Treci la conținut Treci la subsol

3 mai

3 mai, 2023

Miercuri, 3 mai 2023, Numeri 4:1-49 – Mutarea Cortului Întâlnirii

Aproximativ două milioane de oameni au călătorit o perioadă de 40 de ani prin pustiu. Aproape o treime dintre ei – 603.350 – erau bărbați cu vârtsa de peste 20 de ani, ,,bărbați în stare să poarte armele” (Numeri 1:45-46). Cât de greu a fost ca să procure mâncare și apă pentru două milioane de oameni, îngrijire pentru femeile însărcinate, pemtru copiii nou-născuți, bătrâni și bolnavi (care erau izolați în carantină).

Dumnezeu manifestă o grijă specială pentru protejarea familiei și mai ales pentru lucrurile care țin de închinare – Cortul Întâlnirii, preoții și leviții. Organizarea la o așa de mare mulțime de oameni care vedeau tot felul de nevoi și probleme. Cartea Numeri prezintă și explică o parte din această perioadă de timp.

Leviții trebuiau să aibă vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani și se ocupau în mod special de transportarea Cortului și a accesoriilor lui. Organizarea preoților și a leviților era extrem de scrupuloasă. Când se opreau și montau Cortul sau când demontau Cortul și porneau din nou la drum, preoții și leviții aveau responsabilități concrete. Aaron și fiii lui acopereau chivotul, masa pâinilor pentru punerea înainte, strachinile, ceștile și potirele pentru băutură, pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului, sfeșnicul, candelele, cenușarul, vasele pentru untdelemn, altarul de aur, uneltele folosite pentru slujbă în sfântul locaș, tigăi, furculițe, lopeți și ligheane. Toate acestea trebuiau acoperite cu învelitori și covoare. Preotul Eleazar avea responsabilitatea de a supraveghea toate aceste activități.

După ce toate erau strânse și acoperite, la pornirea taberei, leviții le luau și le purtau până la următoarea campare. Ei nu aveau voie să atingă lucrurile sfinte care erau acoperite; altfel, mureau. Fiii lui Chehat aveau responsabilitatea să transporte uneltele sfinte menționate mai sus. Fiii lui Ghersom transportau părțile cortului care nu erau din lemn (învelitori, covoare, funii, unelte). Fiii lui Merari transportau părțile Cortului care erau din lemn sau metal. Această activitate era supravegheată de preotul Itamar. Numărul total al leviților care se ocupau de aceste activități era de 8.580.

În absența unui studiu detaliat al cărții Numeri ne imaginăm că poporul care a călătorit 40 de ani prin pustiu a fost un grup de oameni dezorganizat, în care fiecare făcea ce-i plăcea. În urma studierii acestei cărți, realizăm că, de fapt, era o organizare ,,ca la armată”. Altfel nu puteau călători cu un grup de două milioane de oameni.

Avem parte de o nouă dimineață. ,,Dumnezeu Și-a înnoit bunătatea Sa”. Vom mulțumi Domnului pentru legile și poruncile Sale care ne învață cum să trăim pe placul Său. Apoi ne vom ruga pentru un duh de ascultare, de supune și unitate.

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, May 3, 2023: Numbers 4:1-49 – Moving the Tabernacle

Approximately two million people traveled through the desert for a period of 40 years. Almost one-third of them – 603,350 – were men over the age of 20, “men able to bear arms” (Numbers 1:45-46). It was difficult to procure food and water for two million people, care for pregnant women, newborns, the elderly, and the sick (who were isolated in quarantine).

God manifests special care for the protection of the family and especially for things related to worship – the Tent of Meeting, the priests, and the Levites. Organizing such a large crowd of people who encountered all kinds of needs and problems was a challenge. The book of Numbers presents and explains a part of this period of time.

The Levites had to be between 30 and 50 years old and were responsible for transporting the Tabernacle and its accessories. The organization of the priests and Levites was extremely meticulous. When they stopped and set up the Tent or when they dismantled the Tent and set out again, the priests and Levites had concrete responsibilities. Aaron and his sons covered the ark, the table of the Presence, the bowls, cups, and pitchers for drink offerings, the bread that is continually set before the Lord, the lampstand, wick trimmers and trays, the anointing oil, the golden altar, the utensils used in the holy place, the pans, forks, shovels, and basins. All of these had to be covered with coverings and carpets. Eleazar the Priest was responsible for overseeing all these activities.

After everything was gathered and covered, at the start of the camp, the Levites would take everything and carry it all to the next campsite. They were not allowed to touch the holy things that were covered; otherwise, they would die. The sons of Kohath were responsible for transporting the sacred utensils mentioned above. The sons of Gershon carried the parts of the tent that were not made of wood (coverings, carpets, ropes, and tools). The sons of Merari carried the parts of the tent that were made of wood or metal. This activity was overseen by the Priest, Itamar. The total number of Levites involved in these activities was 8,580.

Without a detailed study of the book of Numbers, we might imagine that the people who traveled through the desert for 40 years were a disorganized group of people, each doing as they pleased. After studying this book, we realize that, in fact, it was an organization “like an army.” Otherwise, they could not travel with a group of two million people.

We have been granted a new morning. “God has renewed His goodness.” We will thank the Lord for His laws and commandments that teach us how to live according to His will. Then we will pray for a spirit of obedience, submission, and unity.