Treci la conținut Treci la subsol

9 martie

9 martie, 2024

Sâmbătă, 9 martie 2024, Estera 3:1-15 – Complotul lui Haman

Scopul cărții Estera este să arate providența lui Dumnezeu, manifestată în special față de poporul Său, Israel. Cartea Estera poate fi împărțită în trei secțiuni principale.

1.     Capitolele 1:1-2:18 – Estera o înlocuiește pe Vasti.

2.     Capitolele 2:19-7:10 – Mardoheu îl învinge pe Haman.

3.     Capitolele 8:1-10:3 – Israel supraviețuiește intenției lui Haman de a-l distruge.

Cartea Estera consemnează instituirea sărbătorii Purim și obligația de a o sărbători în mod continuu. Ea era citită la sărbătoarea Purim pentru a comemora marea izbăvire a națiunii evreiești adusă de către Dumnezeu prin Estera.

 

Încercând să securizeze sistemul de pază, regele i-a încredințat lui Haman această responsabilitate. Se pare că el a avut poziția de vizir în imperiu (v. 1). Acesta era un nume dat miniștrilor în țările musulmane. El avea o poziție atât de importantă, încât purta armele împăratului și toată nobilimea de la palat îngenunchea înaintea lui. Au trecut aproximativ patru ani și Mardoheu a refuzat sistematic să îngenuncheze înaintea lui Haman, lucru care l-a mâniat foarte tare.

 

Haman a mers la împărat, i-a vorbit de rău pe evrei, prezentându-i ca pe niște răzvrătiți periculoși care nu ascultă de legile împăratului. A încercat să-l convingă pe împărat că uciderea evreilor l-ar ajuta să administreze și să protejeze mai bine împărăția. De asemenea, a promis că donează împărăției 10.000 de talanți de argint, adică 340.000 de kg, care în vremea noastră ar valora multe milioane de dolari. Ca și în problema alegerii unei noi împărătese pentru Ahașveroș, și de data aceasta împăratul s-a lăsat foarte ușor convins. Regele i-a dat toată autoritatea lui Haman să trimită scrisori în tot imperiul și toți evreii să fie uciși, de la cei mici până la cei bătrâni.

 

Ahașveroș încă nu știa că soția lui, Estera, era evreică. Ordinul de exterminare a evreilor, pecetluit cu inelul împăratului, a fost trimis de Haman în tot imperiul în luna martie, 484 î. Cr. Cei care urmau să-i ucidă pe evrei aveau dreptul legal să își însușească proprietățile lor. Nepăsarea împăratului și ura lui Haman au generat un decret împărătesc care a îngrozit Susa, cetatea de scaun a regelui Ahașveroș. Porunca împăratului îi viza pe toți evreii din Imperiul Persan, adică și pe israelienii din Iuda.

 

Este îngrozitor cât de nepăsător poate fi un rege! Este înspăimântător cât de adâncă poate fi ura unui om din anturajul împăratului! Un popor întreg urma să fie șters de pe fața pământului!

 

 Pentru că urmează să ne rugăm, vă îndemn să cerem două lucruri lui Dumnezeu:

1.     Să ne rugăm pentru discernământul conducătorilor care au autoritate.

2.     Să ne rugăm să fim eliberați de ură pentru totdeauna.

Va fi fericită țara condusă de oameni cu discernământ și populată de oameni care au inima curată și conștiința trează.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Saturday, March 9, 2024: Esther 3:1-15 – Haman's Conspiracy

The purpose of the Book of Esther is to demonstrate God's providence, especially towards His people, Israel. The Book of Esther can be divided into three main sections.

1.     Chapters 1:1-2:18 – Esther replaces Vashti.

2.     Chapters 2:19-7:10 – Mordecai defeats Haman.

3.     Chapters 8:1-10:3 – Israel survives Haman's intent to destroy it.

 

The Book of Esther records the establishment of the Purim festival and the obligation to celebrate it continually. It was read at the Purim festival to commemorate the great deliverance of the Jewish nation brought about by God through Esther.

 

In an effort to secure the guard system, the king entrusted Haman with this responsibility. It appears he held the position of a vizier in the empire (v. 1). This was a name given to ministers in Muslim countries. He held such an important position that he carried the emperor's weapons, and all the nobility at the palace knelt before him. About four years passed, and Mordecai consistently refused to kneel before Haman, which greatly angered him.

 

Haman went to the emperor, spoke ill of the Jews, presenting them as dangerous rebels who do not obey the emperor's laws. He tried to convince the emperor that killing the Jews would help him administer and protect the kingdom better. He also promised to donate 10,000 talents of silver to the kingdom, which is 340,000 kg, and in our time would be worth many millions of dollars. As with the issue of choosing a new queen for Ahasuerus, this time too, the king was very easily convinced. The king gave Haman all the authority to send letters throughout the empire and have all the Jews killed, from the youngest to the oldest.

 

Ahasuerus still did not know that his wife, Esther, was Jewish. The order to exterminate the Jews, sealed with the emperor's ring, was sent by Haman throughout the empire in March, 484 BC. Those who were to kill the Jews had the legal right to take possession of their properties. The emperor's indifference and Haman's hatred generated an imperial decree that terrified Susa, the seat city of King Ahasuerus. The emperor's decree targeted all Jews in the Persian Empire, including the Israelites from Judah.

 

It is terrifying how indifferent a king can be! It is horrifying how deep the hatred of a man from the emperor's entourage can be! An entire nation was about to be wiped off the face of the earth!

 

As we are about to pray, I urge you to ask God for two things:

1.     To pray for the discernment of leaders who have authority.

2.     To pray to be freed from hatred forever.

Blessed will be the land governed by people with discernment and populated by people with pure hearts and awake consciences.