Treci la conținut Treci la subsol

5 aprilie

5 aprilie, 2024

Vineri, 5 aprilie 2024, Iov 20:1-29 – A doilea discurs al lui Țofar

Discursul lui Țofar este extrem de dur. El se simte insultat de răspunsul apărător al lui Iov și lansează un șir de afirmații usturătoare. Asemenea prietenilor lui, Țofar vorbește despre ,,cel rău”, făcând în mod direct aluzie la Iov.

Țofar îl asigură pe Iov că bogățiile celui rău vor fi confiscate de Dumnezeu pentru că nu i-a ajutat pe cei săraci (vers. 4-19). El avertizează că bogățiile obținute prin mijloace necinstite de către cel rău vor atrage nenorocirea asupra lui. Țofar continuă, insinuând că din cauza lăcomiei cel rău va plăti cu ce are mai scump (vers. 20). Cel mai probabil aici a făcut referire la cei zece copii ai lui Iov care au murit zdrobiți de casa prăbușită peste ei.

Țofar îl amenință pe ,,cel rău” cu pierderea bogăției, făcând aluzie la experiența dramatică a lui Iov. În încheiere, Țofar folosește multe metafore prin care face aluzie la suferința fizică și emoțională prin care trecea Iov.

,,Dumnezeu va trimite focul mâniei Lui” (vers. 23a); ,,…îl va sătura cu o ploaie de săgeți” (vers. 23b); ,,Cerurile îi vor dezveli fărădelegea și pământul se va ridica împotriva lui” (vers. 27).

Deși cartea care-i poartă numele îl prezintă pe Iov ca pe om extrem de generos, plin de milă, binevoitor, plin de compasiune, Țofar împroașcă cu venin, acuzându-l virulent doar pentru că el își imagina că un om nu poate suferi decât din cauza păcatului. Având această prejudecată în minte, își imaginează tot felul de manifestări păcătoase pe care i le impută lui Iov.

Țofar a venit să-și mângâie prietenul aflat în suferință și, în mod neașteptat, sfârșește fabulând cele mai sinistre scenarii posibile despre Iov, omul cu a cărui neprihănire Dumnezeu S-a lăudat de două ori înaintea diavolului (1:8; 2:3).

Lecția de viață a acestui pasaj conține un dublu avertisment pentru noi:

1. Diavolul va găsi acuzații suficiente chiar și pentru omul cu neprihănirea căruia Se laudă Dumnezeu.

2. Faptul că Dumnezeu laudă neprihăirea unui om nu-l va descuraja pe diavolul să fabrice acuzații împotriva lui.

Să ne rugăm lui Dumnezeu să avem un caracter sfânt. De asemenea, să ne rugam Domnului să nu stricăm reputația nimănui prin faptele și vorbele noastre.  


Pastor Luigi Mițoi

 

 

Friday, April 5, 2024: Job 20:1-29 – Zophar’s Second Speech

 

Zophar's speech is extremely harsh. He feels insulted by Job's defensive response and launches a series of stinging statements. Like his friends, Zophar talks about “the wicked man,” directly alluding to Job.

 

Zophar assures Job that the riches of the wicked will be confiscated by God because he did not help the poor (verses 4-19). He warns that the riches obtained through dishonest means by the wicked will bring misfortune upon him.

 

Zophar continues, suggesting that because of his greed, the wicked will pay with his most precious possessions (verse 20). Most likely, he was referring to Job's ten children who died crushed when their house collapsed on them.

 

Zophar threatens “the wicked” with the loss of wealth, alluding to Job's dramatic experience. In conclusion, Zophar uses many metaphors to allude to the physical and emotional suffering that Job was going through.

 

God will send the fire of His wrath” (verse 23a); “…he will be satiated with a rain of arrows” (verse 23b); “The heavens will reveal his iniquity, and the earth will rise against him” (verse 27).

 

Although the book that bears his name presents Job as an extremely generous, compassionate, and benevolent man, Zophar spews venom, vehemently accusing him just because he assumed that a man can only suffer because of sin. With this prejudice in mind, he imagines all sorts of sinful manifestations that he attributes to Job.

 

Zophar came to comfort his friend in suffering and, unexpectedly, ends up fabricating the most sinister scenarios possible about Job, the man whose righteousness God had boasted of twice before the devil (1:8; 2:3).

 

The life lesson of this passage contains a double warning for us:

1.     The devil will find enough accusations even for the man whose righteousness God boasts of.

2.     The fact that God praises a man's righteousness will not discourage the devil from fabricating accusations against him.

 

Let us pray to God for a holy character. Let us also pray to the Lord to keep us from ruining other’s reputation through our actions and words.