Treci la conținut Treci la subsol

8 octombrie

8 octombrie, 2023

Duminică, 8 octombrie 2023, 2 Samuel 11:1-27 – Păcatul lui David cu Bat-Șeba

 

În Orientul Apropiat antic, campaniile militare începeau la sfârșitul ploilor de iarnă și, de obicei, durau până la seceriș, când toți bărbații trebuiau să fie pe câmp. David i-a cerut generalului Ioab să ocupe Raba, capitala amoriților, el rămânând acasă să se odihnească. Din motive de stat, de vârstă, de epuizare fizică… uneori împărații nu mergeau la război. Spre exemplu, regele asirian Sanherib l-a trimis pe locțiitorul său, Rabsache, ca să asedieze Ierusalimul (2 Împ. 18:17-35). Cetatea Raba se afla la aprox. 65 de km de Ierusalim, pe râul Zarqa, pe locul actualului oraș Amman din Iordania.

 

Datorită brizei care răcorea Ierusalimul la căderea serii, David a ieșit pe acoperiș. Unul dintre vecinii lui David era Urie Hetitul și soția acestuia, Bat-Șeba. Ea era fiica lui Eliam, membru al corpului special de armată numit ,,oamenii viteji” (2 Samuel 23:34). Eliam era fiul lui Ahitofel, unul dintre cei mai respectați sfetnici ai lui David (2 Samuel 15:12; 16:23).

 

În timp ce împăratul era pe acoperiș, Bat-Șeba se scălda în aer liber, în vecinătatea casei lui David. Probabil era o baie de purificare ceremonială după necurăție (vers. 4; Levitic 15:19-24) sau poate o baie în aerul răcoros al după-amiezii, sau poate chiar o baie prin care să-i atragă atenția regelui. Privind-o, cochetând cu ideea, David a ales să nu mai reziste ispitei și a trimis niște oameni de încredere s-o aducă pe Bat-Șeba. Ea a rămas însărcinată. Cum să rămână însărcinată o femeie al cărei soț este pe front să apere țara? Urie apăra țara, iar David și Bat-Șeba nu s-au putut apăra nici măcar pe ei înșiși.

 

În ciuda vitejiei lui, Urie trebuia să vină acasă și să legitimeze nașterea copilului incomod. Urie a fost adus de pe front, însă nu s-a dus să doarmă acasă. Când David l-a îndemnat să se ducă acasă, el a răspuns ca un înger: ,,Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea!” (vers. 11). Acest verset este definiția loialității, a solidarității și sacrificiului.

 

Pentru Urie, Ioab a fost ,,domnul meu”. Cât respect! Ce caracter! În ciuda loialității lui, Urie trebuia să moară și odată cu el și întrebările incomode și demascatoare. Cel vinovat și răpus de poftă urma să-l ucidă pe cel nevinovat și integru. Câtă nedreptate există în lumea în care trăim! Iar uneori chiar în palatele regilor!

 

David, omul care a scris cei mai frumoși psalmi din Biblie, i-a poruncit lui Ioab: ,,Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei, și trageți-vă înapoi de la el, ca să fie lovit și să moară” (vers. 15). De ce să moară un om viteaz, loial, solidar cu cei de pe front…? Pentru ca să nu fie demascat un om vinovat.

 

Capitolul 11 se încheie amenințător: ,,Fapta lui David n-a plăcut Domnului”. David l-a eliminat pe Urie, dar nu L-a putut elimina pe Dumnezeu! Când vei fi nedreptățit, amintește-ți că Dumnezeu a văzut totul, iar El te va apăra. Când vei nedreptăți, amintește-ți că Dumnezeu a văzut totul și judecata Lui se apropie de tine. Există Cineva care nu este de acord cu imoralitatea, ipocrizia, invidia și viclenia. Ioab, complicele împăratului, și David, împăratul lui Ioab, au uitat amândoi că lui Dumnezeu nu-I place ce au făcut ei.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne-a ferit de locul unde probabil am fi căzut. De asemenea, vom continua rugăciunea, cerând de la Dumnezeu puterea și înțelepciunea de a ne gestiona cu responsabilitate momentele ispitirii, sexualitatea, furia, puterea, influența…

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Sunday, October 8, 2023: 2 Samuel 11:1-27 – David's Sin with Bathsheba

 

In the ancient Near East, military campaigns began at the end of the winter rains and usually lasted until the harvest when all the men had to be in the fields. David asked General Joab to take over Rabbah, the capital of the Amorites, while he stayed home to rest. For reasons of state, age, or physical exhaustion… sometimes kings did not go to war. For example, the Assyrian king Sennacherib sent his deputy, Rabshakeh, to besiege Jerusalem (2 Kings 18:17-35). The city of Rabbah was about 65 km from Jerusalem, on the Zarqa River, in the location of the modern city of Amman in Jordan.

 

David went out on the roof because of the breeze cooling Jerusalem at dusk,. One of David's neighbors was Uriah the Hittite and his wife, Bathsheba. She was the daughter of Eliam, a member of the special military corps called “mighty men” (2 Samuel 23:34). Eliam was the son of Ahithophel, one of David's most respected counselors (2 Samuel 15:12; 16:23).

 

While the king was on the roof, Bathsheba was bathing outdoors, near David's house. It might have been a ceremonial purification bath after impurity (verse 4; Leviticus 15:19-24), or perhaps a bath in the cool afternoon air, or even a bath to catch the king's attention. Looking at her, flirting with the idea, David chose not to resist the temptation and sent some trustworthy men to bring Bathsheba. She became pregnant. How can a woman whose husband is on the front defending the country become pregnant? Uriah defended the country, while David and Bathsheba couldn't even defend themselves.

 

Despite his bravery, Uriah had to come home and legitimize the birth of the inconvenient child. Uriah was brought from the front, but he didn't go home to sleep. When David urged him to go home, he replied like an angel: “The Ark, and Israel, and Judah, stay in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are camped in the open field. Shall I then go to my house, to eat and to drink, and to lie with my wife?” (verse 11). This verse is the definition of loyalty, solidarity, and sacrifice.

 

For Uriah, Joab was “my lord”. What respect! What character! Despite his loyalty, Uriah had to die, and with him the uncomfortable and revealing questions. The man guilty and overcome by lust was to kill the innocent and upright man. How much injustice there is in the world we live in! Sometimes even in the palaces of kings!

 

David, the man who wrote some of the most beautiful psalms in the Bible, ordered Joab, “Place Uriah at the front line of the fiercest battle and withdraw from him, so that he may be struck down and die” (verse 15). Why should a brave, loyal man, in solidarity with those on the front, die? So that a guilty man isn't exposed.

 

Chapter 11 ends ominously: “What David had done displeased the Lord.” David got rid of Uriah, but he couldn't get rid of God! When you are wronged, remember that God saw everything, and He will defend you. When you wrong others, remember that God saw everything, and His judgment is approaching you. There is Someone who does not agree with immorality, hypocrisy, envy, and scheming. Joab, the king's accomplice, and David, Joab's king, both forgot that God did not like what they did.

 

It is time for prayer, and we will thank God for keeping us from where we might have fallen. Also, we will continue to pray, asking God for the strength and wisdom to handle moments of temptation, sexuality, anger, power, influence…..  responsibly.