Treci la conținut Treci la subsol

7 martie

7 martie, 2024

Joi, 7 martie 2024: Estera 1:1-22 – Banchetul regelui Ahasveroș

 

Regele Xerxes, fiul regelui Darius, după numele său grecesc, numit și Ahașveroș în scrierea ebraică a cărții Estera, a împărățit 21 de ani peste Imperiul Persan. El a fost fiul lui Darius cel Mare și a domnit între anii 486-465 î. Cr. Mama lui a fost Atossa, fiica regelui Cirus. Istoricul grec Herodot, care a trăit în secolul V î. Cr., a scris despre războaiele perșilor și a prezentat detalii despre guvernarea lui Xerxes.

 

În al treilea an de domnie, Ahașveroș a dat un ospăț de 6 luni conducătorilor și slujitorilor săi (v. 3), cu intenția să le arate bogăția lui strălucită și să organizeze invadarea Greciei. După patru ani de pregătiri militare, Ahașveroș a declarat război grecilor și i-a învins la Termopile. Grecii s-au repliat și i-au învins pe perși în celebra luptă de la Salamina în anul 480 î. Cr. și în bătălia de la Platea în anul 479 î. Cr.

 

La sfârșitul celor 180 de zile de banchet cu mai marii țării, Ahașveroș a continuat cu un ospăț de 7 zile la care i-a invitat pe toți locuitorii din Susa, capitala imperiului persan. În ultima zi, când toți erau plini de băutură, regele a chemat-o pe împărăteasa Vasti care era cea mai frumoasă dintre soțiile lui. Pentru că ea a refuzat să vină, împăratul s-a sfătuit cu cei 7 înțelepți din jurul lui, i-a retras statutul de primă soție și dreptul de a mai fi chemată la împărat. De asemenea, pentru a nu promova feminismul și a păstra patriarhatul, regele a dat o lege potrivit căreia ,,orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui” (v. 22).

 

Lecția de viață din acest pasaj demonstrează un lucru uimitor. Cu cât un om este cunoscut mai profund și mai intim, cu atât formalitatea, oficialitatea și respectul devin mai mici. Cel mai exigent ministru, la el acasă este doar soț și tată. În timp ce tot Cabinetul și o țară întreagă îl numesc ,,dumneavoastră”, soția și copiii îi spun ,,tu”. Deși Ahașveroș era un rege aspru care stăpânea peste 127 de ținuturi, din India până în Etiopia, soția lui și-a permis să-l refuze și să nu vină în fața invitaților regelui.

 

Acest adevăr mascat face trimitere la viața noastră de familie, unde obișnuința și rutina creează contextul pentru a ne permite orice și oricum. Acesta este în mare măsură motivul pentru care în diversitate socială experimentăm curiozitatea și uimirea, însă acasă este întotdeauna neobișnuit de obișnuit, uneori chiar plicticos. Așa se explică tendința, de altfel nesănătoasă, de a acorda mai mult respect, curtoazie și atenție străinilor decât membrilor familiei care fac parte din normal. Este adevărat, societatea necunoscută și diversă ne oferă emoția noului, însă familia ne oferă stabilitatea normalului.

 

Fiind timpul rugăciunii, vă îndemn să ne rugăm pentru oamenii din casa noastră – soț, soție, părinți și copii. Să ne rugăm Domnului să păstrăm nivelul înalt de politețe, respect și încredere. În absența acestor lucruri nu poate exista căsătorie de calitate.

 

Să luptăm împotriva obișnuinței și rutinei care vor să ne jefuiască măreția și frumusețea vieții de familie pe care, de obicei, oamenii le au doar în luna de miere. Să le conservăm cu grijă și să le păstrăm cu responsabilitate până la sfârșit, transformându-le prin maturitate și disciplină într-o viață de miere.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, March 7, 2024: Esther 1:1-22 – King Ahasuerus’ Banquet

 

King Xerxes, the son of King Darius, by his Greek name, also called Ahasuerus in the Hebrew writing of the book of Esther, ruled for 21 years over the Persian Empire. He was the son of Darius the Great and reigned between 486-465 BC. His mother was Atossa, the daughter of King Cyrus. The Greek historian Herodotus, who lived in the 5th century BC, wrote about the Persian wars, and provided details about Xerxes' rule.

 

In the third year of his reign, Ahasuerus held a banquet lasting six months for his leaders and servants (v. 3), intending to show off his splendid wealth and to organize the invasion of Greece. After four years of military preparations, Ahasuerus declared war on the Greeks and defeated them at Thermopylae. The Greeks retreated and defeated the Persians in the famous battle of Salamis in 480 BC and in the battle of Plataea in 479 BC.

 

At the end of the 180 days of feasting with the country's nobles, Ahasuerus continued with a 7-day banquet, inviting all the inhabitants of Susa, the capital of the Persian empire. On the last day, when everyone was drunk, the king summoned Queen Vashti, who was the most beautiful among his wives. Because she refused to come, the emperor consulted with the seven wise men around him, withdrew her status as primary wife, and the right to be summoned to the emperor. Also, to not promote feminism and to preserve patriarchy, the king enacted a law stating, “every man should be master in his own house” (v. 22).

 

The life lesson from this passage demonstrates something amazing. The more a person is known deeply and intimately, the less formality, officiality, and respect there is. The most demanding minister, at his home, is just a husband and father. While the entire Cabinet and a whole country call him “sir,” his wife and children call him “you.” Although Ahasuerus was a harsh king who ruled over 127 provinces, from India to Ethiopia, his wife allowed herself to refuse him and not to appear before the king's guests.

 

This masked truth refers to our family life, where habit and routine create a context that allows for anything and everything. This is largely why in social diversity we experience curiosity and wonder, yet at home, it is always unusually usual, sometimes even boring. This explains the tendency, otherwise unhealthy, to give more respect, courtesy, and attention to strangers than to family members who are part of the norm. Indeed, unknown and diverse society offers us the thrill of the new, but family provides us with the stability of the normal.

 

In this time of prayer, I urge us to pray for the people in our house – husband, wife, parents, and children. Let us pray to the Lord to maintain a high level of politeness, respect, and trust. In the absence of these things, there can be no quality marriage.

 

Let's fight against habit and routine that want to rob us of the greatness and beauty of family life, which people usually only have during their honeymoon. Let's carefully conserve them and responsibly maintain them until the end, transforming them through maturity and discipline into a life of honey.