Treci la conținut Treci la subsol

1 aprilie

1 aprilie, 2024

Luni, 1 aprilie 2024, Iov 16:1-22 – Prima parte a celui de-al doilea răspuns al lui Iov dat lui Elifaz

 

Iov a fost profund dezamăgit de atacurile nefondate și de duritatea abordării lui Elifaz.

Discursul acestuia a fost plin de acuzații, suspiciuni și prejudecăți. De asemenea, a fost lung, banal, neargumentat, parcă motivat de supărare.

 

Iov nu a înțeles de ce Elifaz îl acuză cu atâta pasiune și, deopotrivă, cu atâta mânie. Își amintea cum i-a ajutat și i-a ridicat el pe cei aflați în necaz (4:3-4) și nu putea înțelege motivul furiei lui Elifaz.

 

De asemenea, nu înțelegea de ce Dumnezeu îl expune la o durere atât de mare și fără sfârșit. Se simțea atacat fără încetare de Dumnezeu și, deopotrivă, se simțea la capătul puterilor, ca un om care urma să moară. Era chinuit de faptul că nu înțelegea de ce Dumnezeu îl pedepsește cu atâta asprime, în ciuda unei vieți sfinte pe care a încercat să o trăiască înaintea Lui. Aceasta a fost marea dilemă a lui Iov.

 

Uneori, în ciuda unei vieți de credincioșie față de Dumnezeu, trecem prin necazuri și experiențe dramatice. Primul lucru pe care vrem să-l aflăm în astfel de situații este ,,de ce…” ,,De ce, Doamne?” Cu mult mai înțelept și mai folositor ar fi să punem o altă întrebare: ,,Doamne, ce vrei să învăț din încercarea prin care îngădui să trec?”

 

Adevărul este că întrebarea ,,de ce?” este într-o oarecare măsură contestatoare. Întrebarea ,,ce vrei să învăț din această încercare, Doamne?” este într-o mare măsură subordonatoare. O atitudine matură va evita suspectarea și contestarea planurilor lui Dumnezeu, manifestând subordonare și acceptare bazate pe încredere.

 

Dacă într-adevăr avem încredere deplină în Dumnezeu, vom accepta cu încredere și situațiile în care El îngăduie să trecem prin suferință. Să ne rugăm pentru înțelepciune și răbdare, pentru încredere totală în Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, April 1, 2024: Job 16:1-22 – Job's Second Response to Eliphaz (Part 1)

 

Job was deeply disappointed by the baseless attacks and harshness of Eliphaz's approach. His speech was full of accusations, suspicions, and prejudice. It was also long, pointless, unfounded, as if motivated by his anger.

 

Job did not understand why Eliphaz accused him with such passion and anger. He remembered how he had helped and lifted up those in distress (4:3-4), and he could not understand the reason for Eliphaz's anger.

 

He also didn't understand why God exposed him to such great and endless pain. He felt relentlessly attacked by God, and he also felt at his wits' end, like a man who was about to die. He was tormented by the fact that he did not understand why God punished him so harshly, despite the fact that he had tried to live a holy life before Him. This was Job's great dilemma.

 

Sometimes, despite a life of faithfulness to God, we go through problems and dramatic experiences. The first thing we want to know in such situations is “why…”, “Why, Lord?” It would be wiser and more helpful to ask another question: “Lord, what do You want me to learn from the trial You are allowing me to go through?”

 

The truth is that the question “why?” is somewhat argumentative. The question “what do You want me to learn from this trial, Lord?” is, however, subordinating. A mature attitude will avoid suspecting and challenging God's plans, manifesting subordination and acceptance based on trust.

 

If we truly trust God completely, we will also confidently accept the times when He allows us to go through suffering. Let us pray for wisdom and patience, and for total trust in God.