Treci la conținut Treci la subsol

5 iunie

5 iunie, 2023

Luni, 5 iunie 2023, Deuteronom 1:1-46 – Cadrul istoric al discursurilor lui Moise

 

Deuteronomul este a cincea și ultima carte a Pentateuhului. Ea cuprinde trei cuvântări ale lui Moise în care sunt reamintite binecuvântările și blestemele Legii. O nouă generație de israelieni se pregătea să intre în Țara Promisă. Această mulțime de oameni tineri nu experimentase minunea de la Marea Roșie, nici nu auzise Legea dată pe Sinai, și urma să intre într-o țară nouă, cu multe pericole și ispite. Cartea Deuteronomul a fost dată ca să le amintească de Legea și de puterea lui Dumnezeu.

 

Israelienilor li s-a poruncit să-și amintească de patru lucruri: (1) De credincioșia lui Dumnezeu, (2) de sfințenia lui Dumnezeu, (3) de binecuvântările lui Dumnezeu și (4) de atenționările lui Dumnezeu.

 

Primele trei capitole recapitulează călătoria din Egipt până în locul unde se aflau, în Moab. Capitolul 4 este o chemare la ascultare, la a-I fi credincioși Dumnezeului care era credincios față de ei. Capitolele de la 5 la 26 sunt o repetare a Legii. Cele Zece Porunci, legile privind jertfele și zilele deosebite și restul Legii sunt date noii generații. Subiectul binecuvântării și al blestemului este continuat în capitolele 27-30. Această secțiune a cărții se încheie cu o alegere clară pusă în fața poporului: „Ți-am pus înainte viața și moartea …  binecuvântarea și blestemul” (30:15-20).

 

În ultimele capitole, Moise încurajează poporul, îl delegă pe Iosua ca viitor conducător al poporului, consemnează un cântec și dă o ultimă binecuvântare fiecărei seminții. Capitolul 34 relatează circumstanțele morții lui Moise. Fiind pe muntele Pisga, Domnul i-a arătat Ţara Promisă, în care nu putea intra. La vârsta de 120 de ani Moise a murit în prezența lui Dumnezeu și cartea se încheie cu un scurt necrolog al acestui mare profet.

 

Fiind primul profet al Israelului, Moise era fondatorul religiei evreilor. Scriitorii Noului Testament l-au menționat pe Moise mai mult decât pe orice altă persoană din Vechiul Testament.

 

Vrând să pună în evidență consecințele neascultării, Moise remarcă în primele două versete faptul că distanța de 240 de km dintre Muntele Sinai și Cades Barnea, punctul de sud al Țării Promise, care în mod normal putea fi parcursă în 11 zile, a durat 40 de ani. Primul discurs al lui Moise este prezentat în capitolele 1:5 și 4:43. În capitolul unu este explicată prima încercare de intrare în țară, eșuată din cauza celor zece iscoade care au înspăimântat și au descurajat poporul prin prezentarea exagerată a superiorității locuitorilor țării.

 

Avem parte de o nouă dimineață și începem rugăciunea mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru că ne conduce spre ,,țara de sus” cu bunătate și milă. Apoi, ne vom ruga Domnului să ne încurajeze prin Scriptură și să ne echipeze prin Duhul Sfânt pentru marile confruntări cu dușmanul.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, June 5, 2023: Deuteronomy 1:1-46 – The Historical Context of Moses' Discourses

 

Deuteronomy is the fifth and final book of the Pentateuch. It contains three of Moses’ speeches in which the blessings and curses of the Law are reiterated. A new generation of Israelites was preparing to enter the Promised Land. This multitude of young people had not experienced the miracle at the Red Sea, nor had they heard the Law given at Sinai. They were about to enter a new land, full of dangers and temptations. The book of Deuteronomy was given to remind them of the Law and the power of God.

 

The Israelites were commanded to remember four things: (1) God's faithfulness, (2) God's holiness, (3) God's blessings, and (4) God's warnings.

 

The first three chapters summarize the journey from Egypt to the place where they were in Moab. Chapter 4 is a call to obedience, to be faithful to the God who was faithful to them. Chapters 5 through 26 are a repetition of the Law. The Ten Commandments, laws regarding sacrifices and special days, and the rest of the Law are given to the new generation. The subjects of blessings and curses continue in chapters 27-30. This section of the book concludes with a clear choice placed before the people: “I have set before you life and death…blessings and curses” (30:15-20).

 

In the last chapters, Moses encourages the people, appoints Joshua as their future leader, records a song, and gives a final blessing to each tribe. Chapter 34 relates the circumstances of Moses' death. On Mount Pisgah, the Lord showed him the Promised Land, which he could not enter. At the age of 120, Moses died in the presence of God, and the book concludes with a short obituary of this great prophet.

 

As the first prophet of Israel, Moses was the founder of the Jewish religion. The writers of the New Testament mentioned Moses more than any other person in the Old Testament.

 

Seeking to highlight the consequences of disobedience, Moses notes in the first two verses that the distance of 240 kilometers between Mount Sinai and Kadesh Barnea, the southern point of the Promised Land, which could have normally been covered in 11 days, took 40 years. Moses' first discourse is presented in chapters 1:5 and 4:43. In chapter one, the first attempt to enter the land is explained. The attempt failed due to the ten spies who frightened and discouraged the people by exaggerating the superiority of the inhabitants of the land.

 

We have been granted a new morning and we will begin our prayer by thanking God for leading us to the “land above” with kindness and mercy. Then, we will pray to the Lord to encourage us through Scripture and equip us through the Holy Spirit for the great battles with the enemy.