Treci la conținut Treci la subsol

5 februarie

5 februarie, 2024

Luni, 5 februarie 2024, 2 Cronici 31:1-21 – Organizarea slujbelor

 

Poporul s-a întors acasă cu bucurie și multă speranță. Ezechia a trecut la restaurarea închinării în Templu și a așezat preoții și leviții în slujbele lor (v. 3). El a împărțit leviții în 24 de cete (1 Cronici 24) și le-a dat animale pentru jertfele zilnice, săptămânale, lunare și anuale (2 Cronici 31:3; 1 Cronici 23:30-31). De asemenea, a cerut poporului să contribuie cu generozitate la întreținerea preoților și leviților (v. 4). În primele patru luni s-au strâns grămezi mari de daruri (v. 7).

 

Reformele făcute de Ezechia au avut nevoie de suport financiar și regele a găsit câteva metode:

1.     A reașezat legea zeciuielilor. El a fost primul care a dat o parte din averile lui (v. 3-4).

2.     Încă de pe vremea regelui Ahaz, tatăl lui Ezechia, Iuda plătea tribut Asiriei (2 Regi 16:7-18).

 

Profitând de faptul că Sargon, regele Asiriei, a murit și Sanherib, fiul său s-a urcat pe tron, Ezechia a hotărât să nu mai plătească tribut asirienilor. În plus, era încurajat și de o victorie pe care o avusese asupra filistenilor (2 Regi 18:7-8).

 

Sanherib a atacat Iuda și a cucerit orașele mai mari (2 Regi 18:13). Diferența capacităților militare între Asiria și Iuda era zdrobitoare, drept pentru care Ezechia a încercat să negocieze cu Sanherib. În schimbul păcii, Ezechia s-a arătat dispus să plătească și datoriile din urmă.

 

Oricât de bine ar merge o lucrare, vine și vremea piedicilor. Viziunea lucrării trebuie schimbată cu strategia rezolvării încercării apărute. Acesta este motivul pentru care urmează să ne rugăm:

1)         Pentru o viziune echilibrată și pentru succesul lucrării lui Dumnezeu;

2)         Pentru înțelepciune și o strategie duhovnicească ca să putem rezolva potențialele încercări. Dumnezeu a fost, este și va rămâne în fruntea Bisericii Sale!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, February 5, 2024: 2 Chronicles 31:1-21 – Organization of the Services

 

The people returned home with joy and hope. Hezekiah proceeded with the restoration of worship in the Temple and appointed priests and Levites to their services (v. 3). He divided the Levites into 24 groups (1 Chronicles 24) and provided them with animals for daily, weekly, monthly, and yearly sacrifices (2 Chronicles 31:3; 1 Chronicles 23:30-31). He also asked the people to contribute generously to the maintenance of the priests and Levites (v. 4). In the first four months, large piles of gifts were collected (v. 7).

 

The reforms made by Hezekiah required financial support, and the king found several methods: 1. He re-established the law of tithing. He was the first to give a part of his wealth (v. 3-4). 2. Since the time of King Ahaz, Hezekiah's father, Judah had been paying tribute to Assyria (2 Kings 16:7-18).

 

Taking advantage of the fact that Sargon, the king of Assyria, had died and Sennacherib, his son, ascended the throne, Hezekiah decided not to pay tribute to the Assyrians anymore. Moreover, he was encouraged by a victory he had over the Philistines (2 Kings 18:7-8).

 

Sennacherib attacked Judah and conquered the larger cities (2 Kings 18:13). The military capability difference between Assyria and Judah was overwhelming, which is why Hezekiah attempted to negotiate with Sennacherib. In exchange for peace, Hezekiah showed willingness to pay the overdue tributes.

 

No matter how well something is going, there comes a time for obstacles. The vision of the work must change with the strategy for resolving the trials that arise. This is the reason why we are about to pray:

1)         For a balanced vision and for the success of God's work;

2)         For wisdom and a spiritual strategy so we can resolve potential trials. God has been, is, and will remain at the forefront of His Church!