Treci la conținut Treci la subsol

8 aprilie

8 aprilie, 2024

Luni, 8 aprilie 2024, Iov 23:1-17 – Răspunsul lui Iov

 

Între capitolele 4-37 se desfășoară cele trei triade: Elifaz, Bildad și Țofar dialoghează cu Iov.

–          Prima triadă de dialoguri: capitolele 4-14

–          A doua triadă de dialoguri: capitolele 15-21

–          A treia triadă de dialoguri: capitolele 22-31

–          În capitolele 32-37 Elihu intervine

–          În capitolele 38-41, Dumnezeu intervine

 

Pasajul de astăzi, capitolul 23 al cărții Iov, se încadrează în ultima sesiune de dialoguri și surprinde răspunsul lui Iov către Elifaz, al șaptelea răspuns al lui Iov.

 

Tema acestui capitol pune în evidență problema lui Iov: Iov a dorit să-și prezinte cazul înaintea lui Dumnezeu (vers. 1-7), însă El este inaccesibil (vers. 8-17). Așa cum l-au sfătuit și Elifaz, Bildad și Țofar, Iov dorea mult să-și prezinte problema înaintea lui Dumnezeu, însă Iov nu-L putea găsi. Iov era convins că Dumnezeu îl va găsi nevinovat, dacă ar avea ocazia să-și apere pricina în fața Sa. Dumnezeu continuă să tacă.

 

Iov știa că Dumnezeu este suveran și că face tot ce vrea în cer și pe pământ. Faptul că acest Dumnezeu suveran tace ,,l-a umplut de groază” pe Iov. (vers. 16b): ,,…mi-a tăiat inima,” spune Iov (vers. 16a). Groaza lui era cauzată de natura măreață și înfricoșătoare a Creatorului.

 

Smerenia și închinarea omului începe de la această experiență a perceperii inferiorității omenești, a absolutului, infinitului și eternului Dumnezeu. O! Dacă ar avea toți oamenii harul să treacă prin această experiență a descoperirii divinității în toată măreția Sa!

 

O credință autentică ne conduce în prezența lui Dumnezeu. Credința ne conduce la certitudine și certitudinea la siguranță deplină. Să ne rugăm Domnului să ne mărească credința pentru a citi, a crede și a practica cuvintele dumnezeiești scrise în Cartea Cărților!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, April 8, 2024: Job 23:1-17 – Job's Response

 

Between chapters 4-37, the three sets of triads unfold: Eliphaz, Bildad, and Zophar engage in dialogue with Job.

·      First set of dialogues: Chapters 4-14

·      Second set of dialogues: Chapters 15-21

·      Third set of dialogues: Chapters 22-31

·      In Chapters 32-37, Elihu intervenes

·      In Chapters 38-41, God intervenes

 

Today's passage, Chapter 23 from the Book of Job, falls into the last session of dialogues and captures Job's response to Eliphaz, Job's seventh response.

 

The theme of this chapter highlights Job's problem: Job wanted to present his case before God (verses 1-7), but He is inaccessible (verses 8-17). As Eliphaz, Bildad, and Zophar also advised, Job was eager to present his problem before God, yet he could not find Him. Job was convinced that God would find him innocent if he had the chance to defend his case in His presence. God continued to remain silent.

 

Job knew that God is sovereign and does whatever He wishes in heaven and on earth. The fact that this sovereign God remained silent filled Job with dread (verse 16b): “…God has made my heart faint,” Job says (verse 16a). His dread was caused by the majestic and fearsome nature of the Creator.

 

The humility and worship of man begin with this experience of perceiving human inferiority to the absolute, infinite, and eternal God. Oh! If all people had the grace to go through this experience of discovering divinity in all its majesty!

 

Authentic faith leads us into the presence of God. Faith leads to certainty, and certainty to complete assurance. Let us pray to the Lord to increase our faith so we can read, believe, and practice the divine words written in the Book of Books!