Treci la conținut Treci la subsol

1 mai

1 mai, 2023

Luni, 1 mai 2023, Numeri 2:1-34 – Așezarea taberei

 

Cartea are caracter istoric și legislativ și poartă numele de Numeri pentru că amintește două numărători ale poporului Israel: (1) una la Sinai, în capitolul unu, (2) iar a doua în câmpia Moabului, în capitolul 26.

 

Un drum de la Sinai în Canaan, care dura în mod normal în jur de 11-14 zile, a ajuns să dureze astfel… 40 de ani, adică 13.780 de zile! Cuvântul ,,numărat“ apare de 83 de ori în text, iar cuvântul ,,numărul“ apare de 44 de ori. Titlul din limba română vine din traducerea lfatină ,,Vulgata“, în care această carte se numește „Numeri”.

 

În cartea Exodul, Dumnezeu descrie nașterea unei națiuni. În cartea Levitic prezintă regulile, legile și închinarea poporul. În cartea Numeri este prezentată istoria poporului lui Dumnezeu aflat în călătorie spre Canaan. Cartea Numeri conține multe date statistice și se ocupă de trei aspecte:

(1)   ordinea poporului în timpul călătoriei;

(2)   slujirea preoților și leviților în timpul călătoriei de 40 de ani prin pustie:

(3)   pregătirea poporului pentru cucerirea Canaanului. 

 

Fiindcă poporul era într-o călătorie continuă spre Canaan, a fost necesară o organizare riguroasă, poruncită de Dumnezeu prin Moise și Aaron. Ori de câte ori se opreau, Cortul Întâlnirii era așezat în mijlocul taberei. Cele 12 seminții au fost împărțite în patru grupe și fiecare grupă era formată din trei seminții.

 

Termenii ,,steagul” și ,,semnele” sunt două elemente de semnalizare. Steagul (v. 2) identifica familiile dintr-o seminție, iar semnele (v. 2-3) identificau fiecare grup de trei seminții. Grupul celor trei seminții așezate în partea de răsărit a Cortului erau Iuda, Isahar și Zabulon (v. 3-9). Iuda era seminția conducătoare a taberei (v. 9). Următoarele trei seminții așezate în partea de miazăzi a Cortului erau Ruben, Simeon și Gad (v. 10-17). Acest grup era al doilea în timpul călătoriei. Urmează alte trei seminții așezate în partea de apus: Efraim, Manase și Beniamin. Primele două grupuri (șase seminții) proveneau din copiii lui Lea. Al treilea grup (3 seminții) era așezat în mijlocul coloanei, fiindcă provenea din copiii Rahelei (soția lui Iacov – vezi Geneza 33:1-2). Ultimul grup de trei seminții, așezat în partea de miazănoapte a Cortului, era format din Dan, Așer și Neftali. Preoții și leviții erau așezați în mijlocul taberei, în jurul Cortului.

 

Este timpul să ne rugăm. Domnul ne-a mai dat o zi de viață, o nouă dimineață. Începem mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru bunătatea, înțelepciunea și protecția Sa. Apoi, observând cu ușurință prioritatea Cortului Întâlnirii așezat în mijlocul taberei, iar preoții și leviții în jurul lui, ne vom ruga pentru Casa Domnului și pentru slujitorii Casei Domnului. Îi vom înconjura cu dragostea și prețuirea noastră, fiind un popor care împlinim ce a poruncit Dumnezeu lui Moise și Aaron (v. 2, 17).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Monday, May 1, 2023: Numbers 2:1-34 – The Camp's Arrangement

 

The Book of Numbers has both a historic and legislative character, and it is named so because it records two censuses of the people of Israel: (1) one at Sinai in chapter one, and (2) the other in the plains of Moab in chapter 26.

 

A journey from Sinai to Canaan, which normally took around 11-14 days, ended up lasting… 40 years, which is 13,780 days! The word “count” appears 83 times in the text, while the word “number” appears 44 times. The title comes from the Latin translation of the Bible, “Vulgata,”, in which this book is called “Numbers.”

 

In the book of Exodus, God describes the birth of a nation. In the book of Leviticus, He presents the rules, laws, and worship of the people. In the book of Numbers, the history of God's people on their journey to Canaan is presented. The book of Numbers contains a lot of statistical data and deals with three aspects:

(1) the organization of the people during the journey

(2) the service of the priests and Levites during the 40-year journey through the wilderness

(3) the preparation of the people for the conquest of Canaan

 

Since the people were on a continuous journey to Canaan, a rigorous organization was necessary; it was commanded by God through Moses and Aaron. Whenever they stopped, the Tent of Meeting was set up in the middle of the camp. The 12 tribes were divided into four groups, and each group consisted of three tribes.

 

The terms “banner” and “standard” are two signaling elements. The banner (v. 2) identified the families of a tribe, while the standard (v. 2-3) identified each group of three tribes. The group of three tribes situated on the east side of the Tent were Judah, Issachar, and Zebulun (v. 3-9). Judah was the leading tribe of the camp (v. 9). The next three tribes situated on the south side of the Tent were Reuben, Simeon, and Gad (v. 10-17). This group was the second during the journey. The next three tribes situated on the west side were Ephraim, Manasseh, and Benjamin. The first two groups (six tribes) came from the children of Leah. The third group (three tribes) was situated in the middle of the column because it came from the children of Rachel (Jacob's wife – see Genesis 33:1-2). The last group of three tribes situated on the north side of the Tent was composed of Dan, Asher, and Naphtali. The priests and Levites were situated in the middle of the camp, around the Tent.

 

It is time to pray. The Lord has given us another day of life, a new morning. We begin by thanking God for His kindness, wisdom, and protection. Then, as we see the priority of the Tent of Meeting placed in the middle of the camp and the priests and Levites around it, we will pray for the House of the Lord and for the servants of the House of the Lord. We will surround them with our love and appreciation, being a people who fulfill what God commanded to Moses and Aaron (v. 2, 17).