Treci la conținut Treci la subsol

29 septembrie

29 septembrie, 2023

Vineri, 29 septembrie 2023, 2 Samuel 2:1-32 – David încoronat ca împărat la Hebron

 

Trecuseră aproximativ 15 ani de când Samuel l-a uns pe David ca rege peste Iuda (1 Samuel 16 :13). Călăuzit de Dumnezeu, David a mers la Hebron, acolo unde a fost uns ca rege peste casa lui Iuda. Puțin mai târziu, David a fost uns pentru a treia oară, ca rege peste întreg poporul (vers. 5:3).

 

David a folosit cuvinte de apreciere pentru locuitorii din Iabesul Galaadului, datorită felului în care s-au ocupat de Saul, câștigându-le prietenia în felul acesta. Apoi, David a început să se ocupe de succesiunea lui Saul, fiindcă Abner, căpetenia oștirii, ajunsese să fie exponentul puterii în stat. El l-a așezat pe tron pe Is-Boset care a domnit doi la Mahanaim.

 

Abner și oamenii lui Is-Boset, pe de-o parte, și Ioab și oamenii lui David, pe de cealaltă parte, s-au întâlnit la iazul din Gabaon. Cele două căpetenii s-au înțeles să aleagă fiecare niște tineri care să reprezinte cele două părți și să se lupte între ei (vs. 14-16). Aceștia s-au măcelărit între ei cu săbiile și locul acela a fost poreclit ,,Locul săbiilor”.

 

Oamenii lui David au obținut victoria, însă Abner l-a omorât pe Asael, fiul Țeruiei, fratele lui Ioab și Abisai. Deși bătălia s-a încheiat, plecând fiecare acasă, dorința de răzbunare a fiilor Țeruiei a continuat.

 

Ne oprim înaintea Domnului să ne rugăm, mulțumindu-I pentru dragostea și dreptatea Sa, cele două virtuți așezate într-o aparentă tensiune. Dreptatea lui Dumnezeu ne impută păcatele făcute. Dragostea lui Dumnezeu ne justifică păcatul prin jertfele ceremoniale care prefigurau Mielul lui Dumnezeu ce urma să moară pentru păcatele oamenilor. Privind la intrigile dintre cele două grupuri, realizăm faptul că oamenii vor avea întotdeauna motive să se lupte pentru putere. Cât sânge a curs pentru dobândirea puterii în istoria omenirii! Să ne rugăm pentru discernământ, evlavie și echilibru, ferindu-ne de violență, răutate și răzbunare. Scriptura ne avertizează că ,,toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri” (Luca 2:35).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, September 29, 2023: 2 Samuel 2:1-32 – David Crowned as King in Hebron

 

It had been approximately 15 years since Samuel anointed David as king over Judah (1 Samuel 16:13). Guided by God, David went to Hebron, where he was anointed as king over the house of Judah. Shortly afterward, David was anointed for the third time, as king over the entire nation (verse 5:3).

 

David used words of appreciation for the inhabitants of Jabesh Gilead because of the way they had cared for Saul, thereby winning their friendship. Then, David began dealing with Saul's succession since Abner, the army's chief, had become the epitome of state power. He placed Ish-Bosheth on the throne, who ruled for two years in Mahanaim.

 

Abner and the men of Ish-Bosheth, on one side, and Joab and David's men, on the other side, met at the pool of Gibeon. The two chiefs agreed to each select young men to represent the two sides and fight each other (vs. 14-16). They slaughtered each other with their swords, and the place was nicknamed “Helkath Hazzurim” or “The Field of Swords.”

David's men emerged victorious, but Abner killed Asahel, the son of Zeruiah, and brother to Joab and Abishai. Although the battle ended and everyone returned home, the desire for revenge from Zeruiah's sons continued.

 

We pause before the Lord to pray, thanking Him for His love and righteousness, two virtues placed in an apparent tension. God's justice holds us accountable for our sins. God's love justifies our sin through the ceremonial sacrifices that foreshadowed the Lamb of God who was to die for the sins of humanity. Looking at the schemes of the two groups, we realize that people will always find reasons to fight for power. How much blood has been shed for power throughout human history! Let us pray for discernment, piety, and balance, steering clear of violence, evil, and revenge. Scripture warns us that “all who take the sword will perish by the sword” (Luke 22:36, not Luke 2:35).