Treci la conținut Treci la subsol

9 ianuarie

9 ianuarie, 2024

Marți, 9 ianuarie 2024, 2 Cronici 4:1-22 – Obiectele din Templu

 

După terminarea construcției, regele Solomon a comandat confecționarea obiectelor din Templu:

1. Altarul din aramă care avea dimensiunile de 6 x 6 x 3 metri a fost așezat în curtea din fața Templului (2 Regi 16:14). Lângă altarul de bronz erau mai multe ustensile: cenușarele și lopețile pentru îndepărtarea cenușii și potirele în care se afla sângele (v. 11).

 

2. Marea turnată era un bazin rotund care avea diametrul de 3 metri și adâncimea de un metru și jumătate. Capacitatea mării era de aproximativ 66.00 de litri de apă. Bazinul era așezat pe spatele a doisprezece boi, câte trei întorși cu fața spre cele patru puncte cardinale. Bazinul și boii erau turnate din aceeași bucată (v. 3). Bazinul era așezat în partea de est a Templului și era folosit pentru spălarea ceremonială a preoților (v. 6). Acolo erau și zece lighene, câte cinci de fiecare parte a Templului, în care erau spălate anumite părți ale arderilor de tot (1 Regi 7:38).

 

3. Curtea era împărțită în Curtea preoților/curtea dinăuntru (1 Regi 6:36) și curtea cea mare (1 Regi 7:12).

 

4. Celelalte unelte:

a)     altarul de aur pe care se ardea tămâie (Exod 37:25-26);

b)    mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului (v. 8);

c)     sfeșnicele, candelele, mucările din aur, cuțitele, potirele, ceștile și cățuile din aur, unde se ardea tămâia. Se menționează faptul că aceste unelte erau confecționate din aur foarte curat.

 

Inclusiv ușile de la intrarea în Templu și în Locul Prea Sfânt era confecționate din aur. Și balamalele de la uși au fost confecționate din aur (1 Regi 7:50). 

 

Când citești aceste detalii te înfiori! Era vorba de prezența lui Dumnezeu! Era vorba de o Casă în care se manifesta prezența lui Dumnezeu! Ce semnificație mai atribuim noi mesei de Cină sau amvonului? Am pierdut mult pentru că nu mai atribuim nici o importanță spirituală acestor unelte din Casa Domnului.

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste informații. Ele ne umplu de uimire, poate chiar și de rușine… Felul în care ne purtăm cu lucrurile materiale/vizibile închinate lui Dumnezeu sau folosite pentru Dumnezeu demonstrează cine este pentru noi imaterialul/invizibilul Dumnezeu.

 

Să ne rugam Domnului să ne dea înțelepciunea și smerenia de a atribui lucrurilor din Casa lui Dumnezeu importanța unor unelte folosite în slujba Celui Preaînalt.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, January 9, 2024: 2 Chronicles 4:1-22 – The Temple Furnishings

 

After the construction was completed, King Solomon ordered the making of the Temple's furnishings:

1.     The bronze altar, measuring 6 x 6 x 3 meters, was placed in the courtyard in front of the Temple (2 Kings 16:14). Near the bronze altar were various utensils: ash pans and shovels for removing ashes and bowls for the blood (v. 11).

 

2.     The cast Sea was a round basin with a diameter of 3 meters and a depth of one and a half meters. The Sea's capacity was about 66,000 liters of water. The basin was placed on the backs of twelve bulls, three facing each cardinal point. The basin and the bulls were cast from the same piece (v. 3). The basin was located on the east side of the Temple and was used for the ceremonial washing of the priests (v. 6). There were also ten basins, five on each side of the Temple, where certain parts of the burnt offerings were washed (1 Kings 7:38).

 

3.     The courtyard was divided into the Court of the Priests/the inner court (1 Kings 6:36) and the great court (1 Kings 7:12).

 

4.     The other tools:

a.     the golden altar on which incense was burned (Exodus 37:25-26);

b.     the tables on which the bread of the Presence was placed before the Lord (v. 8);

c.     lampstands, candlesticks, snuffers, knives, bowls, dishes, and censers made of gold, where incense was burned. It is mentioned that these tools were made of very pure gold.

 

Even the doors at the entrance to the Temple and the Most Holy Place were made of gold. The hinges for the doors were also made of gold (1 Kings 7:50).

 

Reading these details is awe-inspiring! It was about the presence of God! It was about a House where the presence of God was manifested! What significance do we now give to the Communion table or the pulpit? We have lost much because we no longer attribute any spiritual importance to these tools in the House of the Lord.

 

We thank God for this information. It fills us with wonder, perhaps even shame… The way we treat the material/visible things dedicated to God or used for God demonstrates who the immaterial/invisible God is for us. Let us pray to the Lord to give us the wisdom and humility to attribute to the things in God's House the importance of tools used in the service of the Most High.