Treci la conținut Treci la subsol

10 noiembrie

10 noiembrie, 2023

Vineri, 10 noiembrie 2023, 1 Regi 20:1-43 – Biruința lui Ahab

 

Capitolul de față prezintă două războaie dintre Siria și Israel. Ahab, regele Israelului, este conștient de fragilitatea armatei sale, însă Ben Hadad este plin de sine și se laudă cu puterea lui militară.

 

În ambele războaie, Israel a învins Siria (vers. 1-21), deși Ben Hadad făcea parte dintr-o alianță de 32 de împărați. Era obișnuit în vrema aceea să se formeze alianțe militare pentru mărirea capacității de luptă.


În primul război, Ben Hadad a asediat Samaria și a trimis soli la Ahab pentru a-i prezenta condițiile sale pentru a se retrage: aurul, argintul, nevestele și cei mai frumoși copii. Având o armată foarte mică, Ahab a acceptat condițiile regelui sirian. Între timp, Ben Hadad și-a schimbat condițiile, cerând de la Ahab dreptul de a intra în casa lui și de a lua absolut tot ce este valoros.

 

După ce s-a consultat cu bătrânii poporului, Ahab a refuzat cea de-a doua condiție a regelui sirian. Un proroc l-a asigurat pe Ahab de victorie sub condiția să folosească tinerii ofițeri ai armatelor din provinciile evreiești. Ahab s-a conformat și i-a atacat pe sirieni, în timp ce împărații lor erau beți la masă. Ben Hadad a scăpat cu viață, însă armata siriană a suferit o foarte mare înfrângere.

 

Căpeteniile siriene au motivat eșecul lor militar prin faptul că lupta a avut loc în munți și Dumnezeul evreilor este un dumnezeu al munților. Așa s-a născut în mintea lui Ahab planul pentru un nou război împotriva Israelului, dar de data aceasta un război în câmpie. Dacă primul război a fost în Samaria, cel de-al doilea a fost în valea Afec. Armata israelienilor a ucis o sută de mii de soldați sirieni. Sirienii rămași în viață s-au ascuns în cetatea Afec, însă zidul cetății s-a prăbușit și a omorât douăzeci și șapte de mii de sirieni.

 

Împăratul sirian s-a predat și i-a restituit Israelului cetățile pe care tatăl său le cucerise în războaiele din trecut. Ahab și Ben Hadad au încheiat un legământ de neagresiune și sirienii s-au întors acasă.

 

Peste trei ani (853 î. Cr), armatele unite ale Israelului și Siriei au respins atacul puternicei armate Asiriene. Prietenia lui Ahab cu Ben Hadad nu a fost apreciată de Dumnezeu, iar regele evreu și poporul Israel au plătit scump această alianță interzisă.

 

Este timpul rugăciunii și, stând în fața Domnului, ne vom închina și-I vom mulțumi pentru că ne-a scăpat din toate necazurile prin care am trecut. Apoi, vom cere Domnului putere și discernământ pentru a nu face alianțe cu dușmanul. Între lumină și întuneric nu va exista niciodată alianță!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, November 10, 2023: 1 Kings 20:1-43 – Ahab's Victory

 

This chapter describes two wars between Syria and Israel. Ahab, the king of Israel, is aware of his army's frailty, but Ben-Hadad is full of himself and boasts of his military power.

 

In both wars, Israel defeated Syria (vv. 1-21), even though Ben-Hadad was part of an alliance of 32 kings. It was customary at that time to form military alliances to increase combat capacity.

 

In the first war, Ben-Hadad besieged Samaria and sent messengers to Ahab to present his terms for withdrawal: gold, silver, wives, and the most beautiful children. Since he had a very small army, Ahab accepted the Syrian king's conditions. Meanwhile, Ben-Hadad changed his terms, demanding from Ahab the right to enter his house and take absolutely everything valuable.

 

After consulting with the elders of the people, Ahab refused the Syrian king's second condition. A prophet assured Ahab of victory provided that he used the young officers of the armies from the Jewish provinces. Ahab complied and attacked the Syrians while their kings were drunk at a feast. Ben-Hadad escaped with his life, but the Syrian army suffered a great defeat.

 

The Syrian commanders rationalized their military failure by claiming that the battle took place in the mountains and the God of the Hebrews is a god of the mountains. Thus, Ahab conceived a plan for a new war against Israel, but this time a war on the plains. If the first war was in Samaria, the second was in the valley of Aphek. The Israeli army killed a hundred thousand Syrian soldiers. The surviving Syrians hid in the city of Aphek, but the city's wall collapsed, killing twenty-seven thousand Syrians.

 

The Syrian emperor surrendered and returned to Israel the cities his father had conquered in previous wars. Ahab and Ben-Hadad made a non-aggression pact, and the Syrians returned home.

 

Three years later (853 BC), the united armies of Israel and Syria repelled the attack of the powerful Assyrian army. God did not appreciate Ahab's friendship with Ben-Hadad, and the Jewish king and the people of Israel paid dearly for this forbidden alliance.

 

It is time for prayer, and standing before the Lord, we will worship and thank Him for delivering us from all the troubles we have gone through. Then, we will ask the Lord for strength and discernment not to make alliances with the enemy. There will never be an alliance between light and darkness!