Treci la conținut Treci la subsol

31 ianuarie

31 ianuarie, 2023

Marți, 31 ianuarie 2023, Geneza 28:1-22 – Iacov fuge în Haran de mânia aprinsă a fratelui său, Esau

Conflictul dintre Iacov și Esau a căpătat proporții amenințătoare. Rebeca, grijulie, îl sfătuiește pe Iacov să plece în Haran la familia lui Laban, fratele ei, până se va potoli mânia lui Esau. Era un drum de aproximativ 885 km (550 mi), pe care Iacov l-a făcut în mai mult de o lună de zile. Pentru prima oara, Isaac se aliniază cu Rebeca, încurajându-l și el pe Iacov să plece în Haran. Isaac a fost tot timpul în opoziție cu soția sa, Rebeca. După ce s-au căsătorit și au conștientizat că nu pot avea copii, lui Isaac i-a luat 20 de ani ca să se roage Domnului pentru ca ea să nască copii. Apoi, deși a auzit hotărârea rostită de Dumnezeu pentru cei doi fii ai lor, zeci de ani s-a împotrivit acestui mesaj prin faptul că inima lui era legată de vânatul pe care îl aducea Esau.

În timpul călătoriei spre Haran, Iacov are o experiență profundă cu Dumnezeu. Asemenea bunicului și tatălui său, Iacov primește din partea lui Dumnezeu asigurarea binecuvântării pentru ,,sămânța” lui. Dumnezeu este consecvent, scopul Său fiind ,,o țară” și ,,un popor” din care urma să iasă Mesia. Acum era rândul lui Iacov să-și asume această responsabilitate. El face o juruință, însă angajamentul lui este condiționat de beneficii personale: ,,Doamne, dacă Tu… atunci și eu…!” Cât de diferit este angajamentul lui Iacov în comparație cu cel al lui Habacuc!

1) Iacov a zis: ,,Dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă îmi va da…, dacă mă voi întoarce în pace… atunci Domnul va fi Dumnezeul meu… Îi voi da Domnului a zecea parte din tot ce-mi va da” (Gen. 28:20-22).

2) Habacuc a zis: ,,…chiar dacă smochinul nu va înflori, rodul maslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul… în Domnul mântuirii mele” (Habacuc 3:17-18).

Ce mare este diferența dintre angajamentul comercial al patriarhului Iacov în comparație cu angajamentul necondiționat al profetului Habacuc! Ce diferiți sunt acești doi oameni, deși ambii sunt menționați în Scriptură!

Începem rugăciunea din această dimineață mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru că ne confruntă cu realitatea pentru a identifica lipsa noastră de excelență în lucrurile sfinte. Apoi, continuăm rugăciunea cerând de la Domnul o nouă măsură de putere pentru a ne consacra deplin și necondiționat.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, January 31, 2023: Genesis 28:1-22 – Jacob Flees to Haran to Escape His Brother Esau’s Wrath

            The conflict between Jacob and Esau escalated immensely. Worried, Rebekah advises Jacob to go to Haran to the family of Laban, her brother, until Esau’s anger would subside. It would be a journey of about 885 km (550 mi), which took Jacob a little over a month. For the first time, Isaac aligns himself with Rebekah, also encouraging Jacob to go to Haran. Previously, Isaac had always stood in opposition to his wife, Rebekah. After they got married and realized they could not have children, it took Isaac 20 years to pray to God for her to bear children. Then, although he had heard God’s decisive plan for their two sons, for decades he resisted this message because his heart was attached to the game that Esau was bringing him.

On the journey to Haran, Jacob has a profound experience with God. Like his grandfather and father, God grants Jacob the assurance of blessing for his “seed”. God is consistent, His purpose being “a country” and “a people” from which the Messiah would come. Now it was Jacob’s turn to assume this responsibility. He makes a vow, but his commitment is conditional on personal benefits: “Lord, if You… then I too…” How different is Jacob’s commitment compared to Habakkuk’s!

1) Jacob said: “If God will be with me, if he will give me…, if I return safely… then the Lord will be my God… I will give the Lord a tenth of everything he gives me” (Gen. 28:20-22).

2) Habakkuk said: ,,…though the fig tree does not blossom, though the olive crop fails, the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord… in The Lord of my salvation” (Habakkuk 3:17-18).

How great is the difference between the commercial commitment of the patriarch Jacob compared to the unconditional commitment of the prophet Habakkuk! How different these two men are, though both are mentioned in Scripture!

We begin this morning’s prayer by thanking God for confronting us with reality to identify our lack of excellence in holy things. Then, we will continue our prayer asking the Lord for a new measure of strength to consecrate ourselves fully and unconditionally.