Treci la conținut Treci la subsol

2 aprilie

2 aprilie, 2024

Marți, 2 aprilie 2024: Iov 17:1-16 – A doua parte a celui de-al doilea răspuns al lui Iov dat lui Elifaz

 

Iov Îi cere lui Dumnezeu să-l ajute și să-l scape de acuzațiile virulente ale prietenilor lui (vers. 3-5). Din nou, Iov le-a cerut argumente pentru acuzațiile lor, însă ei continuau să-l acuze, presupunând că suferința lui nu poate fi decât consecința păcatului.

 

Din cauza acuzațiilor lor, oamenii îl batjocoreau pe Iov și unii chiar îl scuipau în față (vers. 6).

 

Din cauza durerii, i-a slăbit foarte mult vederea, era epuizat și simțea că i se apropie sfârșitul.

 

Totuși, siguranța și mângâierea lui Iov, chiar și în aceste momente foarte grele, veneau din încrederea că a trăit o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu.

 

Asemenea lui Iov, și Pavel a trecut printr-o lungă și grea suferință: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu” (Fapte 9:15-16). S-a rugat de multe ori lui Dumnezeu să-l vindece, însă cerul a rămas închis. În loc de vindecare, Dumnezeu i-a explicat motivul suferinței: ,,…mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf” (2 Corinteni 12:7). Atunci când Pavel a înțeles motivul suferinței, prin credință a acceptat suferința.

 

Deși există multă suferință în viața oamenilor, soluția este întotdeauna încrederea în dragostea, înțelepciunea și suveranitatea lui Dumnezeu. Nu uitați de unul dintre avertismentele Mântuitorului pentru vremurile din urmă: ,,Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8) Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru credință, pentru credință și pentru credință!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, April 2, 2024: Job 17:1-16 –Job's Second Response to Eliphaz (Part 2)

 

Job asks God to help him and to save him from the virulent accusations of his friends (verses 3-5). Again, Job asked for reasons for their accusations, but they continued to accuse him, assuming that his suffering could only be the result of sin.

 

Because of their accusations, people mocked Job, and some even spit in his face (verse 6).

 

Because of the pain, his vision was greatly weakened, he was exhausted, and he felt his end was near.

 

However, Job's assurance and comfort, even in these very difficult moments, came from the confidence that he had lived a holy life before God.

Like Job, Paul also went through a long and hard suffering: “Go, for he is a chosen vessel of Mine, to bear My name before Gentiles, kings, and the children of Israel; and I will show him how much he must suffer for My name's sake” (Acts 9:15-16). He prayed many times to God for healing, but heaven remained closed. Instead of healing, God explained the reason for the suffering: “…there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure” (2 Corinthians 12:7). When Paul understood the reason for his suffering, by faith he accepted the suffering.

 

Although there is much suffering in people's lives, the solution is always trust in the love, wisdom, and sovereignty of God. Do not forget one of the Savior's warnings for the end times: “Nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth?” (Luke 18:8) Let us pray to God for faith, for faith, and for faith!