Treci la conținut Treci la subsol

8 mai

8 mai, 2024

Miercuri, 8 mai 2024, Psalm 11:1-7

 

Acest psalm este o afirmare a încrederii lui David care se încurajează pe sine și încurajează poporul cu judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Cel mai probabil că acest psalm a fost scris în perioada în care a slujit la curtea regelui Saul.

 

Tinerețea lui David este împărțită în trei etape:

1.     Etapa petrecută la țară, anii de formare, perioada în care el a ajuns un tânăr cu o viață sfântă

2.     Etapa petrecută la curtea regală, perioada dificilă, când nu avea siguranța dacă mâine va mai fi în viață sau nu. În perioada aceasta a ajuns să fie înțelept.

3.     Etapa petrecută în peșteră, când era urmărit și vânat de Saul și armata lui. În această perioadă a înțeles că nu poate evita războiul în viață.

 

Cea mai scurtă perioadă dintre cele trei este perioada petrecută la curtea regală, în care perioadă a fost angajat să-i cânte cu harpa regelui Saul. În această perioadă a avut parte de succes, l-a învins pe Goliat și poporul l-a apreciat mai mult decât pe Saul, lucru care l-a înfuriat pe rege și i-a pus gând rău lui David.

 

Tema psalmului este ,,Nu fugi și nu te ascunde” pentru că:

1. Frica este învinsă (vers. 1-3):

a)     încrederea fermă a lui David (vers. 1) – fuga în această perioadă ar fi fost un act de neîncredere în Dumnezeu.

b)    Necazurile crescânde ale lui David se înmulțesc (vers. 2-3). Ori de câte ori îl vedea, Saul își amintea de admirația și aprecierea poporului: ,,Saul și-a bătut miile lui și David a bătut zecile lui de mii” (1 Samuel 21:11); ,,Și când se surpă temeliile ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” (Psalm 11:3) Termenul ,,temelii” înseamnă în ebraică ,,ordinea stabilită a lucrurilor”.

 

David a comparat societatea cu o clădire. Tocmai această temelie este distrusă în societatea occidentală: legea, ordinea, adevărul, dreptatea, moralitatea, decența, integritatea… În situația aceasta ,,…ce ar putea să mai facă cel neprihănit?”

 

2. Realitatea este analizată (vers. 4-6). În ciuda situației disperate, David alege să se încreadă în Dumnezeu, indiferent de problema personală, socială, națională.

a)     Unde este Domnul? (vers. 4a) – David pune retoric această întrebare, privind la răul din jur și la aparenta neimplicare a lui Dumnezeu. După Revoluția Franceză din sec. al XVIII-lea, a fost remarcat un puternic declin al creștinismului și mulți au crezut că se va stinge. În sec. al XX-lea, însă au avut loc 4 mari treziri spirituale care au revigorat mișcarea și lucrarea creștină din temelii și au influențat masiv societatea din acea vreme.

b)    Ce vede Domnul? (vers. 4b-5) – În timp ce suntem încercați și nedreptățiți avem impresia că Dumnezeu nu vede ce ni se întâmplă.

c)     Ce trimite Domnul? (vers. 6)

 

3.     Cel mai elocvent timp de revărsare a mâniei lui Dumnezeu a fost perioada în care Sodoma și Gomora au fost distruse – ,,foc și pucioasă a ars”.

a)     Faraon a fost pedepsit pentru atitudinea lui nedreaptă față de sclavii evrei.

b)    Haman a fost spânzurat de spânzurătoarea construită ca să-l omoare pe Mardoheu.

 

4.     Credința este mărturisită (vers. 7) – indiferent ce se întâmplă uneori, neprihănirea va supraviețui și va ieși întotdeauna la suprafață.

 

Acest psalm a devenit o cântare care se cântă la Templu, ca să înalțe credincioșia și suveranitatea lui Dumnezeu, pentru ca poporul sfânt să se încreadă în Domnul. Ne vom încrede în Dumnezeu atunci când vom fi siguri de credincioșia și suveranitatea Sa. Pentru aceasta trebuie să citim în mod constant Scriptura și să învățăm din propriile experiențe spirituale.

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne mărească credința și să ne păstreze credința: ,,Și fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

 

Pastor Luigi MițoiWednesday, May 8, 2924 – Psalm 11:1-7

 

This psalm is an affirmation of David's trust; he encourages himself and the people with God's just judgment. This psalm was most likely written during his service at King Saul's court.

 

David's youth is divided into three stages:

1.     The stage spent in the countryside during his formative years when he became a young man living a holy life.

2.     The stage spent at the royal court, a difficult time when he wasn't sure if he would be alive the next day or not. During this period, he became wise.

3.     The stage spent in the cave, while being hunted by Saul and his army. At this time, he realized that war was inevitable in life.

 

The shortest period of the three was the one spent at the royal court, where he was employed to play the harp for King Saul. During this time, he found success, defeated Goliath, and was appreciated by the people more than Saul, which angered the king and made him hostile toward David.

 

The theme of the psalm is “Do not run and do not hide,” because:

1.     Fear is defeated (verses 1-3):

a)     David's firm trust (verse 1) – fleeing during this period would have been an act of distrust in God.

b)    David's increasing troubles multiply (verses 2-3). Whenever Saul saw him, he was reminded of the people's admiration and appreciation: “Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands” (1 Samuel 21:11); “When the foundations are being destroyed, what can the righteous do?” (Psalm 11:3). The term “foundations” means “the established order of things” in Hebrew.

David compared society to a building. It's precisely this foundation that is being destroyed in Western society: law, order, truth, justice, morality, decency, integrity… In this situation, “what can the righteous do?”

 

2.     Reality is analyzed (verses 4-6). Despite the desperate situation, David chooses to trust God, regardless of personal, social, or national problems.

a)     Where is the Lord? (verse 4a) – David asks this rhetorical question, observing the evil around him and God's apparent lack of involvement. After the French Revolution of the 18th century, there was a marked decline in Christianity, and many believed it would fade away. In the 20th century, however, there were four great spiritual awakenings that revitalized the Christian movement and work at its core and had a significant influence on the society of that time.

b)    What does the Lord see? (verses 4b-5) – While we are tested and treated unfairly, we might feel that God doesn't see what is happening to us.

c)     What does the Lord send? (verse 6)

 

3.     The clearest instance of God's wrath was the destruction of Sodom and Gomorrah – “burned with fire and brimstone.”

a)     Pharaoh was punished for his unjust attitude toward the Hebrew slaves.

b)    Haman was hanged on the gallows he had built to kill Mordecai.

 

4.     Faith is declared (verse 7) – no matter what happens, righteousness will survive and will always prevail.

This psalm became a song sung at the Temple to exalt God's faithfulness and sovereignty so that God's people would trust in the Lord. We will trust in God when we are sure of His faithfulness and sovereignty. To achieve this, we must read the Scriptures regularly and learn from our own spiritual experiences.

Let's pray that God will increase our faith and keep it strong: “And without faith it is impossible to please Him, for anyone who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him” (Hebrews 11:6).