Treci la conținut Treci la subsol

9 februarie

9 februarie, 2024

Vineri, 9 februarie 2024, 2 Cronici 35:1-27 – Restaurarea sărbătorii Paștelor

 

Iosia, citind în cartea Legii, a descoperit cum trebuia ținut Paștele și L-a sărbătorit ,,cum este scris în această Carte a legământului” (2 Regi 23:21b). După zece ani de la curățirea țării, în al optsprezecelea an al domniei lui Iosia (la vârsta de 26 de ani), același an în care a fost reparat Templul (34:8), el a sărbătorit Paștele. Asemenea bunicului său Ezechia, Iosia a prăznuit Paștele ca nici un împărat dintre cei 42 (+3) de împărați ai monarhiei evreiești: ,,Paște ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și Împărații lui Iuda” (2 Regi 23:22).

 

Jertfele aduse cu această ocazie au reprezentat aproximativ dublul celor oferite în vremea lui Ezechia. Au fost sacrificate cel puțin 37.600 de oi și 3.800 de boi. Preoții și leviții erau curățiți, gata pentru slujbă, iar cântăreții erau așezați după rânduială ca să laude Numele Domnului. Iosia a făcut în totul după ceea ce a citit în Legea Domnului.

 

Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului

Samuel. Și nici unul dintre împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca acelea pe care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo, și locuitorii Ierusalimului.

În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea.“ (v. 18-19)

 

Paștele a continuat cu Sărbătoare Azimilor care dura șapte zile. După ce toate aceste lucruri au fost făcute, Asiria, care se apropia de apusul influenței ei, a fost atacată de babilonieni care se aflau în perioada de expansiune. Faraonul Neco s-a grăbit să ajute Asiria. Iosia, fiind în favoarea babilonienilor, a vrut să oprească armata lui Neco. Împăratul egiptean a încercat să-l convingă să se retragă, explicându-i că Dumnezeu i-a poruncit să lupte în acest război. Iosia nu a renunțat și a fost ucis la Meghido. În memoria acestui mare rege, profetul Ieremia a compus un cântec de jale.

 

În timpul devoțional din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru pleiada de eroi ai credinței. Acești mari restauratori ai lumii decăzute au trăit pentru Dumnezeu și au murit lucrând pentru El. Ce exemple frumoase! Cât de puternic este impactul mărturiei lor asupra sufletului nostru! Ne vom ruga în această dimineață pentru reconsacrarea noastră. Asemenea lui Iosia, a străbunicului său Ezechia, să ne rededicăm viața Stăpânului ceresc. Să ne folosim resursele, interioare și exterioare, pentru a împlini voia Părintelui ceresc!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, February 9, 2024: 2 Chronicles 35:1-27 – The Restoration of the Passover Feast

 

Josiah, upon reading the Book of the Law, discovered how the Passover was to be kept and celebrated it “according to what is written in this Book of the Covenant” (2 Kings 23:21b). Ten years after the purification of the land, in the eighteenth year of Josiah's reign (when he was at the age of 26), the same year the Temple was repaired (34:8), he celebrated the Passover. Like his grandfather Hezekiah, Josiah celebrated the Passover like no other king among the 42 (+3) kings of the Jewish monarchy: “Such a Passover had not been celebrated since the days when the judges ruled over Israel and throughout all the times of the kings of Israel and the kings of Judah” (2 Kings 23:22).

 

The sacrifices offered on this occasion were about double those offered in the time of Hezekiah. At least 37,600 sheep and 3,800 bulls were sacrificed. The priests and Levites were purified, ready for service, and the singers were arranged to praise the Name of the Lord. Josiah did everything according to what he had read in the Law of the Lord.

 

” The Passover had not been observed like this in Israel since the days of the prophet Samuel; and none of the kings of Israel had ever celebrated such a Passover as did Josiah, with the priests, the Levites and all Judah and Israel who were there with the people of Jerusalem.

This Passover was celebrated in the eighteenth year of Josiah’s reign.” (v. 18-19)

 

The Passover continued with the Feast of Unleavened Bread, which lasted seven days. After all these things were done, Assyria, which was nearing the sunset of its influence, was attacked by the Babylonians who were in a period of expansion. Pharaoh Neco rushed to assist Assyria. Josiah, favoring the Babylonians, wanted to stop Neco's army. The Egyptian king tried to persuade him to withdraw, explaining that God had commanded him to fight in this war. Josiah did not relent and was killed at Megiddo. In memory of this great king, the prophet Jeremiah composed a lamentation.

 

In this morning's devotional, we will thank God for the array of faith heroes. These great restorers of the fallen world lived for God and died working for Him. What beautiful examples! How powerful the impact of their testimony on our soul! This morning, we will pray for our reconsecration. Like Josiah, like his great-grandfather Hezekiah, let us rededicate our lives to the heavenly Master. Let us use our inner and outer resources to fulfill the will of the Heavenly Father!