Treci la conținut Treci la subsol

30 noiembrie

30 noiembrie, 2023

Joi, 30 noiembrie 2023, 2 Regi 18:1 – Ezechia, împăratul lui Iuda

 

Regele Ezechia a fost un om credincios și ascultător. ,,El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi, dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el.” (v. 5)

 

Ezechia a fost al 13-lea rege al lui Iuda; avea 25 de ani când a ajuns împărat la Ierusalim și a domnit 29 ani. De fapt, Ezechia a ,,domnit” 43 de ani, pentru că a fost coregent cu tatăl său și cu fiul său. El a domnit 14 ani împreună cu tatăl său, Ahaz  (729-715 î. Cr.), a domnit singur 18 ani (715-697 î. Cr.) și a domnit 11 ani împreună cu fiul său, Manase (697-686 î. Cr.).

 

Lui Ezechia i se dă multă atenție în Scriptură prin faptul că îi sunt dedicate 11 capitole pentru prezentarea vieții și slujirii lui: 1 Regi 18-20; 2 Cronici 29-32 şi Isaia 36-39. Domnia lui Ezechia a început în 729 î. Cr. și în primii 14 ani a fost coregent cu tatăl său, Ahaz, rămânând rege singur la tron în 716 î. Cr. Astfel, căderea Samariei din 722 î. Cr. a avut loc în cel de-al 6-lea an al domniei sale în calitate de coregent (v. 10).

 

Sanherib, regale Asiriei, a invadat Iuda în 701 î. Cr., în cel de-al 14-lea an de domnie al lui Ezechia ca monarh unic. Afirmația ,,Ezechia a făcut ce este plăcut… întocmai ca tatăl său, David“ a mai fost făcută despe încă 3 dintre cei 20 de regi ai lui Iuda:

1) Asa (1 Regi 15:11)

2) Iosafat (2 Cronici 17:2)

3) Iosia (2 Regi 22:2)

 

Totuși, Ezechia a fost unic. Și Iosafat, ca și Ezechia, a îndepărtat înălțimile (2 Cronici 17:6), însă mai târziu, când poporul a reclădit înălțimile, Iosafat nu le-a mai dărâmat (2 Cronici 20:33). De asemenea, Iosia, ca și Ezechia, a distrus idolii folosiți în închinare înaintea lui Baal, însă a păstrat șarpele de arama. În schimb, Ezechia l-a distrus pentru că devenise un obiect de închinare pentru popor.

 

Unicitatea lui Ezechia a constat în faptul că a avut încredere în Dumnezeu:

1. Ezechia a fost un om credincios lui Dumnezeu – ,,El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel” (2 Regi 18:5a)

2. A fost un om neprihănit – în istora monarhiei lui Iuda, Ezechia trece drept cel mai neprihănit împărat: ,,Dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el” (v. 5b).

3. A fost un om doritor să se apropie de Dumnezeu – ,,El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El” (v. 6).

4. A fost interesat de voia lui Dumnezeu – ,,A păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul” (v. 6b).           

5. A fost preocupat de istoria poporului său – ,,El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, David” (v. 3).

 

,,Iată încă câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor” (Proverbele 25:1-2).

 

Spre deosebire de tatăl său, Ahaz, Ezechia a fost anti-asirian, drept pentru care Samanasar, regele Asiriei, a asediat Samaria și, după trei ani, a cucerit-o. Șapte ani mai târziu, Sanherib, noul rege asirian, a învins alianța formată din armatele Egiptului, Feniciei și Filistiei. Pentru că Iuda făcea oarecum parte din această alianță, Sanherim a cucerit și 42 de cetăți din Iuda și a asediat Ierusalimul. Pentru că Ezechia a cerut pace, Sanherib a solicitat trei tone de argint și o tonă de aur pentru a nu ataca Ierusalimul.

 

Este timpul să ne rugăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că-i iartă pe păcătoși atunci când aceștia se pocăiesc și părăsesc păcatele lor. Continuând rugăciunea, vom cere de la Domnul curajul de a ne încrede în El chiar și atunci când confortul și chiar viața ne vor fi puse în pericol. Este ușor să te încrezi în Dumnezeu când această încredere nu are nici un preț. Satana i-a cerut Domnului să se ,,atingă” de Iov. Această atingere era prețul pe care trebuia să-l plătească pentru loialitatea lui față de Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, November 30, 2023: 2 Kings 18:1 – Hezekiah, King of Judah

 

King Hezekiah was a faithful and obedient man. “He trusted in the Lord, the God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him.” (v. 5)

 

Hezekiah was the 13th king of Judah; he was 25 years old when he became king in Jerusalem and reigned for 29 years. In fact, Hezekiah “reigned” for 43 years because he was co-regent with his father and his son. He reigned 14 years with his father Ahaz (729-715 B.C.), alone for 18 years (715-697 B.C.), and 11 years with his son Manasseh (697-686 B.C.).

 

Hezekiah is given much attention in the Scripture; 11 chapters are dedicated to the presentation of his life and service: 1 Kings 18-20; 2 Chronicles 29-32, and Isaiah 36-39. Hezekiah's reign began in 729 B.C. and for the first 14 years, he was co-regent with his father, Ahaz, and became the sole king on the throne in 716 B.C. Thus, the fall of Samaria in 722 B.C. took place in the sixth year of his reign as co-regent (v. 10).

 

Sennacherib, king of Assyria, invaded Judah in 701 B.C., in the 14th year of Hezekiah's reign as the sole monarch. The statement “Hezekiah did what was right… just like his father, David” was also stated about 3 of the 20 kings of Judah:

1.     Asa (1 Kings 15:11)

2.     Jehoshaphat (2 Chronicles 17:2)

3.     Josiah (2 Kings 22:2)

 

However, Hezekiah was unique. Jehoshaphat, like Hezekiah, removed the high places (2 Chronicles 17:6), but later, when the people rebuilt the high places, Jehoshaphat did not tear them down again (2 Chronicles 20:33). Likewise, Josiah, like Hezekiah, destroyed the idols used in worship before Baal, but he kept the bronze serpent. In contrast, Hezekiah destroyed it because it had become an object of worship for the people.

 

Hezekiah's uniqueness lay in the fact that he trusted in God:

1.     Hezekiah was a man faithful to God – “He trusted in the Lord, the God of Israel” (2 Kings 18:5a)

2.     He was a righteous man – in the history of the monarchy of Judah, Hezekiah is regarded as the most righteous king: “Among all the kings of Judah, who came after him or who were before him, there was none like him” (v. 5b).

3.     He was a man desiring to draw near to God – “He held fast to the Lord, he did not depart from Him” (v. 6).

4.     He was interested in God's will – “He kept the commandments which the Lord had given Moses” (v. 6b).

5.     He was concerned about the history of his people – “He did what was right in the sight of the Lord, just as his father David had done” (v. 3).

 

“Here are more of Solomon's proverbs, which the men of Hezekiah, king of Judah, copied. It is the glory of God to conceal a matter; to search out a matter is the glory of kings” (Proverbs 25:1-2).

 

Unlike his father, Ahaz, Hezekiah was anti-Assyrian, which is why Shalmaneser, the king of Assyria, laid siege to Samaria and, after three years, captured it. Seven years later, Sennacherib, the new Assyrian king, defeated the alliance formed of the armies of Egypt, Phoenicia, and Philistia. Because Judah was somewhat part of this alliance, Sennacherib conquered 42 cities of Judah and laid siege to Jerusalem. Because Hezekiah sought peace, Sennacherib demanded three tons of silver and a ton of gold not to attack Jerusalem.

 

It is time to pray and thank God for forgiving sinners when they repent and abandon their sins. Continuing in prayer, we will ask the Lord for the courage to trust in Him even when comfort and even life are endangered. It is easy to trust in God when this trust costs nothing. Satan asked the Lord to “touch” Job. This touch was the price he had to pay for his loyalty to God.