Treci la conținut Treci la subsol

2 mai

2 mai, 2023

Marți, 2 mai 2023, Numeri 3:1-51 – Familia lui Aaron

 

Cartea Numeri prezintă călătoria evreilor de la Muntele Sinai la câmpiile Moabului, pe marginea Canaanului. Ea arată nesupunerea poporului care a atras pedeapsa lui Dumnzeu. Capitolele 1–10 ale cărții Numeri explică pregătirea evreilor de a pleca din Sinai. Cartea are două mari părți:

1)    Viața și moartea generației în vârstă în timpul călătoriei prin pustiu (1-25);

2)    Viața generației tinere, născute și educate în pustiu și pregătite să cucerească Țara Canaan (26-36).

 

Marele Preot Aaron a avut patru fii: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu au murit din cauza încălcării procedurii preoțești. În istoria lui Israel, Uza a rămas ca exemplu negativ când s-a atins de chivot și Dumnezeu l-a omorât (1 Cronici 13:1-13).

 

Pentru că Aaron și cei doi fii ai săi erau prea puțini pentru a face oficiul preoțesc pentru tot poporul, întreaga seminție a lui Levi a fost aleasă pentru a îndeplini responsabilitățile religioase de care nu se puteau ocupa preoții. Slujba leviților era să facă slujba Cortului, camparea și slujba (v. 7-8), însă leviții nu puteau îndeplini slujba de preoți aducând jertfe în Cortul Întâlnirii.  

 

Începem rugăciunea în această dimineață mulțumind lui Dumnezeu pentru că de-a lungul istoriei a avut o Casă în care Și-a manifestat prezența: Cortul Întâlnirii, Templul lui Solomon, Biserica. Amintiți-vă că Domnul le-a imputat evreilor necinstirea Casei Sale: ,,Casa Mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari” (Luca 19:46). Să ne rugăm lui Dumnezeu să putem păstra și împlini scopul inițial al Casei Sale: ,,o casă de rugăciune”.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, May 2, 2023: Numbers 3:1-51 – Aaron’s Family

 

The book of Numbers depicts the Israelites’ journey from Mount Sinai to the plains of Moab, on the edge of Canaan. It shows the disobedience of the people that brought upon them God’s punishment. Chapters 1-10 of the book of Numbers explain the Israelites’ preparation to leave Sinai. The book has two major parts:

1)    The life and death of the older generation during the journey through the wilderness (1-25)

2)    The life of the younger generation, born and educated in the wilderness and prepared to conquer the land of Canaan (26-36)

 

The High Priest Aaron had four sons: Nadab, Abihu, Eleazar, and Itamar. Nadab and Abihu died because of their violation of the priestly procedure. In Israel's history, Uzzah remained a negative example when he touched the ark and God killed him (1 Chronicles 13:1-13).

 

Because Aaron and his two sons were too few to perform the priestly office for the entire people, the entire tribe of Levi was chosen to perform the religious responsibilities that the priests could not. The Levites' duty was to serve in the tabernacle, camp, and service (v. 7-8), but the Levites could not perform the service of the priests by offering sacrifices in the Tabernacle.

 

We begin our prayer this morning by thanking God for having a House throughout history where He manifested His presence: the Tabernacle, Solomon's Temple, and the Church. Remember that the Lord accused the Jews of desecrating His House: “My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers” (Luke 19:46). Let us pray to God to help us preserve and fulfill the original purpose of His House: “a house of prayer.”