Treci la conținut Treci la subsol

9 februarie

9 februarie, 2023

Joi, 9 februarie 2023, Geneza 37:1-36 – Iosif și familia lui

Ultimele 14 capitole ale cărții Geneza vorbesc despre Iosif, penultimul fiu al lui Iacov. Opt dintre ele îl prezintă pe Iosif în centrul atenției. Primele 11 capitole (1-11) prezintă tema creației și căderii. Următoarele 14 capitole (12:1-25:18) arată viața patriarhului Avraam. Urmează 12 capitole care prezintă viețile lui Isaac și Iacov (25:19-36:43).

Mulți teologi îl socotesc pe Iosif ca pe o figură tipologică, prefigurându-L pe Mântuitorul Isus Cristos:

1) Iosif este vândut de frații lui pe un pumn de arginți;

2) Iosif suferă mult din cauza fraților săi;

3) Iosif a pus iubirea și teama de Dumnezeu mai presus de propria lui viață;

4) Iosif, în loc să se răzbune pe dușmanii lui (frații lui), îi iartă.

Iosif a fost vândut la vârsta de 17 ani de frații lui (Gen. 37:2). El a fost rob în casa lui Potifar o perioada de 13 ani. Avea vârsta de 30 de ani când, ieșind din închisoare, a fost chemat înaintea lui Faraon (41:46). După 7 ani de belșug, frații lui au venit după cereale în Egipt (41:47, 53-54; 42:1-2). În anul acela, 1878 î.Cr., au început cei 7 ani de secetă și foamete.

În prezentarea vieții lui Iosif remarcăm câteva cicluri de evenimente:

1)      Trei seturi de vise;

2)      Patru seturi de relații paralele (Iosif și familia, casa lui Potifar, prizonierii din temniță și Faraon);

3)      Două experiențe din cauza unor acuzații false: într-o groapă și într-o închisoare.

Este predominantă tema suferinței în viața lui Iosif ca test al caracterului. Biblia confirmă faptul că Dumnezeu scoate rezultate bune din rău și suferință. Biblia îl prezintă pe tânărul Iosif ca pe un copil cuminte, ascultător și interesat de reputația familiei lui. Visele pe care i le-a dat Dumnezeu au atras invidia fraților lui.

Tensiunile dintre soțiile tatălui s-au transferat asupra celor 12 copii. Pentru că Rahela, mama lui Iosif, fusese soția iubită de Iacov, el ajunge să devină fiul protejat și alintat al familiei. În felul acesta putem înțelege invidia și ura fraților lui față de Iosif. Mamele fraților vitregi ai lui Iosif, Lea, Bilha și Zilpa, au trăit în umbra Rahelei, iar copiii lor au crescut în umbra lui Iosif. De aceea frații lui vitregi au crescut cu acest complex de inferioritate.

Când Iosif a ajuns la frații lui care pășteau oile, ei au prins prilejul să se răzbune și au hotărât să-l omoare. Ruben i-a convins să nu-l omoare, ci să-l arunce într-o groapă adâncă. Iuda, văzând o caravană de cămile trecând pe lângă ei, a avut ideea să-l vândă ismaeliților. L-au vândut cu 20 de sicli de argint, iar ismaeliții l-au dus cu ei în Egipt, vânzându-l, la rândul lor, lui Potifar, șeful gărzilor împăratului.

Frații lui au omorât un țap și au pus sângele pe haina lui Iosif. Apoi au trimis haina lui Iacov și vestea că Iosif a fost omorât de animale sălbatice. Iacov a plâns fără ca cineva să-l poată mângâia. Rahela, iubirea lui, murise, iar acum și copilul lor, copilul cu haina pestriță…

Lecțiile experienței lui Iosif sunt multe și folositoare pentru noi:

1)      Dacă ești slab, oamenii te disprețuiesc; dacă ești tare, oamenii te invidiază.

2)      Oamenii care te urăsc vor folosi orice ocazie potrivită să-ți facă rău, răzbunându-se pentru performanța, superioritatea și succesul tău.

3)      Încercarea prin care treci nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește.

4)      Răul care ți se întâmplă acum nu înseamnă că situația în care te afli se va sfârși rău.

5)      Faptul că cineva ți-a făcut rău nu este un argument ca și tu să îi faci rău. Va suferi mai mult dacă nu te răzbuni, fiindcă va fi chinuit de remușcări. 

Este dimineață și urmează să ne rugăm, mulțumindu-I Domnului pentru că în necazurile prin care am trecut El ne-a purtat de grijă. Continuăm rugăciunea cerând de la Dumnezeu puterea să ne încredem în El în orice situație și să nu acționăm niciodată din invidie sau ură.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, February 9, 2023: Genesis 37:1-36 – Joseph and His Family

The last 14 chapters of the book of Genesis talk about Joseph, the penultimate son of Jacob. Eight of the chapters feature Joseph at the center of attention. The first 11 chapters of Genesis (1-11) present the theme of creation and the fall. The next 14 chapters (12:1-25:18) show the life of the patriarch Abraham, followed by 12 chapters that describe the lives of Isaac and Jacob (25:19-36:43).

Many theologians regard Joseph as a typological figure, foreshadowing the Savior Jesus Christ:

1) Joseph is sold by his brothers for a handful of silver coins.

2) Joseph suffers a lot because of his brothers.

3) Joseph put his love and fear of God above his regard for his own life.

4) Instead of taking revenge on his enemies (his brothers), Joseph forgives them.

Joseph was sold at the age of 17 by his brothers (Gen. 37:2). He was a slave in Potiphar’s house for 13 years. When he came out of prison at 30 years old, he was called before Pharaoh (41:46). After 7 years of plenty, his brothers came to him for grain in Egypt (41:47, 53-54; 42:1-2). In that year, 1878 BC, the 7 years of drought and famine began.

In the presentation of Joseph’s life, we notice several cycles of events:

1) Three sets of dreams

2) Four sets of parallel relationships (Joseph and family, Potiphar’s house, the prisoners in the dungeon, and Pharaoh)

3) Two experiences due to false accusations, one in a pit and the other in a prison.

The theme of suffering as a test of character is prevalent in Joseph’s life. The Bible confirms that God brings good out of evil and suffering. The Bible portrays young Joseph as a good, obedient child, who cared about his family’s reputation. The dreams that God gave him attracted the envy of his brothers.

The tensions between the father’s wives spilled over to the 12 children. Because Rachel, Joseph’s mother, had been Jacob’s beloved wife, Joseph became the protected and pampered son of the family. In this way we can understand the envy and hatred of his brothers towards Joseph. The mothers of Joseph’s half-siblings, Leah, Bilhah, and Zilpah, all lived in Rachel’s shadow, and their children grew up in Joseph’s shadow. Therefore his half-siblings grew up with an inferiority complex.

When Joseph came to his brothers who were tending the sheep, they saw the opportunity to take their revenge and decided to kill him. Reuben persuaded them not to kill him, but to throw him into a deep pit. Judah, seeing a caravan of camels passing by, had the idea of selling him to the Ishmaelites. They sold him for 20 shekels of silver; the Ishmaelites took him with them to Egypt and in turn sold him to Potiphar, the chief of the king’s guards.

Joseph’s brothers killed a goat and put the blood on his coat. Then they sent the coat to Jacob with the news that Joseph had been killed by wild animals. Jacob wept and no one was able to comfort him. Rachel, his love, had died, and now their child, the child with the colorful coat…

The lessons in Joseph’s experience are many and useful for us:

1) If you are weak, people look down on you; if you are strong, people envy you.

2) People who hate you will use any suitable opportunity to harm you, taking revenge on you for your abilities, superiority, and success.

3) The trial you are going through right now does not mean that God does not love you.

4) The bad that is happening to you now does not mean that the situation you are in will end badly.

5) The fact that someone hurt you is not an argument for you to hurt them too. That person will suffer more if you don’t take revenge, because he will be tormented by remorse.

It is morning and we will pray, thanking God for taking care of us in the troubles we have been through. We will continue our prayer asking God for the strength to trust Him in every situation and to never act out of envy or hatred.