Treci la conținut Treci la subsol

9 iulie

9 iulie, 2023

Duminică, 9 iulie 2023, Iosua 1:1-18 – Cucerirea Canaanului

 

Aceasta este prima carte care poartă numele scriitorului ei. Cartea acoperă o perioadă de aproximativ 25 de ani din istoria lui Israel și oferă o vedere de ansamblu a campaniilor militare pentru cucerirea Țării Promise de Dumnezeu.

 

Canaanul în care a intrat și s-a așezat Israelul era așa cum a promis Dumnezeu: o țară în care ,,curge lapte și miere” (Exodul 3:8). Pustiul delimita granița de sud și cea de est a țării. Libanul și Eufratul sunt limitele în partea de nord, vest și est. Marea cea Mare (Mediterană) este hotarul dinspre vest. Așa cum a promis Dumnezeu, Canaanul le-a dat evreilor: (1) odihnă, (2) abundență, (3) biruința.

 

În Vechiul Testament în care citim noi, Iosua este prima dintre cele 12 cârti istorice. Același loc îl ocupă și în traducerea Septuaginta (traducerea în greacă a Vechiului Testament). În canonul ebraic cărțile sunt aceleași, dar sunt împărțite diferit, având următoarea ordine: Legea, Profeții și Scrierile.

 

Iosua a fost asistentul lui Moise în timpul evenimentelor petrecute la muntele Sinai (Exodul 24:13), iar ca reprezentant al tribului lui Efraim a făcut parte din grupul celor 12 iscoade care au fost trimise să cerceteze țara Canaan (Num. 13:1-33). Împărțirea celor 24 de capitole din cartea Iosua în diviziuni poate fi rezumată după cum urmează:

·      Capitolele 1-12: Intrarea în Țara Promisă și cucerirea ei.

·      Capitolele 13-22: Instrucțiuni pentru repartizarea moștenirilor din Canaan.

·      Capitolele 23-24: Cuvântarea de rămas bun a lui Iosua.

 

Înainte de moartea lui Moise, Iosua a fost desemnat ca fiind viitorul conducător (Numeri 27:15-23; Deuteronom 31:1-8). El a fost din seminția lui Efraim, a trăit 110 ani și a fost slujitorul lui Moise (Exod 24:13; 33:11). În calitate de nou conducător, Iosua avea de depășit imaginea eroică a lui Moise prezentă în mintea evreilor. De trei ori în primul capitol și de 13 ori în restul cârtii, Moise este numit ,,Robul lui Dumnezeu”.

 

Iosua explorase această țară cu 38 de ani în urmă, fiind unul dintre cei 12 spioni (Numeri 13:1-6). Ce trăiri sufletești o fi avut revânzând-o! Cu ce gust amar o fi rămas, când reacția răzvrătită a poporului a condusă la pronunțarea unei pedepse de 40 de ani. Probabil că (și) din acest motiv Dumnezeu i-a poruncit de mai multe ori lui Iosua: ,,Întărește-te și îmbărbătează-te”. De asemenea, l-a îndemnat ,,să nu se înspăimânte și să nu se descurajeze”.

 

Dumnezeu îi cere lui Iosua, așa cum i-a cerut lui Moise, să dea porunci poporului. În urma promisiunilor și îmbărbătărilor divine, Iosua are un sentiment de siguranță și încredere. Două lucruri au fost prioritare pentru Iosua:

1)         Strângerea proviziilor. Deși mana zilnică încă nu încetase, poporului i s-a cerut să strângă fructe și cereale pentru oameni și animale.

2)         Semințiile Ruben, Gad și jumătate din Manase, deși își primiseră moștenirea dincoace de Iordan, se angajaseră să continue lupta cuceririi alături de celelalte seminții.

 

Acest capitol al biruinței, Iosua 1, ne dă încredere și bucurie. Cu acest spirit ne vom ruga, începând cu mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu că S-a luptat pentru noi și va continua să se lupte pentru familiile noastre ca să intrăm în odihna veșnică. Vom continua rugăciunea, cerând de la Domnul puterea să ne revendicăm moștenirea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți. Suntem binecuvântați. Suntem împuterniciți. Suntem în mâna lui Dumnezeu. Toate aceste privilegii le vom păstra ca și până acum prin credință și sfințenie.

 

Pastor Luigi Mițoi 

 

Sunday, July 9, 2023: Joshua 1:1-18 – The Conquest of Canaan

 

This is the first book that bears the name of its writer. The book covers a period of about 25 years in Israel's history and provides an overview of the military campaigns for the conquest of the Land Promised by God.

 

The Canaan where Israel entered and settled was as God promised: a land flowing with “milk and honey” (Exodus 3:8). The wilderness defined the southern and eastern borders of the country. Lebanon and the Euphrates were the northern, western, and eastern boundaries. The Great Sea (Mediterranean) is the western boundary. As God promised, Canaan gave the Jews: (1) rest, (2) abundance, (3) victory.

 

In the Old Testament of our Bibles, Joshua is the first of the 12 historical books. It occupies the same place in the Septuagint (Greek translation of the Old Testament). In the Hebrew canon, the books are the same, but they are divided differently, in the following order: Law, Prophets, and Writings.

 

Joshua was Moses' assistant during the events at Mount Sinai (Exodus 24:13), and as a representative of the tribe of Ephraim, he was part of the group of 12 scouts who were sent to explore the land of Canaan (Numbers 13:1-33). The division of the 24 chapters of the book of Joshua can be summarized as follows:

·      Chapters 1-12: The entry into the Promised Land and its conquest.

·      Chapters 13-22: Instructions for the allocation of inheritances in Canaan.

·      Chapters 23-24: Joshua's farewell speech.

 

Before Moses' death, Joshua was designated as the future leader (Numbers 27:15-23; Deuteronomy 31:1-8). He was from the tribe of Ephraim, lived 110 years, and was Moses' servant (Exodus 24:13; 33:11). As the new leader, Joshua had to get past the heroic image of Moses present in the minds of the Jews. Three times in the first chapter and 13 times in the rest of the book, Moses is called “The Servant of the Lord”.

 

Joshua had explored this country 38 years prior as one of the 12 spies (Numbers 13:1-6). What emotions must he have had seeing it again! With what bitter taste must have remained with him when the rebellious reaction of the people led to the pronouncement of a 40-year punishment. Likely for this reason, God commanded Joshua several times: “Be strong and courageous“. He also urged him “not to be afraid and not to be discouraged“.

 

God asks Joshua, as He asked Moses, to give commands to the people. As a result of divine promises and encouragement, Joshua felt secure and confident. Two things were priorities for Joshua:

1)    Gathering provisions. Although the daily manna had not yet ceased, the people were asked to gather fruits and grains for humans and animals.

2)    The tribes of Reuben, Gad, and half of Manasseh, although they had received their promised inheritance on the other side of Jordan, had committed to continue the fight of conquest alongside the other tribes.

 

This chapter of victory, Joshua 1, gives us confidence and joy. With this spirit, we will pray, starting with gratitude. We thank God that He fought for us and will continue to fight for our families so that one day we will enter eternal rest. We will continue our prayer, asking the Lord for the strength to claim God's inheritance. We are saved. We are blessed. We are empowered. We are in God’s hands. We will keep all these privileges as we have until now through faith and holiness.