Treci la conținut Treci la subsol

9 ianuarie

9 ianuarie, 2023

Luni, 9 ianuarie, Geneza 7:1-24 – Plata păcatului este moartea

Capitolul 7 continuă prezentarea inundării planetei și a distrugerii vieții de pe pământ ca o consecință inevitabilă a păcatului omenesc. Neprihănitul Noe și membrii familiei lui au supraviețuit potopului, împreună cu câteva perechi din fiecare rasă de animale și păsări. Această manifestare a mâniei aprinse a lui Dumnezeu din vremea potopului lui Noe este o imagine palidă a viitorului eveniment cosmic când viața va fi ștearsă de pe pământ în vremea sfârșitului.

Mila lui Dumnezeu pe care oamenii o sfidează conștient și constant în fiecare zi nu poate fi activată în ziua judecății care stă să vină. Mulți oameni trăiesc în păcat în fiecare zi, sperând că în ziua judecății vor cere milă. De aceea oamenii sunt invitați în fiecare zi prin Evanghelie să accepte mila lui Dumnezeu prin Cristos, să se pocăiască și să trăiască în puritate. Din nefericire, mila lui Dumnezeu nu va putea fi însușită atunci, ci doar acum. Viața noastră stă în decizia noastră de a ne pocăi de păcat și de a crede că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tuturor oamenilor.

Astăzi ne vom ruga mulțumindu-I lui Dumnezeu Tatăl pentru Mântuitorul Cristos care Și-a asumat păcatele noastre pe cruce. De asemenea, vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu puterea și înțelepciunea să ne însușim astăzi mântuirea sufletului și un loc în rai, la dreapta Mântuitorului!

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 9:  Genesis 7:1-24 – The Wages of Sin is Death

            Chapter 7 continues to present the flooding of the planet and the destruction of life on the earth as an inevitable consequence to human sin. The righteous Noah and the members of his family have survived the flood alongside a few pairs of each animal and bird. This manifestation of God’s fiery wrath from the time of the flood is a pale image compared to the future cosmic event when life on Earth will be wiped away in the end of time.

            God’s mercy, which people consistently and consciously defy every day cannot be activated on the judgement day that is to come. Many people live in sin every day, hoping that on judgement day, they can beg for mercy. Therefore people are invited daily through the Gospel to accept God’s mercy through Christ, to repent and to live in purity. Unfortunately, God’s mercy cannot be appropriated then, only now. Our lives stand in our personal decisions to repent of our sin and believe that Jesus Christ is the Son of God and the Savior of all people.

            Today we will pray, thanking God the Father for the Savior Jesus Christ who took all our sins upon himself. In addition, we will pray asking God for the strength and wisdom to gain the salvation of our souls and a place in heaven, at the right hand of our Savior!