Treci la conținut Treci la subsol

3 iulie

3 iulie, 2023

Luni, 3 iulie 2023, Deuteronom 30:1-20 – Restaurarea poporului în țara promisă

 

Deși Moise cunoștea bine tendința poporului spre idolatrie, răzvrătire și imoralitate, l-a îndemnat din toată inima să asculte de Dumnezeu și să-l urmeze cu credincioșie. Legământul prezentat în cartea Deuteronom avea o clauză de iertare care oferea o a doua șansă în cazul încălcării lui.

 

Imaginea circumciziei a fost folosită ca element de comparație pentru a explica faptul că Dumnezeu, prin harul Său, va dărui poporului o voința nouă de a asculta de El, în locul nepăsării din trecut. Moise niciodată nu a spus poporului că oamenii pot deveni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin faptele Legii. El a scris în cartea Geneza că Avraam a fost neprihănit prin credința (15:6). Oamenii nu puteau fi justificați prin Lege, însă puteau fi binecuvântați sub Lege. Ascultarea de Dumnezeu, de Lege, era una dintre faptele credinței. Harul oferit prin Cristos nu înseamnă absența Legii sau a faptelor credinței. Iacov ne învață că faptele credinței sunt dovada credinței (Iacov 2:14-23).

 

Vom începe rugăciunea din această dimineață mulțumindu-I Domnului pentru cea de-a doua șansă. Ce ne-am fi făcut fără ea? Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu o credința mare prin care să trăim faptele neprihănirii. Mulți oameni cred, însă trăiesc ca și cum n-ar crede. Atunci când un om crede în Dumnezeu, faptele lui dovedesc prezența acelei credințe. Credința și pocăința schimbă viața unui om, nu doar teoria lui despre viată.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, July 3, 2023: Deuteronomy 30:1-20 – Restoration of the People in the Promised Land

 

Though Moses knew well the people's tendency towards idolatry, rebellion, and immorality, he wholeheartedly urged them to obey God and follow Him faithfully. The covenant presented in the book of Deuteronomy had a forgiveness clause, which offered a second chance in case of its violation.

 

The image of circumcision was used as a comparative element to explain that God, by His grace, would grant the people a new will to obey Him, instead of the indifference of the past. Moses never told the people that they could become righteous before God through the deeds of the Law. He wrote in the book of Genesis that Abraham was righteous through faith (15:6). People could not be justified by the Law, but they could be blessed under Law. Obeying God, the Law, was one of the acts of faith. The grace offered through Christ does not mean the absence of the Law or the deeds of faith. James teaches us that the deeds of faith are the proof of faith (James 2:14-23).

 

We will begin this morning's prayer by thanking the Lord for a second chance. What would we have done without it? Then we will continue our prayer asking God for faith through which we can live in righteous deeds. Many people believe but live as if they do not believe. When a man believes in God, his actions prove the presence of that faith. Faith and repentance change a man's life, not just his theory about life.