Treci la conținut Treci la subsol

7 ianuarie

7 ianuarie, 2024

Duminică, 7 ianuarie 2024, 2 Cronici 2:1-18 – Pregătirile lui Solomon pentru construirea Templului

 

Munca pentru lucrările de interes public în lumea antică, cum ar fi construcția unui templu, se făcea prin recrutarea bazată pe recensământ. Solomon a recrutat străini care să asigure mâna de lucru (v. 2, 18), dar foarte probabil că a folosit și evrei nativi (1 Împărați 11:28). Scriptura menționează că Solomon a recrutat o sută cincizeci de mii de oameni care purtau sarcini și tăiau pietre în carierele din munți, peste care vegheau trei mii șase sute de supraveghetori. Regii vremii își rezolvau nevoia de mână de lucru prin campaniile lor militare.

 

Solomon i-a cerut lui Hiram, regele Tirului, apropriat al tatălui său, David, să-i trimită meșteri și materiale de construcție. Fenicienii erau renumiți pentru calitățile lor de arhitecți și construcții. Piatra era tăiată în carierele de piatră din munte și fasonată pentru a se integra în zidărie fără folosirea mortarului. De asemenea, Solomon urma să-i trimită lui Hiram grâu, orz, untdelemn și vin (v. 15).

 

Hiram i l-a trimis lui Solomon pe Huram-Abi, meșter în prelucrarea materialelor. Acest specialist era fiul unei evreice din seminția lui Dan care locuia în Neftali (1 Regi 7:14), care se căsătorise cu un fenician din Tir (v. 13-14).

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru pasiunea unor oameni incredibili precum Solomon. În orice ce generație și în orice comunitate sunt oameni cu inițiativă și spirit creativ a căror dedicare mobilizează mulțimile pentru a face lucru mari pentru Dumnezeu. Ne vom ruga Domnului să-Și însuflețească lucrarea, să-Și selecteze lucrătorii și să-Și proslăvească numele.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Sunday, January 7, 2024: 2 Chronicles 2:1-18 – Solomon's Preparations for Building the Temple

 

The work for public interest projects in the ancient world, such as the construction of a temple, was done through recruitment based on census. Solomon recruited foreigners to provide labor (v. 2, 18), but it's very likely that he also used native Jews (1 Kings 11:28). Scripture mentions that Solomon recruited one hundred and fifty thousand men who carried loads and cut stones in the mountain quarries, overseen by three thousand six hundred supervisors. Kings of the time met their labor needs through their military campaigns.

 

Solomon asked Hiram, the king of Tyre and an associate of his father David, to send craftsmen and building materials. The Phoenicians were renowned for their architectural and construction skills. Stone was cut in the mountain quarries and shaped to fit into the masonry without the use of mortar. Solomon was also to send Hiram wheat, barley, oil, and wine (v. 15).

 

Hiram sent Solomon Huram-Abi, a master craftsman in material processing. This specialist was the son of a Jewish woman from the tribe of Dan who lived in Naphtali (1 Kings 7:14), and who had married a Phoenician from Tyre (v. 13-14).

 

We thank God for the passion of incredible people like Solomon. In every generation and in every community, there are people with initiative and creative spirit whose dedication mobilizes the masses to do great things for God. We will pray to the Lord to inspire His work, to select His workers, and to glorify His name.