Treci la conținut Treci la subsol

6 noiembrie

6 noiembrie, 2023

Luni, 6 noiembrie 2023, 1 Regi 16:1-34 – Profeția lui Iehu

 

Profetul Iehu nu este aceeași persoană cu Iehu, împăratul Israelului (841-814 î. Cr). Iehu a fost fiul lui Hanani, cel care, cel mai probabil, a fost profetul care l-a mustrat pe Asa, regele lui Iuda  (2 Cron. 16:7-9). Iehu a profețit că Dumnezeu l-a ridicat pe Baesa, în ciuda faptului că acesta era complet detașat de Dumnezeu și trăia în păcat.

 

După ce Baesa a murit, Ela a devenit rege și a domnit doi ani la Tirta (886-885). El a continuat politica predecesorilor săi și a fost ucis când era beat. Armata și o parte din populație l-a proclamat rege pe Omri, generalul armatei (vers. 16), însă cealaltă parte a populației îl prefera pe Tibni.

 

Zimri a devenit rege și a domnit șapte zile, intrând în istorie ca regele cu cea mai scurtă perioadă de domnie (15-20). Omni l-a ucis pe Tibni și a devenit rege unic în Israel. În primii șase ani de domnie, Omri a domnit la Tirta, iar apoi și-a mutat reședința la Samaria. El a fost cel mai puternic rege de până acum al Israelului.

 

După moartea lui Omri, fiul său, Ahab, a preluat tronul Israelului la Samaria și a domnit în următorii 22 de ani (874-853). El a fost cel mai rău rege al Israelului. Ahab a repetat păcatele regelui Ieroboam și a luat-o de soție pe Izabela, o prințesă păgână. Izabela a manifestat o mare pasiune în promovarea religiei ei. Tatăl ei a fost Etbaal, regele Sidoniților. Ahab a construit un templu pentru Baal în capitala Israelului și a construit un altar în acest templu.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru lecțiile de viață care răzbat din istoria acestor patru regi. Apoi, ne vom ruga Domnului să stăm departe de această competiție distructivă și de idolatria care provoacă mânia lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, November 6, 2023: 1 Kings 16:1-34 – Jehu’s Prophecy

 

The prophet Jehu is not the same person as Jehu, the king of Israel (841-814 B.C.). Jehu was the son of Hanani, who was likely the prophet who rebuked Asa, king of Judah (2 Chronicles 16:7-9). Jehu prophesied that God had raised up Baasha even though he was completely detached from God and lived in sin.

 

After Baasha died, Elah became king and reigned for two years at Tirzah (886-885). He continued the policies of his predecessors and was killed while drunk. The army and a part of the population proclaimed Omri, the army general (verse 16), as king, but another part of the population preferred Tibni.

 

Zimri became king and reigned for seven days, entering history as the king with the shortest reign (15-20). Omri killed Tibni and became the sole king in Israel. In the first six years of his reign, Omri ruled in Tirzah, and then he moved the capital to Samaria. He was the most powerful king of Israel until that time.

 

After the death of Omri, his son, Ahab, took over the throne of Israel in Samaria and reigned for the next 22 years (874-853). He was the worst king of Israel. Ahab repeated the sins of King Jeroboam and married Jezebel, a pagan princess. Jezebel showed great zeal in promoting her religion. Her father was Ethbaal, king of the Sidonians. Ahab built a temple for Baal in the capital of Israel and erected an altar in this temple.

 

Since it is now time for prayer, we will thank God for the life lessons that emerge from the history of these four kings. Then, we will pray to the Lord to keep us away from destructive competition and the idolatry that provokes the wrath of God.