Treci la conținut Treci la subsol

3 octombrie

3 octombrie, 2023

Marți, 3 octombrie 2023, 2 Samuel 6:1-23 – Aducerea chivotului la Ierusalim

 

Pentru mai bine de 100 de ani, chivotul legământului nu a mai fost în Cortul Întâlnirii. El conținea tablele de piatră cu Cele Zece Porunci primite de Moise pe muntele Sinai, toiagul lui Aaron și o cantitate mică de mană, hrana cu care s-au hrănit evreii timp de 40 de ani în deșert.

 

După ce David a cucerit Ierusalimul, a avut dorința să aducă chivotul Domnului în Cort. Însoțit de 30.000 de bărbați, David s-a dus în Baale-Iuda pentru a lua chivotul din casa lui Abinadab. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu care locuia în mijlocul poporului, drept pentru care el trebuia purtat cu multă grijă, inclusiv atunci când era purtat dintr-un loc în altul. Legea menționa faptul că el trebuia transportat de către leviți pe umeri, cu ajutorul unor drugi care treceau prin inelele de aur prinse de chivot (Exod 25:14; Numeri 4:15, 20).

 

Datorită sfințeniei lui, nici leviții nu aveau voie să atingă chivotul sau să se uite în el. În ciuda acestor restricții, David, însoțit de Uza și Ahio, doi descendenți ai lui Abinadab, au pus chivotul într-un car nou și au pornit spre Ierusalim. Probabil că ei au ales un car nou tocmai pentru a avea siguranța că nu este nici o impuritate ritualică.

 

Când au trecut prin aria de treierat a lui Nacon, carul s-a înclinat, amenințând răsturnarea chivotului. Uza a întins mâna să țină chivotul și Dumnezeu l-a pedepsit, omorându-l pe loc (v. 6-7). Duritatea extremă a acestei pedepse trebuie privită în lumina sfințeniei divine care cerea ca manipularea chivotului să fie făcută într-un mod sfânt.

 

David s-a întristat din cauza morții lui Uza și, temându-se de Dumnezeu, a lăsat chivotul în casa lui Obed-Edom din Gat. După o perioadă de trei luni, procesiunea a fost reluată respectând prevederile lui Dumnezeu și în mijlocul cântecelor de bucurie, chivotul a fost transportat în Ierusalim.

 

În timp ce intrau în cetate, Mical văzându-l pe David jucând și sărind înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce chivotul a fost așezat în cort și sărbătoarea s-a încheiat, Mical l-a mustrat pe David pentru că s-a umilit în fața slujitorilor. Biblia menționează că ea nu a avut copii niciodată, lăsând loc interpretării că Dumnezeu a pedepsit-o pe Mical pentru înfumurarea ei.

 

O călătorie lungă, cu multe victime… Urmează să ne rugăm și vom mulțumi Domnului pentru că veghează asupra Cuvântului pe care l-a spus ca să fie păzit cu sfințenie. Vom continua rugăciunea, cerând de la Dumnezeu înțelepciunea de a ne purta cu teamă sfântă atunci când săvârșim lucrarea Domnului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, October 3, 2023: 2 Samuel 6:1-23 – Bringing the Ark to Jerusalem

 

For over 100 years, the Ark of the Covenant had not been in the Tent of Meeting. It contained the stone tablets with the Ten Commandments given to Moses on Mount Sinai, Aaron's rod, and a small amount of manna, the food with which the Jews were nourished for 40 years in the desert.

 

After David conquered Jerusalem, he desired to bring the Lord's Ark into the Tabernacle. Accompanied by 30,000 men, David went to Baale-Judah to retrieve the Ark from the house of Abinadab. The Ark represented the presence of God dwelling among the people, so it had to be handled with great care, including when it was transported from one place to another. The law stated that it had to be carried by the Levites on their shoulders, using poles passed through gold rings attached to the Ark (Exodus 25:14; Numbers 4:15, 20).

 

Given its sanctity, even the Levites were not allowed to touch or look inside the Ark. Despite these restrictions, David, accompanied by Uzzah and Ahio, descendants of Abinadab, placed the Ark on a new cart and set out for Jerusalem. They probably chose a new cart to ensure that there was no ritual impurity.

 

As they passed through the threshing floor of Nacon, the cart tilted, threatening to topple the Ark. Uzzah reached out to steady the Ark, and God punished him, killing him on the spot (v. 6-7). The severity of this punishment should be viewed in light of God's holiness, which demanded that handling the Ark be done in a sacred manner.

 

David was grieved by Uzzah's death and, fearing God, left the Ark at the house of Obed-Edom in Gath. After three months, the procession resumed, adhering to God's provisions, and amidst joyful songs, the Ark was transported to Jerusalem.

 

As they entered the city, Michal, seeing David dancing and leaping before the Lord, despised him in her heart. After the Ark was placed in the tent and the celebration ended, Michal reprimanded David for humbling himself before the servants. The Bible notes that she never had children, suggesting that God might have punished Michal for her pride.

 

A long journey, with many lessons… We are going to pray and will thank the Lord for watching over His Word to ensure its sanctity. We will continue our prayer, asking God for the wisdom to approach the Lord's work with holy reverence.