Treci la conținut Treci la subsol

6 februarie

6 februarie, 2023

Luni, 6 februarie 2023, Geneza 34:1-31 – Consecințele imprudenței

După ce Iacov și familia lui s-au așezat la Sihem, interacțiunea cu locuitorii țării a devenit o mare problemă. Când Dina, fiica lui Iacov, a ieșit să vadă pe fetele canaaniților, Sihem, fiul domnitorului țării, ,,a pus mâna pe ea și a necinstit-o” (v. 1-2). Sihem o iubea pe Dina și a vorbit cu Hamor, tatăl său, ca să o ceară în căsătorie pe fiica lui Iacov. Hamor a mers la Iacov și a cerut-o pe Dina de soție pentru Sihem, fiind dispus să plătească orice zestre pentru fată.

Pentru că familia lărgită a lui Iacov a fost dezonorată, fiii lui au pus la cale cu vicleșug un plan de răzbunare. Ei au acceptat cererea lui Hamor sub condiția tăierii împrejur a tuturor bărbaților canaaniți. Hamor și Sihem au convins bărbații țării să se circumcidă.

În a treia zi, când toți cananiții sufereau în urma tăierii împrejur, fiii lui Iacov au ucis toți bărbații țării. Iacov, speriat, i-a mustrat pe fiii lui pentru răzbunarea lor violentă, însă aceștia i-au răspuns: ,,Se cuvenea să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o femeie stricată?” Este cel puțin ciudat faptul că Iacov nu rezolvă problema necinstirii fiicei sale, ci frații ei. Iacov știa bine că părinții lui au fost supărați pe Esau când s-a căsătorit cu o femeie canaanită. Dina a neglijat avertismentul părinților, potrivit căruia relația cu populația canaanită îi expunea la risc și amenința perspectiva ,,seminței” promise de Dumnezeu lui Avraam (Gen. 12). Israeliții nu trebuia să se amestece prin căsătorie cu locuitorii Canaanului și nici să încheie tratate cu ei. Mai mult, întorcându-se din Haran, Iacov nu trebuia să se oprească la Sihem, locul unde Dina a fost pângărită, ci trebuia să merga la Beer Șeba, casa părinților lui (28:10).

În această dimineață Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru familiile noastre și ne vom ruga Domnului să călăuzească copiii noștri pentru a nu depăși limitele de securitate și demnitate.

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, February 6, 2023: Genesis 34:1-31 – The Consequences of Imprudence

After Jacob and his family settled in Shechem, interacting with the inhabitants of the land became a big problem. When Dina, Jacob’s daughter, went out to meet the Canaanite girls, Shechem, the son of the ruler of the land, “laid his hand on her and defiled her” (vv. 1-2). Shechem loved Dinah and spoke to Hamor, his father, wanting to propose marriage to Jacob’s daughter. Hamor went to Jacob and asked for Dinah as a wife for Shechem, willing to pay any dowry for the girl.

Because Jacob’s extended family had been dishonored, his sons cunningly devised a plan of revenge. They accepted Hamor’s request on the condition that all Canaanite males be circumcised. Hamor and Shechem convinced the men of the land to circumcise themselves.

On the third day, when all the Canaanites were suffering after circumcision, Jacob’s sons killed all the males of the land. Jacob, frightened, reprimanded his sons for their violent revenge, but they replied, “should he have treated our sister like a prostitute?” It is strange to say the least that it was Dinah’s brothers, not Jacob, who were the ones to solve his daughter’s problem of being dishonored. Jacob knew well that his parents were angry with Esau when he married a Canaanite woman. Dinah neglected her parents’ warning that a relationship with the Canaanite population exposed her to risk and threatened the prospect of the “seed” promised by God to Abraham (Gen. 12). The Israelites were not to intermarry with the inhabitants of Canaan or make treaties with them. Moreover, as he was returning from Haran, Jacob was not to stop at Shechem, the place where Dinah was defiled, but was to go to Beersheba, the home of his parents (28:10).

This morning we will thank God for our families and pray to the Lord to guide our children so that they will not cross the boundaries of security and dignity.