Treci la conținut Treci la subsol

31 martie

31 martie, 2024

Duminică, 31 martie 2024, Iov 15:1-35 – A doua cuvântare a lui Elifaz

 

Capitolele 4-14 s-au constituit în prima rundă de discursuri. Capitolele 15-21 fac parte din cea de-a doua serie de discursuri. În această a doua rundă de confruntări, prietenii lui Iov și-au susținut cu mai multă duritate punctul de vedere, potrivit căruia suferința este o consecință a păcatului.

 

Elifaz renunță la atitudinea respectuoasă pe care a folosit-o în primul discurs și în capitolul de față, în cel de-al doilea discurs al său, îl atacă cu asprime pe Iov, acuzându-l de nelegiuire, împietrire și sfidare.

Provocat de faptul că Iov și-a luat apărarea, Elifaz se transformă din mângâietor în acuzator. El îi reproșează lui Iov că s-a mâniat pe Dumnezeu și nu a avut înțelepciunea și umilința necesare să primească mesajul Lui de mângâiere și îndreptare.

 

În intenția de a-l constrânge pe Iov să se pocăiască de păcatele sale, Elifaz îi înșiră o listă de necazuri care se vor abate peste el:

1.     ,,Țipete de spaimă” (vers. 21a)

2.     ,,Pustiitorul se va arunca asupra lui” (vers. 21b)

3.     ,,Nu trage nădejde să scape de întuneric” (vers. 22a)

4.     (cel rău) ,,vede sabia care-l amenință” (vers. 22b)

5.     ,,Aleargă încoace și încolo flămând” (vers. 23).

6.     ,,Neliniștea și necazul îl urmăresc (pe cel rău) ca un împărat gata de luptă” (vers. 24)

7.     (cei răi) ,,locuiau în case nimicite, părăsite și sortite să fie dărâmate” (vers. 28)

8.     ,,Averea îi va fi luată” (vers. 29)

9.     ,,Focul îi va arde recoltele” (vers. 30a)

10.  ,,Dumnezeu îl va distruge cu suflarea gurii Lui” (vers. 30b)

11.  (cel nelegiuit) ,,nu va avea copii” (vers. 34a)

12.  ,,Cortul lui va fi ars” (vers. 34b)

 

În acest potop de amenințări și blesteme lipsește cu desăvârșire chemarea la pocăință și prezentarea celei de-a doua șanse. Metoda folosită de Elifaz este terminală și fatală. El se prezintă ca un exponent al înțelepciunii populare și îl cheamă pe Iov să asculte sfaturile lui.

 

Uneori avem nevoie mare de încurajare și chiar atunci ne întâlnim cu Elifaz care critică, acuză și batjocorește. Dincolo de Elifaz, trebuie să vedem mâinile străpunse ale Mântuitorului și trebuie să auzim chemarea Sa. Atâta timp cât un om mai este în viață, Dumnezeu îl cheamă la pocăință. Tâlharul de pe cruce s-a pocăit în ultimele momente de viață și Mântuitorul nu l-a acuzat cu nimic.

 

Să ne rugăm Domnului să ne dea putere pentru a practica și predica pocăința spre iertarea păcatelor!

 

,,…mila biruiește judecata” (Iacov 2:13).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, March 31, 2024: Job 15:1-35 – Eliphaz's Second Speech

 

Chapters 4-14 constituted the first round of speeches. Chapters 15-21 are part of the second series of speeches. In this second round of confrontations, Job's friends have hardened their viewpoint, asserting that suffering is a consequence of sin.

 

Eliphaz abandons the respectful attitude he used in his first speech, and in this chapter, his second speech, he harshly attacks Job, accusing him of wickedness, stubbornness, and defiance.

Provoked by Job's defense, Eliphaz transforms from a comforter into an accuser. He reproaches Job for being angry with God and lacking the wisdom and humility necessary to receive His message of comfort and correction.

 

In an effort to compel Job to repent of his sins, Eliphaz lists a series of afflictions that will come upon him:

1.     Dreadful cries” (verse 21a)

2.     The destroyer will pounce on him” (verse 21b)

3.     He will not believe that he will escape from darkness” (verse 22a)

4.     (the wicked) “sees the sword that threatens him” (verse 22b)

5.     He wanders about for food” (verse 23).

6.     Distress and anguish terrify him (the wicked) like a king ready for battle” (verse 24)

7.     (the wicked) “dwelt in desolate cities, in houses that no one inhabited, which were destined to become heaps of ruins” (verse 28)

8.     His wealth will not endure” (verse 29)

9.     Fire will consume his harvest” (verse 30a)

10.  God will destroy him with the breath of his mouth” (verse 30b)

11.  (the unrighteous) “will have no offspring” (verse 34a)

12.  His tent will be consumed by fire” (verse 34b)

 

In this flood of threats and curses, there is a complete absence of a call to repentance and the presentation of a second chance. Eliphaz's method is final and fatal. He presents himself as an exponent of popular wisdom and calls on Job to heed his advice.

 

Sometimes we greatly need encouragement, yet we encounter someone like Eliphaz who criticizes, accuses, and mocks. Beyond Eliphaz, we must see the pierced hands of the Savior and hear His call. As long as a person is alive, God calls them to repentance. The thief on the cross repented in his final moments, and the Savior did not accuse him of anything.

 

Let us pray to the Lord to give us strength to practice and preach repentance for the forgiveness of sins!

 

“…mercy triumphs over judgment” (James 2:13).