Treci la conținut Treci la subsol

31 mai

31 mai, 2024

Vineri, 31 mai 2024, Psalm 34:1-22

 

În antet se precizează faptul că regele David a scris acest psalm când filistenii l-au capturat în Gat. El a compus această cântare când a scăpat de regele Achiș, prefăcându-se că este nebun (1 Samuel 21:11, 14-15).

 

Uriașul Goliat, pe care David l-a ucis, era din Gat. Când a ales să ceară azil politic în Gat, David nu s-a gândit la o potențială răzbunare din partea conducătorilor și a populației, însă unul dintre slujitorii regelui Achiș l-a întrebat pe împărat: ,,Nu este acesta David, împăratul țării? Nu este el acela pentru care se cântă, jucând: ‘Saul și-a bătut miile, iar David zecile lui de mii.” (vers. 11) Biblia remarcă reacția lui David: ,,David a pus la inimă aceste cuvinte, și a avut o mare frică de Achiș, împăratul Gatului” (vers. 12).

 

Achiș a fost atât de dezgustat de comportamentul excentric al lui David, încât a poruncit slujitorilor săi să-i dea drumul.

 

Prima parte a psalmului 34 (vers. 1-10) este una devoțională, o cântare. A doua parte (vers. 11-22) este una teologică, asemenea unei predici. În prima parte, David strânge tot poporul și cântă laudă lui Dumnezeu: ,,Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea … Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine! Să lăudăm cu toţii Numele Lui!” (vers. 1, 3)

 

În cea de-a doua parte, David îi învață pe oameni să trăiască în sfințenie și îi învață cum să facă lucrul acesta: ,,Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica de Domnul! Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite? Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!” (vers. 11-14)

 

Ultimele două versete se constituie într-o adevărată predică: ,,Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi. Domnul scapă sufletul robilor Săi şi niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit” (vers. 21-22).

 

Morala acestui psalm este, de fapt, o concluzie a întregii Biblii: cine se teme de Dumnezeu și împlinește voia Sa va avea în mod deplin parte de binecuvântarea lui Dumnezeu.

 

În rugăciunea care urmează, să cerem de la Dumnezeu un duh de înțelepciune și de discernământ pentru a ne încredința în mâna Lui. 

 

 

Friday, May 31, 2024, Psalm 34:1-22

The heading of this psalm notes that King David wrote it when the Philistines captured him in Gath. He composed this song when he escaped from King Achish by pretending to be insane (1 Samuel 21:11, 14-15).

The giant Goliath, whom David killed, was from Gath. When he chose to seek political asylum in Gath, David did not consider the potential revenge from the leaders and the people, but one of King Achish's servants asked the king, “Isn’t this David, the king of the land? Isn’t he the one they sing about in their dances: ‘Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands’?” (v. 11). The Bible notes David's reaction: “David took these words to heart and was very much afraid of Achish king of Gath” (v. 12).

Achish was so disgusted by David's eccentric behavior that he ordered his servants to let him go.

The first part of Psalm 34 (v. 1-10) is devotional, a song. The second part (v. 11-22) is theological, like a sermon. In the first part, David gathers all the people and sings praise to God: “I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips… Glorify the Lord with me; let us exalt his name together” (v. 1, 3).

In the second part, David teaches people to live in holiness and instructs them on how to do so: “Come, my children, listen to me; I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good; seek peace and pursue it” (v. 11-14).

The last two verses are essentially a sermon: “Evil will slay the wicked; the foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants; no one who takes refuge in him will be condemned” (v. 21-22).

The moral of this psalm is, in fact, a conclusion of the entire Bible: those who fear God and do His will shall fully experience God's blessing.

In our prayer today, let us ask God for a spirit of wisdom and discernment to entrust ourselves into His hands.