Treci la conținut Treci la subsol

10 februarie

10 februarie, 2023

Vineri, 10 februarie 2023, Geneza 38:1-30 – Iuda și Tamar

În aparență, capitolul de față întrerupe în mod inexplicabil firul narațiunii despre Iosif. Iuda, cel care le-a sugerat fraților lui să-l vândă pe Iosif israeliților, și-a părăsit familia și a plecat în Adulam (aprox. 25 km de Hebron). Acolo s-a căsătorit cu fiica lui Sua Cananitul. Împreună au avut trei fii: Er, Onan și Sela. Această căsătorie neinspirată amenința asimilarea familiei lui Iacov de către populația canaanită. Totul a început la Iuda cu ura împotriva lui Iosif. De fapt, el a venit cu ideea vânzării lui Iosif, deși poate fi văzut și ca eroul care l-a scăpat din groapa în care fusese aruncat.

Despre Ruben, care a avut ideea să-l arunce în groapă pentru a-l salva de la moarte, Biblia menționează că avea intenția să vină mai târziu și să-l recupereze.

Ura lui Iuda a fost urmată de înșelăciune, minciună, izolare, incest… Probabil a plecat de acasă tocmai pentru a scăpa de povara vinovăției, însă păcatele se țin după păcătos, oriunde ar merge. Este foarte interesant să constatăm că Iuda nu a avut nicio mustrare de conștiință pentru că s-a culcat cu o prostituată la intrarea în localitatea Enaim, însă îi era teamă că se face de râs pentru că nu i-a plătit (38:23).

Er, fiul cel mai mare al lui Iuda, s-a căsătorit cu Tamar, însă acesta fiind rău, a fost omorât de Dumnezeu din pricina răutății lui (38:7). Tamar a fost dată de soție lui Onan, următorul fiu al lui Iuda, ca să ,,ridice sămânța fratelui său”. Această practică se numește levirat (de la cuvântul latin levir = fratele soțului). Pentru că Onan a împiedicat nașterea de copii prin faptul că a vărsat sămânța pe pământ, Dumnezeu l-a omorât (38:8-10). Dacă Tamar ar fi avut un fiu cu Onan, acesta ar fi moștenit partea de avere a tatălui său. Fiind primul născut, avea o porție dublă față de ceilalți frați ai lui. Probabil din cauza moștenirii, Onan a refuzat să aibă copii cu Tamar.

Fiindcă următorul frate, Sela, era prea mic pentru căsătorie, Iuda a trimis-o pe Tamar în casa părinților. Sela s-a făcut mare, însă Iuda nu a chemat-o pe Tamar, de frică să nu moară și acest al treilea fiu al său. Între timp a murit soția lui Iuda și după ce a trecut perioada de bocire, Iuda a mers la Timna să-și tundă oile. Tamar a aflat și a ales o metodă controversată pentru a-i atrage atenția asupra faptului că a abandonat-o în casa părinților ei. Tamar și-a schimbat hainele de văduvă și s-a îmbrăcat cu haine de prostituată. Iuda nu a cunoscut-o și s-a culcat cu ea și ea a rămas însărcinată, născând doi gemeni: Pereț și Zerah.

În această dimineață vom mulțumi Domnului pentru că învățăm lecția de a ne mărturisi păcatul, nu de a fugi de el. Apoi ne vom ruga Domnului să ne dea înțelepciunea de a cunoaște și a ne trăi viața după Scriptură.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, February 10, 2023: Genesis 38:1-30 – Judah and Tamar

The present chapter inexplicably breaks the thread of Joseph’s narrative. Judah, the one who suggested to his brothers to sell Joseph to the Israelites, left his family and went to Adullam (approx. 25 km from Hebron). There he married the daughter of Shua, the Canaanite. Together they had three sons: Er, Onan and Shelah. This uninspired marriage threatened the assimilation of Jacob’s family by the Canaanite population. It all started with Judah’s hatred towards Joseph. In fact, he came up with the idea of selling Joseph, although he can also be seen as the hero who rescued him from the pit into which he had been thrown.

Reuben had the idea of throwing him into the pit to save him from death; the Bible mentions that he intended to come later and retrieve him.

Judah’s’ hatred was followed by deception, lies, isolation, incest… It is probable that he left home precisely to escape the burden of guilt, but sin follows the sinner wherever he goes. It is very interesting to note that Judah had no remorse for sleeping with a prostitute at the entrance to Enaim but was afraid that he would be laughed at for not paying her (38:23).

Er, Judah’s eldest son, married Tamar, but he was wicked and was killed by God because of his wickedness (38:7). Tamar was given as a wife to Onan, Judah’s next son, to “raise up offspring for his brother”. This practice is called levirate (from the Latin word levir = husband’s brother). Because Onan prevented the birth of children by spilling his seed on the ground, God killed him (38:8-10). If Tamar had had a son with Onan, the son would have inherited his father’s share of the wealth. Since he was the first born, he had a double portion compared to his other brothers. Possibly because of the inheritance, Onan refused to have children with Tamar.

Since the next brother, Selah, was too young for marriage, Judah sent Tamar to her parents’ home. Selah grew up, but Judah did not call Tamar, for fear that this third son of his would also die. In the meantime, Judah’s wife died, and after the mourning period was over, Judah went to Timnah to shear his sheep. Tamar found out and chose a controversial method to draw his attention to the fact that he abandoned her at her parents’ house. Tamar changed her widow’s clothes and put on the clothes of a prostitute. Judah did not recognize her and slept with her; she became pregnant and gave birth to twins: Perez and Zerah.

This morning we will thank the Lord for helping us learn the lesson of confessing our sin, not running away from it. Then we will pray to the Lord to give us the wisdom to know and live our lives according to Scripture.