Treci la conținut Treci la subsol

31 iulie

31 iulie, 2023

Luni, 31 iulie 2023, Iosua 23:1-16 – Sfaturile lui Iosua pentru conducători

 

Cartea lui Iosua se încheie cu un discurs pe care bătrânul comandant l-a rostit în fața conducătorilor evrei cu aproximativ 15 ani după cucerirea Canaanului. Discursul lui Iosua este marcat de o notă de tristețe deoarece conducătorii poporului tratau cu indiferență rămânerea canaaniților în țară. Deși Canaanul le fusese promis lor prin Avraam, Isaac și Iacov, aceștia nu au avut interes să-i scoată pe canaaniți din țară și în Cartea Judecătorilor, canaaniții vor face viața amară evreilor.

 

Iosua încearcă să-i convingă de faptul că binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționate de ascultarea lor. Bătrânul conducător care fusese mentorat de Moise fusese martor, pe de-o parte, la manifestarea credincioșiei lui Dumnezeu și, pe de cealaltă parte, la iresponsabilitatea poporului față de Dumnezeu, motiv pentru care le explică riscul înfrățirii cu canaaniții pe care i-au tolerat să rămână în țară. Iosua le-a amintit că Dumnezeu i-a adus până aici datorită promisiunii Sale făcute patriarhilor. Iosua i-a avertizat cu privire la fatalitatea unirii prin căsătorii mixte cu popoarele păgâne din Canaan.

 

Iosua le-a reamintit că viitorul lor liniștit nu depinde de armata lor, ci de ascultarea lor de Dumnezeu: ,,Alipiți-vă de Domnul Dumnezeu vostru” (22:5). Dezlipirea de lume (canaaniții, în cazul lor) și lipirea de Dumnezeu a fost secretul fericirii pentru poporul lui Dumnezeu de-a lungul secolelor.

 

Urmează să ne rugăm și vom începe așa cum se cade să înceapă o rugăciune adresată lui Dumnezeu, cu mulțumire. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru credincioșia Sa care depășește lipsa meritelor noastre. Apoi vom continua rugăciunea cerând insistent puterea Duhului Sfânt pentru a rămâne responsabili și ascultători față de Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 Monday, July 31, 2023: Joshua 23:1-16 – Joshua's Advice to Leaders

 

The Book of Joshua concludes with a speech that the elder commander delivered to the Jewish leaders about 15 years after the conquest of Canaan. Joshua's speech is marked by a note of sadness because the leaders were treating the remaining Canaanites in the country with indifference. Although Canaan had been promised to them through Abraham, Isaac, and Jacob, they had no interest in driving the Canaanites out of the country and in the Book of Judges, the Canaanites would make the Jews' life bitter.

 

Joshua tries to convince them that God's blessings are conditioned on their obedience. The old leader, who had been mentored by Moses, had witnessed, on one hand, the manifestation of God's faithfulness and, on the other hand, the people's irresponsibility toward God, which is why he explains the risk of fraternizing with the Canaanites they allowed to remain in the country. Joshua reminded them that God had brought them there because of His promise made to the patriarchs. Joshua warned them about the fatality of intermarrying with the pagan peoples of Canaan.

 

Joshua reminded them that their peaceful future would not depend on their army, but on their obedience to God: “Hold fast unto the Lord your God” (22:5). Detachment from the world (Canaanites, in their case) and attachment to God has been the secret of happiness for God's people throughout the centuries.

 

We are going to pray, and we will start as it is fitting to start a prayer addressed to God –  with thanksgiving. We will thank God for His faithfulness which surpasses our lack of merit. Then we will continue the prayer insistently asking for the strength of the Holy Spirit to remain responsible and obedient to God.