Treci la conținut Treci la subsol

7 august

7 august, 2023

Luni, 7 august 2023, Judecători 6:1-40 – Chemarea și trimiterea lui Ghedeon să elibereze Israelul de sub asuprirea madianiților

 

Cartea Judecători amintește de 12 judecători, însă prezintă mai amănunțit pe 7 dintre ei. Cu fiecare judecător se repetă același ciclu: (1) apostazia poporului, (2) pocăința poporului și (3) eliberarea poporului. Așa se face că avem în cartea Judecători 7 apostazii, 7 pedepse, 7 reforme și 7 izbăviri. De șapte ori se spune în Judecători ,,copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului“.

 

Madianiții care au asuprit șapte ani Israelul erau urmașii lui Avraam și a Cheturei (Geneza 25:1-2). Acest popor nomad jefuia Israelul de roadele țării. Sărăcia și frustrarea i-a împins pe evrei să strige la Domnul pentru ajutor, nicidecum la pocăință din cauza idolatriei în care trăiau.

 

Cariera de judecător a lui Ghedeon are cea mai lungă prezentare (100 de versete), pe locul doi fiind Samson (96 de versete). El este trimis de îngerul Domnului să elibereze pe Israel, însă Ghedeon se eschivează și înainte de a accepta, cere un semn de confirmare. Misiunea lui Ghedeon începe în propria familie, distrugând altarul lui Baal al tatălui său. Acest examen al ascultării de Dumnezeu presupune dărâmarea altarului idolatru al familiei lui și zidirea unui altar închinat Domnului. Ostilitatea comunității împotriva lui Ghedeon este potolită cu înțelepciune de tatăl său: ,,Dacă Baal este un dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul” (v. 31). Ghedeon cere semnul cu lâna și Dumnezeu îi împlinește dorința.

 

Este important să remarcăm faptul că Ghedeon nu este un necredincios, însă nu este nici un credul, nici un oportunist, ci un bărbat echilibrat care îndrăznește să ceară lui Dumnezeu o confirmare pentru îndrăzneața misiune a eliberării Israelului de sub stăpânirea madianită.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu că Se gândește la noi și pregătește eliberarea atunci când suntem stăpâniți de Madianiții care ne jefuiesc. Ne jefuiesc de puritate, onoare, liniște sufletească, bucurie, siguranță…

 

Vom continua rugăciunea cerând Părintelui ceresc puterea de a fi ascultători în toate lucrurile, inclusiv în experiențele care trec dincolo de logică. Uneori, experiențele slujirii pot fi mistice, adică lucrurile nu fac sens din punct de vedere rațional. Pentru Ghedeon nu făcea sens faptul că el este un ,,viteaz” care urma să elibereze Israelul de sub Madianiți. Alteori, experiențele cu Dumnezeu pot fi raționale, când înțelegem cu mintea detaliile chemării și slujirii. Ideal este să avem o relație simbiotică cu Dumnezeu în manifestarea chemării și trimiterii în slujire. Aceasta presupune să fim ,,lucrători împreună cu Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9).

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, August 7, 2023: Judges 6:1-40 – The Calling of Gideon to Deliver Israel from the Oppression of the Midianites

 

The Book of Judges mentions 12 judges but presents 7 of them in more detail. The same cycle is repeated with each judge: (1) apostasy of the people, (2) repentance of the people, and (3) liberation of the people. Thus, in the Book of Judges, there are 7 apostasies, 7 punishments, 7 reforms, and 7 deliverances. Seven times it is said in Judges, “the children of Israel did then what displeased the Lord“.

 

The Midianites, who oppressed Israel for seven years, were the descendants of Abraham and Keturah (Genesis 25:1-2). These nomadic people plundered Israel of the fruits of the land. Poverty and frustration drove the Jews to cry out to the Lord for help, but not to repent of the idolatry in which they lived.

 

Gideon's career as a judge has the longest presentation (100 verses), followed by Samson (96 verses). He is sent by the angel of the Lord to free Israel, but Gideon evades and before accepting, asks for a sign of confirmation. Gideon's mission begins in his own family, destroying his father's Baal altar. This test of obedience to God involves tearing down his family's idolatrous altar and building an altar dedicated to the Lord. The community's hostility against Gideon is quelled wisely by his father: “If Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar” (v. 31). Gideon asks for the sign with the fleece and God fulfills his wish.

 

It is important to note that Gideon is not an unbeliever, but neither is he a believer, nor an opportunist, but a balanced man who dares to ask God for confirmation for the daring mission of freeing Israel from Midianite rule.

 

It is time for prayer and we will thank God that He thinks of us and prepares deliverance when we are ruled by the Midianites who rob us. They rob us of purity, honor, peace of mind, joy, safety…

 

We will continue our prayer by asking our Heavenly Father for the power to be obedient in all things, including experiences that go beyond logic. Sometimes, the experiences of service can be mystical, meaning things don't make sense from a rational point of view. For Gideon, it didn't make sense that he was a “mighty warrior” who was to free Israel from the Midianites. Other times, experiences with God can be rational, when with our minds, we understand the details of the calling and service. Ideally, we should have a symbiotic relationship with God in manifesting the calling and our gong in service. This implies being “co-workers in God’s service” (1 Corinthians 3:9).