Treci la conținut Treci la subsol

3 aprilie

3 aprilie, 2024

Miercuri, 3 aprilie 2024, Iov 18:1-21 – A doua cuvântare a lui Bildad

 

Al doilea discurs al lui Bildad este o continuare a primului său discurs. Fiind nemulțumit și ofensat de răspunsul lui Iov, Bildad se miră de faptul că Iov continua să se apere, în loc să se pocăiască și să tacă.

 

Vorbind despre manifestările pedepsei divine pentru ,,cel rău”, Bildad face aluzie la boala lui Iov și la nenorocirile prin care acesta a trecut.

1. ,,Lumina lui se va stinge” (vers. 5) – se referă la faptul că toate îi mergeau rău.

2. ,,Mădularele îi sunt mistuite” (pielea celui păcătos este mâncată – NIV, vers. 13) – se referă la boala de piele a lui Iov.

3. ,,Smuls din cortul lui” (vers. 14a) – se referă la casa lui Iov distrusă.

4. ,,Este târât spre împăratul spaimelor” (vers. 14b) – adică este târât spre moarte.

5. ,,Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasa este presărată pe locuința lui” (vers. 15) – face referire la copiii lui Iov care au murit.

 

În final, Bildad insinuează că Iov nu Îl cunoaște pe Dumnezeu: ,,Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Domnul” (vers. 21). Toate aceste aluzii au fost, de fapt, prezentarea nenorocirilor prin care el a trecut. Și-a pierdut averea, casa, copiii, sănătatea și acum este la un pas de moarte.

 

Ce fel de prieten a fost Bildad când a răsucit fără milă cuțitul în trupul aproape fără suflare al lui Iov? Să nu mai pomenim faptul că a venit la Iov cu scopul ,,să-l mângâie”: ,,Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie” (2:11).

 

Disprețul lui Bildad a fost atât de mare față de Iov, încât și-a permis să spună că ,,aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu” (vers. 21b). Acest pasaj se constituie într-o lecție de viață despre prietenie. Ce este prietenia? Cum se comportă un prieten când ești în necaz? Dacă Bildad a fost un prieten pentru Iov, cum arată un dușman?

 

Biblia vorbește despre frumusețea prieteniei dintre regele David și prințul Ionatan, în timpul în care regele Saul, tatăl lui Ionatan, își pusese în gând să-l omoare pe David. ,,…cei doi prieteni s-au îmbrăţişat şi au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând” (1 Samuel 20:41).

 

,,Prietenul adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate” (Proverbele 17:17).

 

Privind la ,,prietenia” lui Bidad, Elifaz și Țofar, putem spune: ,,prietenul neadevărat… în necaz ajunge ca un dușman”.

 

Să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciunea necesară pentru a ne alege prieteni adevărați, iar noi să fim pentru cei pe care i-am ales, prieteni adevărați.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Wednesday, April 3, 2024: Job 18:1-21 – Bildad's Second Discourse

 

Bildad's second discourse is a continuation of his first. Dissatisfied and offended by Job's response, Bildad is astonished that Job continues to defend himself instead of repenting and remaining silent.

 

Speaking of the divine punishment for “the wicked,” Bildad alludes to Job's illness and the misfortunes he has endured.

1.     the flame of his fire stops burning” (verse 5) – refers to everything going wrong for him.

2.     it eats away parts of his skin” (the skin of the wicked is eaten – NIV, verse 13) – refers to Job's skin disease.

3.     Torn from his tent” (verse 14a) – refers to Job's destroyed home.

4.     and marched off to the king of terrors” (verse 14b) – meaning he is dragged toward death.

5.     His roots dry up below and his branches wither above” (verse 16) – refers to Job's deceased children.

 

In conclusion, Bildad insinuates that Job does not know God: “such is the dwelling of an evil man; such is the place of one who does not know God” (verse 21). All these allusions were actually a presentation of the misfortunes he endured. He lost his wealth, home, children, health, and now he is on the brink of death.

 

What kind of friend was Bildad when he mercilessly twisted the knife into Job's nearly lifeless body? Not to mention that he came to Job with the purpose of “comforting” him: “When three of Job’s friends heard of all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him” (Job 2:11).

 

Bildad's contempt for Job was so great that he dared to say, “such is the place of those who do not know God” (verse 21b). This passage serves as a life lesson about friendship. What is friendship? How does a friend behave when you are in trouble? If Bildad was a friend to Job, what does an enemy look like?

 

The Bible speaks of the beauty of the friendship between King David and Prince Jonathan, at a time when King Saul, Jonathan's father, had decided to kill David. “…the two of them embraced and wept together. But David wept the most” (1 Samuel 20:41).

 

A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity” (Proverbs 17:17).

 

Looking at the “friendship” of Bildad, Eliphaz, and Zophar, we can say: “A false friend… becomes like an enemy in time of trouble.”

 

Let us pray to the Lord to give us the necessary wisdom to choose true friends, and for us to be true friends to those we have chosen.