Treci la conținut Treci la subsol

30 septembrie

30 septembrie, 2023

 

Sâmbătă, 30 septembrie 2023, 2 Samuel 3:1-39 – Conflictul dintre Ioab și Abner

 

Conflictul dintre Saul și David s-a transformat în conflictul dintre casa lui Saul și casa lui David (v. 6). În contextul luptei pentru putere sunt menționate căsătoriile lui David cu cele opt soții: (1) Mical, fiica lui Saul; (2) Ahinoam; (3) Abigail, văduva lui Nabal; (4) Maaca, fiica lui Talmai, regele Ghesurului; (5) Hagita; (6) Abital; (7) Egla; (8) Baat-Șeba, soția lui Urie (2 Samuel 3:2-5; 17:25; 1 Cronici 3:1-9; 2:16-17; 14:3-7).â

 

Abner a luat-o la el pe Rițpa, țiitoarea lui Saul, aceasta fiind o practică obișnuită în Orientul Apropiat în situația în care cineva își făcea publică intenția de a lua locul regelui. Is-Boșet, fiul lui Saul, l-a mustrat pe Abner pentru îndrăzneala lui, însă Abner i-a spus că-și va folosi toate resursele pentru a-l aduce pe David pe tronul țării, în locul lui Saul.

 

Abner l-a informat pe David despre intenția sa și David i-a cerut ca semn al loialității sale să i-o aducă înapoi pe soția sa, Mical, de care era separat de multă vreme. Apoi, Abner a informat toate căpeteniile și bătrânii cetății despre intenția sa.

 

Între timp, Ioab s-a întors și a aflat despre legământul dintre David și Abner. Ioab îl ura de moarte pe Abner fiindcă acesta îl omorâse pe fratele său, Asael. Fiindcă Abner tocmai plecase, a trimis un slujitor să-l cheme înapoi și când acesta s-a întors, Ioab l-a omorât cu sabia (v. 27). Abner a fost ucis la Hebron, o cetate de scăpare (Iosua 21:13), unde răzbunarea era absolut interzisă (Numeri 35:22-35). David a proclamat un doliu național, a blestemat casa lui Ioab pentru violență și l-a plâns pe viteazul Abner.

 

Fiind la timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru viață. Viața este tot ce avem. Viața fiecărui om este la fel de valoroasă. De aceea Dumnezeu protejează viața prin poruncile pe care le-a dat: să nu ucizi, să nu nedreptățești, să ierți, să iubești. Viața are același preț pentru fiecare om.

 

În cartea Exod există un pasaj care se constituie într-o fereastră prin care vedem inima bună și protectoare a lui Dumnezeu față de oamenii defavorizați: ,,Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă-i asuprești, și ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele; mânia Mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el. Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul – cu ce are să se culce? Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv.” (Exod 22:21-27)

 

Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru bunătate. Biblia spune că ,,Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea” (Proverbe 19:22). Ne place că Dumnezeu este bun cu noi. La fel de mult îi place oricărui om când este tratat cu bunătate. Să fim buni cu toți oamenii și mai ales cu cei din casa noastră!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, 30 September 2023: 2 Samuel 3:1-39 – The Conflict between Joab and Abner

 

The conflict between Saul and David turned into a conflict between the house of Saul and the house of David (v. 6). In the context of the struggle for power, David's marriages to his eight wives are mentioned: (1) Michal, daughter of Saul; (2) Ahinoam; (3) Abigail, widow of Nabal; (4) Maacah, daughter of Talmai, king of Geshur; (5) Haggith; (6) Abital; (7) Eglah; (8) Bathsheba, wife of Uriah (2 Samuel 3:2-5; 17:25; 1 Chronicles 3:1-9; 2:16-17; 14:3-7).

 

Abner took Saul's concubine, Rizpah, to be with him, a common practice in the Near East when someone publicly showed intent to take the place of the king. Ish-Bosheth, Saul's son, rebuked Abner for his audacity. However, Abner responded that he would use all his resources to bring David to the throne in place of Saul.

 

Abner informed David of his intentions, and David asked him, as a sign of his loyalty, to return his wife Michal, from whom he had been long separated. Afterward, Abner informed all the city's chiefs and elders about his intentions.

 

Meanwhile, Joab returned and found out about the covenant between David and Abner. Joab had a deeply rooted hatred for Abner because Abner had killed his brother, Asahel. Since Abner had just left, Joab sent a servant to call him back, and upon his return, Joab killed him with a sword (v. 27). Abner was killed in Hebron, a city of refuge (Joshua 21:13), where revenge was strictly forbidden (Numbers 35:22-35). David proclaimed a national mourning, cursed Joab's house for its violence, and mourned the valiant Abner.

 

At prayer time, we will thank God for life. Life is all we have. Every person's life is equally valuable. Therefore, God protects life through the commandments He gave: do not kill, do not wrong others, forgive, love. Life has the same price for every person.

 

In the book of Exodus, there is a passage that provides a glimpse into God's kind and protective heart towards the disadvantaged: “Do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. Do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword; your wives will become widows and your children fatherless. If you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal; charge no interest.  If you take your neighbor’s cloak as a pledge, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate.” (Exodus 22:21-27)

 

 

We will pray to God for kindness. The Bible says, “What a person desires is unfailing love” (Proverbs 19:22). We love that God is kind to us. Every person feels the same way when treated with kindness. Let's be kind to all people, especially those in our own homes!