Treci la conținut Treci la subsol

5 februarie

5 februarie, 2023

Duminică, 5 februarie 2023, Geneza 33:1-20 – Împăcarea lui Iacov cu Esau

Scriitorul menționează în v. 18 că Iacov a ajuns în Canaan, vrând să remarce faptul că rugăciunea făcută de Iacov la Betel, când a plecat din Canaan spre Haran, fusese ascultată de Dumnezeu. Iacov s-a întors cu 11 urmași și o mare binecuvântare materială. Domnul a schimbat inima lui Laban și a lui Esau, iar acum Iacov se afla în ,,țara promisă” alături de ,,sămânța lui”. Ce Dumnezeu credincios!

Acum era rândul lui Iacov să se țină de cuvânt. Biblia remarcă faptul că a ridicat acolo un altar pe care l-a numit ,,Domnul este Dumnezeul lui Israel”. Israel era noul său nume. Este pentru prima oară când patriarhul nu mai spune ,,Dumnezeul lui Avraam și/sau Dumnezeul lui Isaac”, ci ,,Dumnezeu lui Israel” (Dumnezeul meu).

Este demn de remarcat faptul că, în ciuda măreției experienței pe care a avut-o în timpul nopții la Peniel, frica lui Iacov de Esau nu a dispărut. El și-a aliniat soțiile și copiii în funcție de importanța pe care aceștia o aveau în inima lui. Rahela și Iosif au fost puși ultimii, în locul cel mai sigur. Dumnezeu însă, care l-a trimis acasă din Haran, i-a purtat de grijă și Esau s-a purtat cu prietenie, semn că l-a iertat pe Iacov. Dumnezeu schimbase inima lui Esau, dar și pe a lui Iacov.

Felul în care s-au comportat cei doi frați când s-au reîntâlnit vorbește despre cum a evoluat fiecare în cei aproximativ 20 de ani de când nu se mai văzuseră:

1) Iacov s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori, în semn de omagiu. Esau a alergat înaintea lui Iacov, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și au plâns amândoi.

2) În timp ce vorbea cu Esau, Iacov se referea la el însuși folosind expresia ,,robul tău”, iar când se referea la Esau folosea expresia ,,domnul meu”. Esau l-a numit pe Iacov ,,fratele meu”.

Din acest pasaj mai învățăm și arta iertării – cum să-ți ceri iertare și cum să oferi iertarea. Iacov și-a cerut iertare cu multă umilință, lucru care a deschis inima lui Esau. Esau l-a iertat cu bucurie și i-a vorbit cu prietenie, lucru care l-a încurajat mult pe Iacov. În loc de răzbunare, Esau a ales împăcarea. Această atitudine a fost dovada schimbării și maturizării lui.

În dimineața aceasta Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a ales să Se împace cu noi, transferând asupra Fiul Său, Isus Cristos, întreaga noastră vinovăție. Apoi ne vom ruga lui Dumnezeu să ne dea puterea să gestionăm cu maturitate conflictele vieții. În calitate de vinovați, să ne cerem cu responsabilitate iertare. În calitate de nedreptățiți, să acordăm o iertare deplină vinovatului. Dumnezeu să ne ajute!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, February 5, 2023: Genesis 33:1-20 – Jacob’s Reconciliation with Esau

In verse 18 the writer mentions that Jacob arrived in Canaan, wanting to note the fact that Jacob’s prayer at Bethel, when he left Canaan for Haran, was heard by God. Jacob returned with 11 descendants and great material blessing. The Lord changed Laban and Esau’s hearts, and now Jacob was in the “promised land” with “his seed“. What a faithful God!

Now it was Jacob’s turn to keep his word. The Bible notes the fact that he raised an altar there which he called “The Lord is the God of Israel“. Israel was his new name. This is the first time the patriarch no longer says, “God of Abraham and/or God of Isaac“, but “God of Israel” (my God).

It is worth noting that despite the great experience he had during the night at Peniel, Jacob’s fear of Esau did not disappear. He lined up his wives and children according to the importance they held in his heart. Rachel and Joseph were placed last, in the safest spot. But God, who had sent him home from Haran, took care of them and Esau was friendly, a sign that he had forgiven Jacob. God had changed Esau’s heart, and Jacob’s as well.

The way the two brothers behaved when they met again speaks to how each had evolved in the 20 years or so since they had not seen each other:

1) Jacob threw himself face down to the ground 7 times, as a sign of homage. Esau ran to Jacob, embraced him, kissed him, and they both wept.

2) While speaking to Esau, Jacob referred to himself using the expression “your servant”, and when referring to Esau he used the expression “my lord”. Esau called Jacob “my brother”.

From this passage we also learn the art of forgiveness – how to ask for forgiveness and how to grant forgiveness. Jacob humbly asked for forgiveness, which opened Esau’s heart. Esau gladly forgave him and spoke to him in a friendly manner, which greatly encouraged Jacob. Instead of revenge, Esau chose reconciliation. This attitude was proof that he had changed and matured.

This morning we thank God for choosing to be reconciled to us by transferring our entire guilt to His Son, Jesus Christ. We will pray to God, asking Him to give us the strength to handle life’s conflicts with maturity. As sinners, let us responsibly ask for forgiveness. As the wronged, let us extend full forgiveness to the guilty. May God help us!