Treci la conținut Treci la subsol

4 august

4 august, 2023

Vineri, 4 august 2023, Judecători 3:1-31 – Identificarea popoarelor rămase în Canaan

 

Prin contrast cu Moise, Iosua nu a pregătit și nu a numit un succesor, pregătind în felul acesta cadrul pentru perioada judecătorilor. Generația de adulți care era acum în Canaan nu cunoștea pe Domnul și nici lucrările Sale făcute în Egipt și în pustie. Lucru acesta demonstrează că părinții lor nu le-au spus despre ce făcuse Dumnezeu în mijlocul lor. Aceste monumente ale experiențelor cu Dumnezeu ar fi trebuit prezentate de către părinți copiilor lor pentru a păstra moștenirea promisiunilor și credincioșiei lui Dumnezeu.

 

Lista locuitorilor rămași în Canaan îi conține pe canaaniți, heviți (horiții / gabaoniți), sidoniți (fenicienii) și alții. În versetul 3 se menționează pentru a treia oară că unul dintre scopurile lui Dumnezeu cu prezența acestor popoare în Canaan este ,,să-l pună pe Israel la încercare” (2:22; 3:1). Înțelegem de aici că un om poate fi pus la încercare de Dumnezeu în timpul vieții de foarte multe ori, fără ca el să știe că lucrul acesta vine de la Domnul. Secretul este să treacă cu bine încercarea prin ascultare de Dumnezeu. Ascultarea este cea mai înaltă formă de credință și pocăință. Din nefericire, oamenii sunt tentați să înlocuiască ascultarea de Dumnezeu cu forme prin care își ,,susțin” identitatea creștină.

 

În procesul de adaptare la cultura păgână tolerată în țară, evreii au ajuns să practice trei comportamente păcătoase: (1) au locuit în mijlocul canaaniților, (2) s-au căsătorit cu ei și (3) au slujit dumnezeilor lor. Lecția de viață pe care o învățăm din experiența lor nefericită este că atunci când acceptăm ,,canaaniții” în viața noastră vom sfârși practicând obiceiurile lor.

 

Evreii aveau două categorii de dușmani: popoarele înconjurătoare care invadau și prădau Israelul (11-19) și locuitorii țării pe care evreii nu i-au izgonit din țară când au cucerit Canaanul. Cusan Riseataim (Cusan – `cel de două ori rău` – Mesopotamia) i-a supus pe copiii lui Israel timp de opt ani și în urma rugăciunilor lor, Dumnezeu le-a ridicat ca izbăvitor pe Otniel. Otniel, fratele mai mic al lui Caleb (Iosua 15:13-19), a pornit război și Israel a avut o perioadă de 40 de ani de pace.

 

Pentru că poporul a uitat de Dumnezeu și s-a închinat la idoli, Domnul i-a pedepsit, lăsându-i în mâna lui Eglon, împăratul Moabului. Moabiții locuiau lângă Marea Moartă și erau descendenții lui Lot, în urma incestului cu fiica lui mai mare (Geneza 19:30-38). Moabiții au fost ajutați de Amaleciți în acțiunea lor militară împotriva Israelului. Aceștia erau înrudiți cu moabiții prin fata mai mică a lui Lot (Geneza 19:38).

 

Eglod a supus Israelul 18 ani, până când poporul s-a smerit, s-a rugat și Dumnezeu a pregătit un alt izbăvitor, pe Ehud. Acest nou judecător a fost un evreu care avea un handicap prin faptul că nu-și putea folosi mâna dreaptă. Ehud, sub pretextul că vrea să-i transmită lui Eglod un mesaj de la Dumnezeu, s-a întâlnit cu el în camera de vară a acestuia și l-a înjunghiat. În urma înfrângerii moabiților, Israelul a avut odihnă și liniște 80 de ani, cea mai lungă perioadă de pace din perioada judecătorilor. După moartea lui Ehud, s-a ridicat Samgar, fiul lui Anat, care a omorât 600 de filisteni, devenind și el un izbăvitor în Israel.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi Domnului pentru că, în ciuda stângăciilor și neputințelor noastre, ne-a apărat și a avut milă de noi și de familiile noastre. Este remarcabil faptul că Dumnezeu S-a folosit de tot felul de oameni și împrejurări pentru a ne apăra, însă El a orchestrat protecția și apărarea noastră. Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu perseverență în veghere și sfințenie, abstinență de la păcat, concentrare pe o viață sfântă și activă în slujirea Domnului.

 

 Pastor Luigi Mițoi

 

 

Friday, August 4, 2023: Judges 3:1-31 – Identifying the People Remaining in Canaan

 

In contrast to Moses, Joshua did not prepare or appoint a successor, thus setting the stage for the era of the judges. The adult generation now in Canaan did not know the Lord or His works done in Egypt and the wilderness. This means that their parents did not tell them about what God had done among them. These monuments of experiences with God should have been passed on by the parents to their children to preserve the heritage of God's promises and faithfulness.

 

The list of remaining inhabitants in Canaan includes the Canaanites, Hivites (Horites / Gibeonites), Sidonians (Phoenicians), and others. Verse 3 mentions for the third time that one of God's purposes for these peoples' presence in Canaan was to “test Israel” (2:22; 3:1). From this, we understand that a person can be tested by God many times in their life, without them knowing that it comes from the Lord. The secret to passing the test is through obedience to God. Obedience is the highest form of faith and repentance. Unfortunately, people are tempted to replace obedience to God with forms to “maintain” their Christian identity.

 

In the process of adapting to the pagan culture tolerated in the country, the Jews ended up practicing three sinful behaviors: (1) they lived among the Canaanites, (2) they married them, and (3) they served their gods. The life lesson we learn from their unhappy experience is that when we accept “Canaanites” into our lives, we will end up practicing their customs.

 

The Jews had two categories of enemies: the surrounding nations who invaded and plundered Israel (11-19) and the inhabitants of the land whom the Jews did not drive out when they conquered Canaan. Cushan Rishathaim (Cushan – 'double wickedness' – Mesopotamia) subjected the children of Israel for eight years, and in response to their prayers, God raised up Othniel as their deliverer. Othniel, Caleb's younger brother (Joshua 15:13-19), went to war and Israel enjoyed a 40-year period of peace.

 

Because the people forgot God and worshiped idols, the Lord punished them, leaving them in the hands of Eglon, the king of Moab. The Moabites lived near the Dead Sea and were descendants of Lot, as a result of incest with his older daughter (Genesis 19:30-38). The Moabites were assisted by the Amalekites in their military action against Israel. They were related to the Moabites through Lot's younger daughter (Genesis 19:38).

 

Eglon subjected Israel for 18 years, until the people humbled themselves, prayed, and God prepared another deliverer, Ehud. This new judge was a Jew who had a disability in that he could not use his right hand. Ehud, under the pretext of wanting to convey a message from God to Eglon, met him in his summer room and stabbed him. After the defeat of the Moabites, Israel had rest and peace for 80 years, the longest period of peace in the time of the judges. After Ehud's death, Shamgar, son of Anath, rose up, who killed 600 Philistines, becoming another deliverer in Israel.

 

It is time for prayer and we will thank the Lord that, despite our clumsiness and weaknesses, He has defended us and had mercy on us and our families. It is remarkable that God has used all kinds of people and circumstances to defend us, yet He orchestrated our protection and defense. Then we will continue our prayer asking God for perseverance in vigilance and holiness, abstinence from sin, focusing on a holy and active life of serving the Lord.