nou mâncare. Starea de depresie a lui Ilie a fost tratată de Dumnezeu, aceasta constituindu-se într-o lecție de viață pentru noi:

1.     I-a oferit mâncare și somn pentru refacerea fizică;

2.     I-a întărit duhul, chemându-l în prezența Sa. Dumnezeu i-a descoperit că are 7000 de bărbați credincioși care nu au acceptat idolatria.

3.     L-a trimis la Damasc într-o nouă misiune importantă. În această misiune urma să ungă doi împărați: pe Hazael în Siria și pe Iehu în Israel. Apoi să-l ungă proroc în locul său pe Elisei.

 

Pe Elisei l-a găsit lucrând pământul lângă satul unde locuia. Un om cuminte, un om harnic, un  om de casă. Ilie a aruncat mantaua pe el, simbolul chemării în slujbă și al consacrării. Elisei a adus boii ca jertfă, făcând focul cu lemnele de plug. Și-a părăsit vechea ocupație și s-a dedicat în slujba de proroc al lui Dumnezeu și de slujitor al lui Ilie.

 

De obicei, oamenii lui Dumnezeu au început ca ,,slujitori” ai unui proroc recunoscut. Așa a fost și Iosua – a crescut lângă un proroc recunoscut, Moise. Însă Ilie și Moise sunt excepții, deoarece ei nu au avut proroci recunoscuți lângă ei. Ei au fost singuri și Dumnezeu a fost Mentorul lor.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi Domnului pentru că în cele mai negre perioade ale istoriei, El mai are ,,7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal”. Ești unul dintre ei? Apoi ne vom ruga să primim, asemenea lui Elisei, chemarea pentru slujire. Însă înainte să devenim slujitori, să ne pregătim să fim oameni – oameni ca Elisei, oameni harnici, oameni de casă, oameni cuminți. Astfel de oameni vor ajunge și slujitori.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, November 9, 2023, 1 Kings 19:1-21 – Elijah's Flight to the Wilderness

 

Ahab told Jezebel about how Elijah had humiliated her pagan religion's system and had killed all 450 of Baal's prophets. Jezebel was enraged and vowed to kill Elijah. Incomprehensibly, and rather oddly, Elijah was afraid and fled for his life. He ran to Beersheba, a small town in Judah. He left his servant there and continued to travel a day's journey into the wilderness. He was scared, discouraged, and instead of looking to the Lord, he looked at his circumstances. He was so discouraged that he wished to die, mentioning that neither he nor his ancestors had managed to eradicate pagan worship and the worshipers of Baal. It's hard to believe, hard to explain Elijah's state.

 

In this state, he fell asleep in a cave in the mountainous range of Sinai. God, who is faithful, sent an angel to wake him up and bring him food: baked bread and water. After eating, he slept again. The angel brought him food once more. Elijah's state of depression was treated by God, which serves as a life lesson for us:

1.     He provided food and sleep for physical recovery

2.     He strengthened his spirit by calling him into His presence. God revealed that he had 7000 faithful men who had not accepted idolatry.

3.     He sent him to Damascus on an important new mission. In this mission, he was to anoint two kings: Hazael in Syria and Jehu in Israel. Then he was to anoint Elisha as his prophetic successor.

 

Elijah found Elisha plowing the fields near the village where he lived. A gentle man, a hard-working man, a family man. Elijah threw his mantle over him, symbolizing the call to service and dedication. Elisha sacrificed the oxen, making fire with the plow's wood. He left his old occupation and dedicated himself to the prophetic service of God and as Elijah's servant.

 

Usually, God's people started as “servants” of a recognized prophet. This was also the case with Joshua – he grew up alongside a recognized prophet, Moses. However, Elijah and Moses are exceptions because they did not have recognized prophets beside them. They were alone, and God was their Mentor.

 

Since it is the time for prayer, we will thank the Lord that in the darkest periods of history, He still has “7000 men who have not bowed their knees to Baal.” Are you one of them? Then we will pray to receive, like Elisha, the call to service. But before we become servants, let's prepare to be people – people like Elisha, hardworking people, family people, gentle people. Such people will also become servants.