Treci la conținut Treci la subsol

7 iunie

7 iunie, 2024

Vineri, 7 iunie 2024, Psalm 41:1-13

Psalmul de față începe cu o binecuvântare rostită asupra celor ce îi ajută pe săraci, continuă cu o descriere a trădării foștilor prieteni și se încheie cu o rugăciune plină de speranță.

Psalmul 41 are trei părți componente:

1. Oamenii miloși vor avea parte de milă (vers. 1-3),,Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește; Domnul îl păzește și-l ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință: îi ușurezi durerile în toate bolile lui.”

Regele David afirmă faptul că omul care îngrijește de cel sărac va fi fericit. Adevărul este că nimeni nu se gândește că fericirea poate fi găsită într-un astfel de loc și într-o astfel de activitate.

2. Durerea trădării de către prieteni și membri ai familiei (vers. 4-9) – Psalmii 38, 39, 40 și 41 s-au născut din aceeași amărăciune a trădării: ,,Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine: „Când va muri? Când îi va pieri numele?” Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău; și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. „Este atins rău de tot”, zic ei, „iată-l culcat, n-are să se mai scoale!” Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea.”

Durerea trădării l-a consternat pe David: ,,Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea.”

Cel mai probabil că făcea referire la prietenul său, Ahitofel, și la fiul său, Absalom. Aceștia doi s-au unit și au complotat împotriva regelui, având intenția să-l ucidă.

3. Scăpat de Dumnezeu datorită integrității (vers. 10-13) – Ahitofel și Absalom, marii dușmani ai lui David, au murit, însă David a continuat să trăiască și să conducă țara. Ahitofel s-a spânzurat (2 Samuel 17:23). Absalom a murit după ce generalul Ioab a înfipt trei sulițe în pieptul lui, în timp ce pendula agățat cu părul capului între crengile unui copac (2 Samuel 18:14b)   

David a fost iertat de păcate datorită pocăinței și a fost scăpat de dușmani datorită integrității: ,,Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta” (vers. 12).

Psalmul 41 se încheie cu o doxologie: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie! Amin! Amin!” (vers. 13)

Această lecție de viață ne învață faptul că, în ciuda crizei prin care a trecut, David a reușit să-și ridice privirea și să-L vadă pe Dumnezeu. Putea să se uite paralizat la mormântul lui Urie, dar păstra în minte profeția lui Natan: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri” (2 Samuel 12:13).

De asemenea, David nu s-a concentrat asupra lui Ahitofel și Absalom, ci asupra lui Dumnezeu. Deci, cum am mai spus, nu problema este adevărata problemă, ci felul în care o gestionăm.

Să ne rugăm pentru înțelepciune, să ne încredem în Dumnezeu și să stăm strâns legați de El prin credință, ascultare și sfințenie.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, June 7, 2024 – Psalm 41:1-13

This psalm begins with a blessing pronounced on those who help the poor, it continues with a description of the betrayal by former friends, and ends with a prayer full of hope.

Psalm 41 has three main components:

  1. The merciful will receive mercy (verses 1-3): “Blessed are those who have regard for the weak; the Lord delivers them in times of trouble. The Lord protects and preserves them—they are counted among the blessed in the land—he does not give them over to the desire of their foes. The Lord sustains them on their sickbed and restores them from their bed of illness.

King David affirms that the person who takes care of the poor will be blessed. The truth is that no one thinks that happiness can be found in such a place and such an activity.

  1. The pain of betrayal by friends and family members (verses 4-9) – Psalms 38, 39, 40, and 41 were born from the same bitterness of betrayal: “My enemies say of me in malice, 'When will he die and his name perish?' When one of them comes to see me, he speaks falsely, while his heart gathers slander; then he goes out and spreads it around. All my enemies whisper together against me; they imagine the worst for me, saying, 'A vile disease has afflicted him; he will never get up from the place where he lies.' Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me.”

The pain of betrayal left David stunned: “Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me.”

Most likely, he was referring to his friend Ahithophel and his son Absalom. These two united and plotted against the king, intending to kill him.

  1. God’s deliverance because of integrity (verses 10-13) – Ahithophel and Absalom, David's great enemies, died, but David continued to live and lead the country. Ahithophel hanged himself (2 Samuel 17:23). Absalom died after General Joab thrust three javelins into his heart while he was hanging by his hair from the branches of a tree (2 Samuel 18:14b).

David was forgiven for his sins because of his repentance and was delivered from his enemies because of his integrity: “Because of my integrity you uphold me and set me in your presence forever” (verse 12).

Psalm 41 ends with a doxology: “Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and Amen.” (verse 13, NIV)

This life lesson teaches us that despite the crisis David went through, he managed to lift his eyes and see God. He could have remained paralyzed, staring at Uriah's grave, but he kept Nathan's prophecy in mind: “The Lord has taken away your sin. You are not going to die” (2 Samuel 12:13, NIV).

Moreover, David did not focus on Ahithophel and Absalom but on God. So, as I said before, the problem itself is not the real problem but how we handle it.

Let us pray for wisdom and trust in God, and stay closely connected to Him through faith, obedience, and holiness.